Oslo kommune - tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Skullerud Idrettsanlegg

Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Planprosessen skal ikke innebære utredning av rulleskiløype. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

Vi viser til brev av 25. januar 2013 fra Oslo kommune, Bymiljøetaten, oversendt   Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for en utvidelse og oppgradering av Skullerud idrettsanlegg etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7.

Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.
Planprosessen skal ikke innebære utredning av rulleskiløype.
Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

Bakgrunn

Oslo kommune v/Bymiljøetaten ber om tillatelse etter markaloven § 6 til oppstart av arbeid med reguleringsplan for oppgradering og utvidelse av Skullerud Idrettsanlegg som er et flerbruksanlegg med terrengløyper, sykkelløyper og skistadion (Rustad). Idrettsanlegget ligger ved Skullerudstua i Østmarka og er i bruk gjennom hele året. Rustad I.L., som har driftsansvaret for anlegget, anslår at mellom 70 og 80 000 mennesker er innom anlegget i løpet av vinterhalvåret. I barmarksperioden benyttes anlegget til terrengsykling, orientering og terrengløp. Bakgrunn for initiativet til denne oppgraderingen og utvidelsen, er at man opplever et økende press på bruken av anleggene og at dette forventes å øke i årene fremover.

Kommunen ønsker, gjennom Rustad I.L. som driftsansvarlig, å planlegge følgende tiltak; bygge et nytt arenahus, to nye bruer/underganger, forlenge langrensløypene med ca 1,5 km, installere nytt lys i langrennsløypene og utvikle et snøproduksjonsanlegg. Man ønsker også å vurdere muligheten for å etablere en rulleskitrasé for den flateste delen av løypetraseen ifb med noen terrengjusteringer (flomsikring).

Anlegget ligger i markas randsone med gode parkeringsmuligheter og et godt kollektivtilbud.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen viser i sin vurdering til flertallskommentaren fra energi- og miljøkomiteen til arbeidet med markaloven. Ved etablering av eventuelle idrettsanlegg i Marka, så er det viktig å legge vekt på beliggenheten og omfanget av tidligere inngrep. Flertallet sier også at det er gunstig om eventuelle nye tiltak legges til eksisterende bebyggelse eller anlegg. Det nevnes spesielt, at utendørs vintersportsanlegg generelt er en type anlegg som vil falle inn under lovens formål (§1).

Fylkesmannen anbefaler at det gis tillatelse til oppstart av arbeidet med reguleringsplan under  forutsetning av at inngrepenes konsekvenser for naturmangfold, det allmenne friluftslivet i planområdet, Ljanselva med kantsoner, støy fra snøproduksjonsanlegget og lyssettingen av skiløypene utredes.

Fylkesmannen berømmer ellers kommunens planer om å lage en detaljert oversikt over sine idrettsanlegg som ligger i randsonen til Marka. Dette åpner opp for en mer helhetlig vurdering og prioritering av de tilbud som de ulike anleggene er tenkt å gi.

Departementets vurdering

Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal også bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Samtidig skal det tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. I henhold til markaloven § 6 krever igangsetting av arbeid med reguleringsplan som vedrører Marka, tillatelse av departementet. Bygge- og anleggstiltak i Marka er i utgangspunktet forbudt, jf. markaloven § 5. Etter markaloven § 7 kan kommunale planer imidlertid åpne for nærmere angitte tiltak, uavhengig av byggeforbudet i § 5.
Stier, løyper og idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål, er blant den type tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til lovens forbud mot bygge- og anleggstiltak.
Området ligger i Markas randområde, ved et mye benyttet utfartssted for brukere av Marka,  og er i dag et etablert idrettsanlegg.

Langrennsstadion med fasiliteter, infrastruktur og rulleskiløype

Departementet viser til at langrenn er blant de idrettskategoriene som naturlig hører hjemme i Marka og som det kan tilrettelegges for i Marka. Departementet viser videre til at skiarenaen er planlagt beliggende i tilknytning til etablert løypenett og i nærheten av eksisterende utfartsparkering.

Det er viktig at reguleringsprosessen utreder hvordan de ulike elementene kan plasseres slik at de blir minst mulig eksponert og at de har minst mulig negativ effekt på naturmangfold, jf. naturmangfoldloven § 12.

Det fremkommer av søknaden at det underveis i planprosessen vil bli vurdert om reguleringsplanen også skal legge til rette for rulleskiløype. Departementet finner i utgangspunktet at anlegg for rulleski faller utenfor markalovens formål, da dette ikke er en type idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka eller som følge av krav til topografi og areal har en naturlig arena i Marka. Dette innebærer at rulleskiløyper i utgangspunktet ikke kan etableres i Marka. Et anlegg for rulleski i form av en asfaltert og planert trasé vil gi dette området et urbanisert preg, som vil kunne gi til dels vesentlige negative konsekvenser for muligheten for naturopplevelse. Å asfaltere veger inne i Marka, som dette vil innebære, vil  endre områdets karakter og redusere områdets naturpreg. Vanlige skiløyper, som består av grus og terrengbunn, gir et helt annet inntrykk og forandrer ikke områdets karakter på samme måte.

Bygging av nytt arenahus

Bygge- og anleggstiltak i Marka er i utgangspunktet forbudt, jf. markaloven §5. Forbudet er likevel ikke til hinder for at det planlegges for tiltak som fremmer lovens formål. Departementet forutsetter at det nye arenahuset vil ha en direkte praktisk funksjon når det gjelder tilrettelegging og gjennomføring av ulike arrangementer ved anlegget. Bygget forventes å bidra til en økt bruk av anlegget og opplevelser knyttet til ulike idretts og friluftsaktiviteter. Slik sett støtter bygget opp om lovens formål.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Skullerud Idrettsanlegg, Oslo kommune, etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7 første ledd nr 2 og 3.

Det må særlig legges vekt på følgende momenter i den videre planleggingen:

 

  • Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. 
  • Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. 
  • Konsekvenser for naturmangfoldet, herunder for eventuelle truede og nær truede arter og naturtyper eller verdifulle arter og naturtyper som kan berøres av tiltaket, må utredes og vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7.  Særlig oppmerksomhet bør her vies kalklindeskogområdene som delvis berøres av nye løypetraseer og bru nær Ljanselvas kantsoner.
  • Støyfaktoren må utredes mht de nye lokalitetene for snøproduksjon.
  • Planprosessen skal ikke innebære utredning av rulleskiløype.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må kommunens endelige planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen. Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 gjøres rede for og synliggjøres ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Tillatelse til igangsetting av planarbeid innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Departementets tillatelse til igangsetting av planarbeid, er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

 

Med hilsen                                                                        

Øivind Dannevig (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

                                                                                          Andre Thomas Eid
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

Kopi til:

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO