Reguleringsplan for hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk til stadfesting etter markaloven - Rælingen kommune

I medhold av markaloven § 6 andre ledd stadfester Klima- og miljødepartementet Rælingen kommunes vedtak 22. juni 2022 om reguleringsplan for hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk.

Reguleringsplan for hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk ble oversendt Klima- og miljødepartementet 1. juli 2022 fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, for stadfesting etter markaloven.

I medhold av markaloven § 6 andre ledd stadfester Klima- og miljødepartementet Rælingen kommunes vedtak 22. juni 2022 om reguleringsplan for hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk. Departementet viser til at offentlige infrastrukturtiltak som vannforsyningssystemer er ett av de tiltak det er gjort unntak for i markalovens § 7, og departementet vektlegger at de synlige inngrepene i marka er begrenset i omfang og tid.

Saksgang

Oppstart av arbeidet med reguleringsplan for hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk ble kunngjort 29. august 2019. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i februar 2022 og vedtatt av Rælingen kommunestyre 22. juni 2022. Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte saken til Klima- og miljødepartementet 1. juli 2022.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren sier i sin vurdering blant annet:

«Reguleringsplanen legger til rette for ny hovedvannledning for reserve- og tilskuddsvann fra Nedre Romerike vannverk i nordenden av Nordbysjøen i Rælingen kommune, til Flateby vannverk ved Gjeddevann i Enebakk kommune. Etter pålegg fra Mattilsynet skal Flateby vannverk utbedre anlegget for å tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften til reservevann, samt sikre tilstrekkelig kapasitet for den ventede befolkningsveksten i forsyningsområdet.
Planområdet er på 395,9 dekar, med henholdsvis 314,7 dekar i Rælingen kommune og 81,2 dekar i Enebakk kommune. Detaljreguleringen omfatter en sone med en bredde på 15 meter som går langs en ca. 5,2 km lang ledningstrase, hvor 4,1 km er en vektet undervannsledning. Store deler av planen ligger innenfor markalovens virkeområde. De deler av planområdet som inngår i Marka ligger i sin helhet i Rælingen kommune. På grunn av behov for justeringer av planområdet, har vi ved flere anledninger gitt tillatelse til oppstart av planarbeid etter markaloven § 6. Vi ga senest slik tillatelse 25. mars 2021. Tillatelsene er hjemlet i markaloven § 7 pkt. 4, der det fremgår at kommunale planer i Marka kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg som vannforsyningssystemer. I vår opprinnelige oppstartstillatelse av 17. juni 2019 ga vi følgende føringer for planarbeidet:

-Virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt for landskap og natur- og
kulturmiljø med kulturminner må utredes og vurderes.
-Konsekvenser for naturmiljøet, herunder for eventuelle rødlistearter og naturtyper som berøres av tiltaket, må minimeres, utredes og vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8- 12, jf. § 7 første ledd.
-Rigg- og anleggsområder mv. bør i størst mulig grad søkes lagt til områder utenfor Marka og koblet opp mot eksisterende veier.
-Alle tiltak må gjennomføres med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.
-Alle midlertidige anleggsområder må beplantes med stedegen vegetasjon og tilbakeføres til opprinnelig tilstand når anleggsarbeidene er gjennomført.»

I sin anbefaling sier statsforvalteren:

«Tilfredsstillende vannforsyning er en del av samfunnets kritiske infrastruktur og reguleringsplanen er utarbeidet som følge av pålegg fra Mattilsynet.
Planen ligger i stor grad innenfor Marka, men har forholdsvis få tiltak i dagen. Der det vil være synlige tiltak planlegges det midlertidig bygge- og anleggsområder, hensynssone og andre sikringssoner. Området skal revegeteres når anleggsperioden er over.
Vi finner at reguleringsplanen er hensiktsmessig utredet og utformet for å begrense tiltakets innvirkning på natur- og vannmiljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og idrett. Videre har man valgt en ledningstrase som på land i størst mulig grad følger eksisterende skiløype/sti og skogsbilvei. Slik vi ser det legger derfor reguleringsplanen til rette for gjennomføring av tiltaket på en måte som i størst mulig grad ivaretar hensynene i markalovens formålsbestemmelse. Vår konklusjon er at føringene vi ga planarbeidet er ivaretatt. Vi anbefaler derfor at Klima- og miljødepartementet stadfester planen etter markaloven § 6.»

Klima og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Rælingen kommunes vedtak skal stadfestes for det området som ligger innenfor Marka.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et riktig variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak, som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for i kommunale eller statlige planer. Dette omfatter blant annet offentlige infrastrukturtiltak som vannforsyningssystemer.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i denne saken, og at føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 ikke kommer til anvendelse. Når det gjelder vurdering av samlet belastning jf. naturmangfoldloven § 10, viser departementet til at arealene i denne saken ligger i Marka, hvor det i utgangspunktet er et byggeforbud. Prinsippet er derfor tillagt begrenset vekt.

Som det fremgår av statsforvalterens vurdering, har den delen av anlegget som ligger innenfor Marka forholdsvis få tiltak i dagen. Der det vil være synlige tiltak planlegges det midlertidige bygge- og anleggsområder, hensynssone og andre sikringssoner, og området skal revegeteres når anleggsperioden er over. Hensynet til naturmiljøet er derfor etter departementets vurdering tilstrekkelig ivaretatt. Videre viser departementet til statsforvalterens vurdering om at man har valgt en ledningstrase på land som i størst mulig grad følger eksisterende skiløype/sti og skogsbilvei, og at tiltakets innvirkning på natur- og vannmiljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og idrett er begrenset. På grunn av tiltakets store samfunnsmessige nytte, og at de synlige inngrepene er begrenset i omfang og tid, finner departementet å kunne stadfeste reguleringsplanen.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 andre ledd stadfester Klima- og miljødepartementet Rælingen kommunes vedtak 22. juni 2022 om reguleringsplan for hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør
Torkel Ramberg
spesialrådgiver