Stadfesting etter markaloven - Detaljregulering for nye vannforsyningstunneler - Oslo kommune

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for vannforsyningstunneler. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr. markalovens § 7 og at planen lar seg forene med markalovens formål.

Vi viser til oversendelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 26. januar 2022 av reguleringsplan for nye vannforsyningstunneler i Oslo.

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for vannforsyningstunneler. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr. markalovens § 7 og at planen lar seg forene med markalovens formål.

Sakens bakgrunn

Oslo kommune vedtok 15. desember 2021 reguleringsplan for nye vannforsyningstunneler. Statsforvalteren i Oslo og Viken anbefalte 26. januar 2022 at Klima- og miljødepartementet stadfester planen.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalterne i Oslo og Viken sier i sin oversendelse til departementet blant annet:

«Planforslaget
Reguleringsplanen omfatter nytt stamnett som skal binde sammen eksisterende og ny vannforsyning. Hensikten er å sikre en fullgod reservevannforsyning for Oslo kommune. Planen strekker seg over flere bydeler og omfatter tunneler og vannbehandlingsanlegg under terreng. Det er vedtatt hensynssoner for å beskytte det underjordiske anlegget. På terreng omfatter planen overbygg og atkomstportaler, kjøreatkomster til det underjordiske anlegget, og flere midlertidige anleggs- og riggområder.

Vi ga tillatelse til oppstart i brev datert 18.06.2020. I tillatelsen ga vi følgende føringer for planarbeidet:

-Virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt for landskap og natur og kulturmiljø med kulturminner må utredes og vurderes for naturmiljøet, herunder for eventuelle rødlistearter og naturtyper som berøres av tiltaket, må minimeres, utredes og vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7 første ledd.

-Rigg- og anleggsområder m.v. bør i størst mulig grad søkes lagt til områder utenforMarka og koblet opp mot eksisterende veier.

-Alle tiltak må gjennomføres med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering

-Alle midlertidige anleggsområder må beplantes med stedegen vegetasjon og tilbakeføres til opprinnelig tilstand når anleggsarbeidene er gjennomført.

Vår vurdering
Vannforsyningen i Oslo er sårbar, og konsekvensene av svikt i vannforsyningen vil være kritiske for liv og helse. Mattilsynet har derfor pålagt Oslo kommune å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028. Planen berører Marka, men har få tiltak i dagen. Det er kun synlige tiltak på terreng på Oset. Der planlegges det midlertidig bygge- og anleggsområder, hensynssone og andre sikringssoner. Området skal revegeteres når anleggsperioden er over. De andre områdene hvor planen berører Marka skjer tiltakene under terreng og vil ikke bli synlige. Planforslaget er godt utredet, og føringene vi ga i oppstartstillatelsen er ivaretatt. Vi mener planen er i tråd med markaloven og anbefaler at Klima- og miljødepartementet stadfester planen.»

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for vannforsyningstunneler skal stadfestes.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for. Det følger av denne bestemmelsen at det kan planlegges for offentlige infrastrukturanlegg som vannforsyningssystemer, slik det er tale om i denne saken.

Departementet viser til at planen primært omfatter tunneler og vannbehandlingsanlegg under terreng. Tiltak i dagen innenfor Marka ligger i tilknytning til Oset, hvor det planlegges midlertidige bygge- og anleggsområder, samt hensynssone og andre sikringssoner. Området skal revegeteres når anleggsperioden er over. I andre områder hvor planen berører Marka skjer tiltakene under terreng og vil ikke bli synlige.

De føringer som er gitt i oppstartstillatelsen er ivaretatt. Tiltaket har stor samfunnsmessig nytte, og offentlige infrastrukturanlegg som vannforsyningssystemer er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka. Departementet mener tiltakene er forenelige med loven. Departementet finner derfor at reguleringsplanen kan stadfestes innenfor markalovens rammer.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Vurderingen og vektleggingen skal fremgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i denne saken, og at føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 ikke kommer til anvendelse. Når det gjelder vurdering av samlet belastning jf. naturmangfoldloven § 10 viser departementet til at arealene denne saken gjelder ligger i Marka, hvor det i utgangspunktet er et byggeforbud. Prinsippet er derfor tillagt begrenset vekt. Når det gjelder § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder vises det til at vilkårene i igangsettingstillatelsen til planarbeidet er oppfylt.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for vannforsyningstunneler. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr. markalovens § 7 og at planen lar seg forene med markalovens formål. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at det er få tiltak i dagen, begrensede negative konsekvenser, og at føringer som er gitt i oppstartstillatelsen er ivaretatt. Samtidig er tiltakets samfunnsmessige betydning stor.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør
Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi: Statsforvalteren i Oslo og Viken