Nasjonalparker i Norge

Nasjonalparkene er indrefiletene i norsk natur. De inneholder større, særegne eller representative økosystemer eller landskap uten større, tekniske naturinngrep.

En elv gjennom et fjellandskap.
Glomdalen med Glomåga ble nylig en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Foto: Kristian Sivertsen

Om lag 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker. Vi har også mange områder som er vernet som naturreservater og landskapsvernområder.

Til sammen er ca. 17,5 prosent av fastlands-Norge vernet etter naturmangfoldloven. I tillegg er 65 prosent av Svalbard og nesten hele Jan Mayen vernet.

Verneområdene bidrar til at samspillet i naturen ikke blir forstyrret

Verneområdene er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.

Fastlands-Norge har i alt 40 nasjonalparker. I tillegg er det syv på Svalbard.

Bruk av nasjonalparkene

Nasjonalparkene kan brukes til friluftsliv, og annen aktivitet som ikke skader verneverdiene. Du kan gå på tur, fiske og jakte her.

Mange nasjonalparker er viktige for reindrift. Nasjonalparkene er også viktige for naturbasert reiseliv i distriktene. Nasjonalparkene gir muligheter og har et stort potensial for lokal verdiskaping som gir grunnlag for arbeidsplasser.

Merkevaren Norges nasjonalparker er utviklet for at det skal bli lettere å kjenne igjen og besøke nasjonalparkene. Det blir laget besøksstrategier for hver nasjonalpark for å gjøre dem tilgjengelige og attraktive for besøk, samtidig som verneverdiene blir tatt vare på.

I nasjonalparkene er det ikke lov å gjøre inngrep som ødelegger verneverdiene. Derfor er det ikke lov å bygge nye veier og hytter, etablere gruvedrift eller regulere vassdragene.

Nasjonalparkene blir forvaltet lokalt av nasjonalparkstyrene, som består av politiske representanter fra kommunene der verneområdet ligger, og fylkeskommunene.

I tillegg har styrene for områder der det er samiske interesser, representanter oppnevnt av Sametinget.

Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer

Områdene vernet som nasjonalpark ligger i til sammen 97 norske kommuner (august 2021).

 • 46 kommuner har status som nasjonalparkkommune;  Kommunene samarbeider seg imellom og legger til rette for informasjon om- , og reiselivsutvikling rundt nasjonalparkene.
 • En nasjonalparklandsby er et tettsted som danner en naturlig innfallsport til en nasjonalpark: Et sted der du kan handle og overnatte, for deretter å oppleve nasjonalparken – på egenhånd eller gjennom en organisert tur. Fem tettsteder har status som nasjonalparklandsby.

Mer om nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer (Miljødirektoratet)

De andre vernekategoriene i naturmangfoldloven

 • Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. Verneformen brukes ofte for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk. Bevaring av landskapsbildet og landskapsopplevelsen er et sentral mål ved opprettelse av landskapsvernområder.
 • Biotopvern beskytter leveområdet til bestemte dyrearter eller planter. De er økologiske funksjonsområder for en eller flere arter. Typiske funksjonsområder er: gyteområder, oppvekstområder, vandrings- og trekkruter, beiteområder, hiområder, myte- eller hårfellingsområde, spill- eller paringsområder og yngleområder.
 • Naturreservat er den strengeste formen for områdevern. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi
 • Marine verneområder beskytter unike økosystemer til havs.

Mulige nye nasjonalparker

Tap av naturmangfold på grunn av utbygging og inngrep er en av de største utfordringene i verden. Også i Norge tar denne bit-for-bit-utbyggingen stadig mer natur. Derfor er det satt i gang et arbeid for å etablere flere nasjonalparker og landskapsvernområder.

Miljødirektoratet har fått i oppdrag å arbeide med å starte verneplanprosesser i områder der det er store verneverdier og muligheter for lokal aksept for vern.

Fire mulige helt nye nasjonalparker eller landskapsvernområder

 • Hornelen
 • Masfjordfjella
 • Øystesefjella
 • Sunnmørsalpene

I åtte nasjonalparker er utvidelser aktuelt.

Seks landskapsvernområder kan bli nasjonalpark

 • Lyngsalpan
 • Sylan
 • Trollheimen
 • Ålfotbreeen
 • Oksøy-Ryvingen
 • Flekkefjord og Listastrendene

Bevaring av verdifull natur

Regjeringen arbeider for å bevare verdifull natur. Vi skal ta vare på truede arter og naturtyper, og sikre et representativt utvalg av norsk natur.

Eksisterende verneområder er ikke fullt ut representative for alle naturtyper og tar heller ikke vare på truet natur i tilstrekkelig grad. Det skal derfor vernes mer verdifull natur for å dekke manglene i eksisterende verneområder.