Bevaring av verdifull natur

Bevaring av naturmangfold sikrer robuste økosystem og gjør norsk natur bedre rustet mot klimaendringer.

Våtmark
Våtmark dekker omtrent 10 prosent av Norges areal. Våtmark inneholder mange viktige naturtyper, er hjem for mange truede arter og har kapasitet til å binde store mengder karbon. Foto: Anne Elisabeth Scheen

Bevaring av naturmangfold er viktig for å nå FNs bærekraftsmål og for å gjennomføre det grønne skiftet.

Norske verneområder inneholder ikke nok areal av alle naturtyper til at vi kan si de er representative. De ivaretar heller ikke truet natur i tilstrekkelig grad.

For å nå de nasjonale målene om å ta vare på norsk natur, skal vi derfor verne ca 600 kvadratkilometer verdifull natur for å dekke manglene i eksisterende verneområder.

Mer vern

Det er særlig i lavereliggende områder langs kysten i Sør-Norge det er behov for mer vern. I hovedsak er det ganske små områder med naturtyper som kystlynghei, næringsrike myrer, deltaområder og andre typer våtmark, samt ulike typer tørre naturtyper uten skog.

Miljødirektoratet jobber sammen med statsforvalterne og kommunene med å finne fram til områdene hvor en skal starte formelle verneplanprosesser etter naturmangfoldloven. Per oktober 2021 er det startet verneplanprosesser i fylkene.

Dette verneplanarbeidet omfatter ikke skog eller marine områder, som fortsatt går i egne prosesser.

Arbeidet er en oppfølging av stortingsmeldingen om Natur for livet (Meld.St. 14 (2015-2016), hvor dette ble omtalt som supplerende vern