Bevaring av verdifull natur

Bevaring av naturmangfold sikrer robuste økosystem og gjør norsk natur bedre rustet mot klimaendringer. Bevaring av naturmangfold er også viktig for gjennomføring av det grønne skiftet. Norske verneområder er ikke tilstrekkelig representative for alle naturtyper og de ivaretar heller ikke truet natur i tilstrekkelig grad.  For å nå de nasjonale målene om å ta vare på norsk natur, skal vi derfor verne omlag 600 km2 særlig verdifull natur for å dekke manglene i eksisterende verneområder.

Det er særlig i lavereliggende områder langs kysten i Sør-Norge det er behov for mer vern. Det vil i hovedsak dreie seg om ganske små områder med naturtyper som f.eks  myr, våtmark og deltaområder

Våtmark
Våtmark dekker omtrent 10 prosent av Norges areal. Våtmark inneholder mange viktige naturtyper, er hjem for mange truede arter og har kapasitet til å binde store mengder karbon. Foto: Anne Elisabeth Scheen

Miljødirektoratet har på landsbasis prioritert 275 kandidatområder med verdifull natur som kan dekke manglene i norske verneområder. Direktoratet skal nå sammen med fylkesmennene og kommunene finne fram til de kandidatområdene hvor en skal starte formelle verneplanprosesser i medhold av naturmangfoldloven.

Dette verneplanarbeidet vil ikke omfatte skog eller marine områder som fortsatt skal gå i egne prosesser.

Arbeidet er en oppfølging av stortingsmeldingen om Natur for livet (Meld.St. 14 (2015-2016) hvor dette ble omtalt som supplerende vern.