Støtte til områder berørt av vindkraftverk

Miljødirektoratet har fordelt 18,3 millioner kroner til natur- og friluftslivstiltak i områder berørt av vindkraft. – Det er bra at de som blir direkte berørt av vindkraftutbygginger nå får tilbake en andel av verdiskapningen for å investere i natur og nærmiljø, sier Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Regjeringen innførte en ordning i revidert nasjonalbudsjett der kommuner, lag organisasjoner kan søke om støtte til natur- og friluftstiltak i områder berørt av vindkraftanlegg. Miljødirektoratet forvalter ordningen, og har nå fordelt støtten for 2024. Totalt får 26 prosjekter støtte – 21 prosjekter primært rettet mot friluftsliv og fem prosjekter primært rettet mot natur. Mange har vist interesse for ordningen og det har kommet inn søknader fra kommuner, grendelag, idrettslag, velforeninger, jeger- og fiskerforeninger, turistforeninger, speidere, kulturhistoriske foreninger og natur- og kulturparker.

- Det er gledelig med så mange søknader. Nå kan vi komme i gang med mange konkrete tiltak, alt fra fiskeplasser, besøkshytter og utbedring av stier. Jeg blir både inspirert og imponert av å se søknadene. De viser hvilken enorm ressurs vi har av lokale krefter rundt omkring i landet som ønsker å både ta vare på og bruke naturen vår, sier statsråden.

Spennet i søknader er stort - fra søknad om støtte til turstier eller universelt utformede områder som sikrer at alle brukergrupper kan få tilgang til friluftslivet, til miljøkartlegging og tiltak for å hindre gjengroing av gamle slåttemarker. Det er også satt av penger til en egen tilskuddsordning for reindriften i kommuner som blir berørt av landbaserte vindkraftverk.

- De områdene som nå får støtte, er svært viktige for mange mennesker. Jeg håper folk opplever at de får noe tilbake for å ha åpnet for energiproduksjon i sin kommune og bidratt til fellesskapets behov for mer fornybar kraft. Målet med støtten er å gjøre det mulig å si ja til vindkraft lokalt der det ligger godt til rette for det, samtidig som vi sikrer natur- og friluftsinteresser, sier Bjelland Eriksen

 

Se Miljødirektoratets liste over tildelinger her