Slik vil regjeringen få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak for å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet.

Illustrasjon av en kunstmaler som maler på et lerret som en annen person holder i.
Foto: Illustrasjon av Flu Hartberg

– Frivillige organisasjoner i hele landet gjør en fantastisk innsats for barn og unge, men det er vanskelige tider for mange. Vi ser at prisene går opp og deltakelsen ned. Det er de barna som kommer fra familier med dårlig råd og lite nettverk som oftest faller utenfor. Det har vi et felles ansvar for å komme til livs, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Handlingsplanen «Alle inkludert!» har blitt til i godt samarbeid med organisasjonene på feltet. Den inneholder 43 tiltak fordelt på 6 innsatsområder:

 • Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter
 • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud
 • Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere
 • Stimulere til mer, og nye former for samhandling
 • Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter
 • Få mer kunnskap om sosial ulikhet og effekter av tiltak

– Penger kan ikke alene løse utfordringene, derfor må kommuner, organisasjonene, næringsliv, fylker og staten fortsette å jobbe sammen. Inkluderingen må skje i nabolagene der barna bor. Vi må skape innenforskap sammen, sier Jaffery.

De fleste barn i Norge er med i fritidsaktiviteter i løpet av barndommen, men forskjellene er store. Det er aller størst forskjeller innen kultur, og derfor øker regjeringen innsatsen:

 • 20 millioner kroner ekstra til Den kulturelle skolesekken
 • 20 millioner kroner mer til Frifond som setter frivillige organisasjoner i stand til å skape kulturaktiviteter
 • 3,5 millioner mer til korps og orkestre
 • 5,1 millioner kroner ekstra til nasjonale musikkorganisasjoner
 • 5 millioner i året til et mangfoldsløft for økt deltakelse i kultufrivilligheten
 • 8,9 millioner kroner ekstra til tilskuddsordningen Kulturrom

– Dette er kraftig kulturløft for barn og unge. Vi gjør dette for at enda flere barn skal få muligheten til å delta i kulturfrivilligheten og den profesjonelle kulturen, sier kultur- og likestillingsministeren.

I tillegg til de 286 millionene ekstra fra spillemidlene, gjør regjeringen et historisk løft til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 1,9 milliarder settes nå av til anleggsbygging i kommunene, det er 180 millioner kroner mer enn i fjor.

– Idrett og friluftsliv skal være tilgjengelig for alle! Barn og unge skal ha like muligheter til å delta der de bor, og det viktigste vi kan gjøre for å få til det er å legge til rette for at både kommuner - og idretten – bygger anlegg, sier Jaffery.

Potten går også til friluftslivanlegg. Samtidig økes midlene til friluftslivstiltak til barn og unge med 5 millioner kroner, til 45 millioner kroner.

– Alle barn bør få muligheten til å utforske naturen og oppleve hva friluftslivet har å by på. Vi støtter derfor mange friluftslivstilbud for barn og unge som er gratis eller billige, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Også i år fordeler regjeringen en ekstrainnsats til lag og foreninger i idretten i områder med høy andel barn i lavinntektsfamilier. Pengene skal gå til områder og klubber med mange barn som lever i familier med lav inntekt, på en enkel og ubyråkratisk måte. I år fordeles 130 millioner kroner, fem millioner mer enn i 2023.

Regjeringen vil også bidra til et kvalitetsløft i fritidsklubber, lage en plan for utstyrssentraler og øke tilskuddet til fritidskasser. Utstyrssentraler er også viktig for at alle skal kunne drive med idrett og friluftsliv, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon.

– Åpne møteplasser og mulighet til deltakelse uten å måtte investere i dyrt utstyr er viktig for å forhindre utenforskap. Fellesskapet som barn og unge får kjenne på når de deltar på fritidsaktiviteter gir minner, venner og opplevelser som kan vare livet ut, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.