Allemannsretten

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier.

 

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge, og brukes gjerne som en samlebetegnelse på rettigheter vi har til fri bruk av naturen. Den gir blant annet  rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark. De viktigste reglene om allemannsretten følger av friluftsloven.

Allemannsretten gjelder for alle og består av rett til opphold (bl.a. telting, bading og rasting), ferdsel og høsting. Bruk av allemannsretten er gratis.

Allemannsretten gir ikke bare rettigheter, det følger også plikter. Når du benytter deg av allemannsretten skal du opptre hensynsfullt og varsomt. Opphold, ferdsel og høsting må skje på en hensynsfull måte. Man må ta hensyn til andre som er ute i naturen, fastboende, hyttebeboere og landbruket, som har sin næring i naturen.

Se Miljødirektoratets sider for nærmere informasjon om allemannsretten og friluftsloven.

Friluftsloven gir oss rett til fri ferdsel i utmark så lenge vi tar hensyn. Foto: Martine Løvold, KLD.
Foto: Martine Løvold