Allemannsretten

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven.

Friluftsloven gir oss rett til fri ferdsel i utmark så lenge vi tar hensyn. Foto: Martine Løvold, KLD.
Foto: Martine Løvold

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge, og brukes gjerne som en samlebetegnelse på rettigheter vi har til fri bruk av naturen. Den gir blant annet rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark.

Allemannsretten gjelder for alle

Retten består av rett til opphold, blant annet telting, bading og rasting, ferdsel og høsting. Bruk av allemannsretten er gratis. Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier.

Allemannsretten gir ikke bare rettigheter, det følger også plikter. Når du benytter deg av allemannsretten, skal du opptre hensynsfullt og varsomt.

Opphold, ferdsel og høsting må skje på en hensynsfull måte. Man må ta hensyn til andre som er ute i naturen, fastboende, hyttebeboere og landbruket, som har sin næring i naturen.

De viktigste reglene om allemannsretten følger av friluftsloven. Les mer om de ulike reglene for allemannsretten hos Miljødirektoratet. Der finner du blant annet svar på hvor kan du sette opp teltet ditt og hva du kan høste fra naturen.