Tilgang til strandsonen

Strandsonen er svært attraktiv for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse. Samtidig er det arealene langs sjøen som er under sterkest utbyggingspress.

Bilde av mennesker på en strand
Folk skal ha god tilgang til strandsonen. Foto: © Anne Elisabeth Scheen

Hele befolkningen skal ha god tilgang til strandsonen. Lovverket er det viktigste virkemiddelet for å oppnå dette. 

  • Reglene for bygging i strandsonen er strengere rundt byer og tettsteder enn i områder med lite press på arealene.
  • Årlig sikres friluftsområder langs kysten gjennom ordningen statlig sikring av friluftslivsområder.

Strandsonen bygges ut

For å sikre at befolkningen har god tilgang til strandsonen, er det viktig å tenke helhet og unngå at den bygges ned bit for bit gjennom dispensasjoner.

Strandsonen er den arealetypen i Norge som er under sterkest utbyggingspress. Samtidig er arealene langs sjøen svært attraktive for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse.

I en del områder kan det være vanskelig få tilgang til strandsonen på grunn av private veier, stengsler, hus og hytter, noe som forteller om et vedvarende utbyggingspress over tid.

Nasjonale virkemidler

Lovverket skal sikre allmennheten best mulig tilgang langs sjøen. Friluftsloven sikrer ferdselsretten, mens arealbruken styres av plan- og bygningsloven.

I tillegg er mange attraktive friluftsområder langs sjøen sikret for allmennheten som landskapsvernområder og nasjonalparker, eller som statlig sikret friluftslivsområde.

Plan- og bygningsloven

Planlegging etter plan- og bygningsloven er et viktig verktøy for å legge til rette for utvikling. Samtidig er loven et sentralt redskap for å sikre områder mot inngrep.

Regjeringen er opptatt av å få gode avklaringer mellom bruk og vern. Dette gjøres gjennom planarbeidet i den enkelte kommune.

I plan- og bygningsloven er strandsonen gitt en særlig beskyttelse gjennom en egen bestemmelse om byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen.

Byggeforbudet er imidlertid ikke absolutt og kan fravikes gjennom planer eller dispensasjoner. Det er kommunene som er gitt myndighet til å behandle disse sakene.

I forvaltningen skal kommunene ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Forvaltningen skal også skje i samråd med berørte interesser og regionale og statlige myndigheter.

Statlige planretningslinjer 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble revidert i mai 2021.

De reviderte retningslinjene gir større muligheter enn tidligere for bygging i strandsonen i forbindelse med næringsutvikling og bosetting i spredtbygde strøk langs kysten, der dette ikke er i strid med andre viktige hensyn. Samtidig videreføres strenge regler langs Oslofjorden og i pressområdene i Sør- og Midt-Norge.

Målet med revisjonen var å oppnå en mer differensiert forvaltning for bygging i strandsonen, slik at det blir større lokal handlefrihet i områder med spredt bebyggelse og lite press på arealene, samtidig som rekreasjonsmuligheter, naturverdier og vern av kulturlandskap ivaretas.

I hele strandsonen skal det fortsatt tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. 

Tilskudd til kommuner for bedre tilgangen til strandsonen langs Oslofjorden

Det ble i 2022 etablert en tilskuddsordning som gir økonomisk bidrag til kommunene langs Oslofjorden for å innhente juridisk bistand i arbeidet med å fjerne ulovlige stengsler og hindringer langs Oslofjorden.

Ordningen kan også bidra til å klargjøre grensene mellom innmark og utmark. Målet med ordningen er å bedre tilgangen til strandsonen langs Oslofjorden gjennom å fjerne ulovlige stengsler som hindrer allmennhetens lovlige tilgang til fjorden.

Sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Ordningen statlig sikring av friluftslivsområder har eksistert siden 1958. Den har medført at ca. 2250 områder fram til i dag er varig sikret for allmennhetens friluftsliv.

Gjennom ordningen bidrar staten økonomisk til at kommuner og friluftsråd kan kjøpe friluftslivsområder eller inngå avtaler med grunneiere om bruk av områder til allmennhetens friluftsliv. Over 80 prosent av de sikrede områdene ligger i 100-metersbeltet langs sjøen.

Årlig sikres nye attraktive friluftslivsområder i strandsonen for allmennheten, der strandområder i nærheten av byer og tettsteder er prioritert.