Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Vedlagt følger forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Fristen for å gi uttalelse til forslaget er 1. oktober 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2020

Vår ref.: 19/2670

Eksisterende statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 25. mars 2011. Retningslinjene legger opp til at det skal gjøres en evaluering, og mulig revisjon, etter at de har virket over en periode, jf. punkt 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført en evaluering av retningslinjene, som viser at det er behov for justeringer. Endringene følger opp Granavolden-plattformens punkt om å revidere statlige planretningslinjer for strandsonen med sikte på mer differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk, slik at det blir større lokal handlefrihet samtidig som man ivaretar rekreasjonsmuligheter og vern av kulturlandskap.

Forslaget til retningslinjer er utformet som statlige planretningslinjer etter plan- og bygningsloven § 6-2. Retningslinjene skal fastsettes av Kongen. 

Forslaget er forkortet og forenklet i forhold til gjeldende retningslinjer. Etter en grundig evaluering er det ikke funnet faglig grunnlag for å endre på ordningen med inndeling i tre soner. Sammenslåtte kommuner kan dermed måtte forholde seg til ulik soneinndeling internt i kommunen.

Uavhengig av kommunesammen­slåing, kan det for mange kommuner være store ulikheter i strandsonen innenfor kommunens grenser. De reviderte retningslinjene vektlegger derfor enda sterkere at den viktigste differensieringen skjer gjennom det handlingsrommet som ligger i kommunal planlegging. Differensieringen i kommunale planer vil være mer konkret og lokalt tilpasset enn den kommunevise soneinndelingen i retningslinjene.

Distriktsprofilen er styrket i de reviderte retningslinjene. Distriktskommunene gis store muligheter til å legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten. Det er tydeliggjort at behovet for arbeidsplasser, f.eks. satsing på reiseliv og turisme, skal tillegges vekt ved vurderingen av planer. Innenfor distriktskommunene er det også flere byer og tettsteder der det er viktig å bevare strandsonen til rekreasjon, samtidig som behovet for fortetting og byutvikling tillegges vekt. Hensikten med endringene skal i sum være å gi noe mer frihet i sone 3 og utkantområder i sone 2, mens de ikke skal medføre endringer i praksis i sone 1 eller pressområder i sone 2.

Også i kommuner med noe større utbyggingspress, i hovedsak byområder med omland, vil utbyggingspresset og tilgangen til strandsonen variere innenfor kommunen. Utbyggingspresset kan være i form av byutvikling, bolig- og næringsutbygging eller fritidsbebyggelse. Det siste kan gjelde kommuner som ligger lenger fra byområdene, men som er attraktive fritidshusområder. Flere av disse områdene er også attraktive rekreasjonsområder for allmennheten. Retningslinjene beskriver hvordan kommunene kan differensiere sine planer for strandsonen i disse områdene.

  • Departementet ber kommunene om å vurdere sin egen soneplassering i denne høringen, og eventuelt argumentere for hvorfor kommunen bør tilhøre en annen sone enn i dag.

Kriteriene for de geografiske sonene er hentet fra hensynene i plan- og bygningsloven § 1-8, om 100-metersbeltet mot sjø. En nærmere redegjørelse for kriteriene finnes i eksisterende retningslinjer kapittel 4. Vi ber om at kommunene vurderer soneplasseringen opp mot disse kriteriene. Kommunene i Oslofjordregionen har over lengre tid hatt et stort utbyggingspress, og de fleste kommunene har en god planavklaring gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Også her vil det være enkelte forskjeller mellom kommunene, og ny utbygging skal i hovedsak være avklart i kommuneplan og reguleringsplan. Retningslinjene er forenklet ved at Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen er fjernet som eget punkt. Disse erstattes av retningslinjer til sone 1 i forslaget.

Høringsfristen settes til 1. oktober 2020. Uttalelser kan sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no/id2704873. Ved tekniske problemer kan innspill med referanse 19/2670 sendes pr. e-post til postmottak@kmd.dep.no. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert på nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet under høringsuttalelser.

Kart over der forskjellige sonene (pdf).

Soneinndelingen er vist i digitalt kart.

  • Departementet ber høringsinstansene vurdere om endringene i reviderte statlige planretningslinjer for strandsonen er klargjørende og vil øke forståelsen av differensieringen i retningslinjene mellom pressområder og spredt bebygde strøk.
  • Departementet ber høringsinstansene vurdere om endringene øker lokal handlefrihet samtidig som man ivaretar natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter. Liste over høringsinstanser er vedlagt. Høringsbrevet sendes alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, selv om de direkte bare angår kystkommunene og kystfylkene. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

 

 

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Bjørn Casper Horgen

avdelingsdirektør

 Vedlegg: 

Utkast til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Kart over dagens soneinndeling

Liste over høringsinstanser

Agder fylkeskommune

Alstahaug kommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Alver kommune

Andøy kommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Aremark kommune

Arendal kommune

Arkitektbedriftene i Norge

Asker kommune

Askvoll kommune

Askøy kommune

Aukra kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog-Høland kommune

Austevoll kommune

Austrheim kommune

Averøy kommune

Avinor AS

Balsfjord kommune

Bamble kommune

Bane Nor

Bardu kommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombudet

Beiarn kommune

Bergen kommune

Berlevåg kommune

Bindal kommune

Birkenes kommune

Bjerkreim kommune

Bjørnafjorden kommune

Bodø kommune

Bokn kommune

Boligprodusentenes forening

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Brønnøysundregistrene

Byggenæringens landsforening

Bygland kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bø kommune

Bømlo kommune

Båtsfjord kommune

Datatilsynet

Deatnu - Tana kommune

Den Norske Advokatforening

Den Norske Turistforening

Det Kgl. selskap for Norges Vel

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Dovre kommune

Drammen kommune

Drangedal kommune

Dyrøy kommune

Dønna kommune

Eidfjord kommune

Eidskog kommune

Eidsvoll kommune

Eiendom Norge

Eigersund kommune

Elverum kommune

Enebakk kommune

Engerdal kommune

Etne kommune

Etnedal kommune

Evenes kommune

Evje og Hornnes kommune

Farsund kommune

Fauske - Fuossko kommune

Fedje kommune

Finans Norge

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Finnmarkseiendommen

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Fiskeridirektoratet

Fitjar kommune

Fjaler kommune

Fjord kommune

Flakstad kommune

Flatanger kommune

Flekkefjord kommune

Flesberg kommune

Flå kommune

Folldal kommune

Forbrukerrådet

Forbundet Kysten

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Fortidsminneforeningen

Fredrikstad kommune

Fremtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes Landsforbund

Frogn kommune

Froland kommune

Frosta kommune

Frøya kommune

Funksjonshemmede Fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Fyresdal kommune

Færder kommune

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune

Gamvik kommune

Gausdal kommune

GeoForum

Geomatikkbedriftene

Gildeskål kommune

Giske kommune

Gjemnes kommune

Gjerdrum kommune

Gjerstad kommune

Gjesdal kommune

Gjøvik kommune

Gloppen kommune

Gol kommune

Gran kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Grimstad kommune

Grong kommune

Grue kommune

Gulen kommune

Guovdageaidnu - Kautokeino kommune

Hadsel kommune

Halden kommune

Hamar kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Hareid kommune

Harstad - Hárstták kommune

Hasvik kommune

Hattfjelldal kommune

Haugesund kommune

Heim kommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune

Herøy kommune

Hitra kommune

Hjartdal kommune

Hjelmeland kommune

Hol kommune

Hole kommune

Holmestrand kommune

Holtålen kommune

Horten kommune

Hurdal kommune

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Hustadvika kommune

Hvaler kommune

Hyllestad kommune

Hægebostad kommune

Høgskolen i Bergen

Høyanger kommune

Høylandet kommune

Hå kommune

Ibestad kommune

IKT-Norge

Inderøy kommune

Indre Fosen kommune

Indre Østfold kommune

Innlandet fylkeskommune

Iveland kommune

Jevnaker kommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Kárášjohka - Karasjok kommune

Karlsøy kommune

Karmøy kommune

Kinn kommune

Klepp kommune

Klima- og miljødepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Båtforbund

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Kragerø kommune

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Krødsherad kommune

KS Kommunesektorens organisasjon

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kvam herad

Kvinesdal kommune

Kvinnherad kommune

Kviteseid kommune

Kvitsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Larvik kommune

Lebesby kommune

Leirfjord kommune

Leka kommune

Lesja kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Lierne kommune

Lillehammer kommune

Lillesand kommune

Lillestrøm kommune

Lindesnes kommune

Loabák - Lavangen kommune

Lom kommune

Loppa kommune

Lund kommune

Lunner kommune

Lurøy kommune

Luster kommune

Lyngdal kommune

Lyngen kommune

Lærdal kommune

Lødingen kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Malvik kommune

Marker kommune

Masfjorden kommune

Melhus kommune

Meløy kommune

Meråker kommune

Midtre Gauldal kommune

Midt-Telemark kommune

Miljødirektoratet

Modalen kommune

Modum kommune

Molde kommune

Moskenes kommune

Moss kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Målselv kommune

Måsøy kommune

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Nannestad kommune

Narvik kommune

Natur- og ungdom

Nes kommune

Nesbyen kommune

Nesna kommune

Nesodden kommune

Nissedal kommune

Nittedal kommune

Nome kommune

Nord-Aurdal kommune

Nord-Fron kommune

Nordkapp kommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Odal kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Land kommune

Nordreisa kommune

Nore og Uvdal kommune

Norges Bondelag

Norges Bonde-og Småbrukarlag

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges byggforskningsinstitutt

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)

Norges Kystfiskarlag

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges takseringsforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bobil og Caravan Club

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Byggtjeneste AS

Norsk Eiendom

Norsk Friluftsliv

Norsk huseierforening

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk kommunalteknisk forening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Notodden kommune

Nye veier AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon

Nærøysund kommune

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Oppdal kommune

Opplysningsvesenets fond

Orkland kommune

Os kommune

Osen kommune

Oslo kommune

Osterøy kommune

Overhalla kommune

Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune

Porsgrunn kommune

Raarvihke - Røyrvik kommune

Rakkestad kommune

Rana kommune

Randaberg kommune

Rauma kommune

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Reindriftsforvaltningen

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Rindal kommune

Ringebu kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Risør kommune

Rogaland fylkeskommune

Rollag kommune

Rælingen kommune

Rødøy kommune

Røros kommune

Røst kommune

Råde kommune

Rådgivende ingeniørers forening

Salangen kommune

Saltdal kommune

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Samenes Folkeforbund

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samnanger kommune

Sande kommune

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sauda kommune

Sel kommune

Selbu kommune

Seljord kommune

Senja kommune

Sigdal kommune

Siljan kommune

Sirdal kommune

Sivilombudsmannen

Sjømat Norge

Skattedirektoratet

Skaun kommune

Skien kommune

Skiptvet kommune

Skjervøy kommune

Skjåk kommune

Smøla kommune

Snåase - Snåsa kommune

Sogndal kommune

Sokndal kommune

Sola kommune

Solund kommune

Sortland kommune

Stad kommune

Stange kommune

Statens kartverk

Statens råd for funksjonshemmede

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statsbygg

Statskog SF

Statskraft SF

Statsministerens kontor

Stavanger kommune

Steigen kommune

Steinkjer kommune

Stjørdal kommune

Stord kommune

Stor-Elvdal kommune

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune

Strand kommune

Stranda kommune

Stryn kommune

Sula kommune

Suldal kommune

Sunndal kommune

Sunnfjord kommune

Surnadal kommune

Sveio kommune

Sykkylven kommune

Sømna kommune

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Sørfold kommune

Sør-Fron kommune

Sør-Odal kommune

Sørreisa kommune

Sør-Varanger kommune

Tekna

Time kommune

Tingvoll kommune

Tinn kommune

Tjeldsund kommune

Tokke kommune

Tolga kommune

Troms og Finnmark fylkeskommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Trysil kommune

Træna kommune

Trøndelag fylkeskommune

Tvedestrand kommune

Tydal kommune

Tynset kommune

Tysnes kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Ullensvang kommune

Ulstein kommune

Ulvik herad

Unjárga - Nesseby kommune

Utenriksdepartementet

Utsira kommune

Vadsø kommune

Vaksdal kommune

Valle kommune

Vang kommune

Vanylven kommune

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vegdirektoratet

Vegårshei kommune

Vellenes Fellesorganisasjon

Vennesla kommune

Verdal kommune

Vestby kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestnes kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten kommune

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

Vik kommune

Viken fylkeskommune

Vindafjord kommune

Vinje kommune

Volda kommune

Voss herad

Vy

Værøy kommune

Vågan kommune

Vågå kommune

Våler kommune

Våler kommune

Økokrim

Øksnes kommune

Ørland kommune

Ørsta kommune

Østre Toten kommune

Øvre Eiker kommune

Øyer kommune

Øygarden kommune

Øystre Slidre kommune

Åfjord kommune

Ål kommune

Ålesund kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Årdal kommune

Ås kommune

Åseral kommune

Åsnes kommune