Bruk av snøskuter og andre motorkjøretøy i naturen

Motorisert ferdsel i naturen er i utgangspunktet forbudt i Norge, enten det foregår på land, til vanns eller i lufta. Det gjelder både snøskutere, motorsykler, båter og helikopter – både på snø og barmark, is og vann. Det er unntak fra forbudet.

Et offentlig utvalg er oppnevnt for å gjennomgå reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag. Utvalget skal avgi sin utredning innen 1. desember 2023.

Motorisert ferdsel i naturen kan forstyrre fugle- og dyreliv og føre til skade på planter og trær. Samtidig kan det være både nyttig og nødvendig for mange å ta motor til hjelp for å komme seg fram. Derfor er det en rekke unntak fra forbudet.

Ulemper for natur og friluftslivet

Snøskutere, ATV-er, motorsykler og andre motorkjøretøy kan medføre en rekke ulemper og skader i naturen.  De støyer, de gjør skade på terrenget, de forstyrrer dyrelivet og kommer ofte i konflikt med friluftslivet.

Det er særlig bruk av motorkjøretøy på barmark som gir slitasje og skader på terrenget. Belter og hjul lager sår, spor og merker. Enkelte steder kan skadene bli permanente eller svært langvarige. For eksempel på myr eller i høyfjellet, der vegetasjonen er sparsom og vokser langsomt.

For mange er stillheten i naturen en svært viktig del av friluftslivet. For dem kan både støy, lukt og kjørespor på snø oppleves negativt.

Motorferdsel reguleres strengt

Både det enkelte kjøretøy, og særlig summen av mange motorkjøretøy, utgjør en belastning for naturen og friluftslivet. Det er derfor viktig å ha en streng regulering av adgangen til motorisert ferdsel i utmark.

Hovedregelen i Norge er derfor at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Dette gjelder både på barmark og på snødekt mark – både på åpne og islagte elver og vann.

Også elektriske kjøretøy er omfattet av forbudet. Disse støyer mindre, men kan likevel føre til skader og ulemper for natur og friluftsliv.

Motorferdselloven gir regler om at all motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Nyttekjøring i stor grad unntatt fra forbudet

I mange tilfeller er bruk av motoriserte kjøretøy nyttig og nødvendig. For eksempel i forbindelse med skogsdrift, for politiet og redningstjenesten og ved preparering av skiløyper. Det kan også gjelde transport av varer og folk til seterstøler og fritidsboliger utenfor allfarveg.

Det er derfor i stor grad gjort unntak fra forbudet for kjøring til nytteformål. Hvilke formål dette gjelder, fremgår av motorferdselloven og forskriftene til loven.

I en del tilfeller må du ha tillatelse fra kommunen før du kan kjøre.

Fornøyelseskjøring er i utgangspunktet ikke tillatt

Kjøring som ikke er knyttet til nytteformål, såkalt fornøyelseskjøring, er i utgangspunktet ikke tillatt i Norge.

Etter en lovendring i 2015 kan likevel kommunene tillate egne snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Løypene kan ikke legges i sårbare områder som verneområder og nasjonale villreinområder.

Kommunen må ta hensyn til blant annet støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold og sikkerhet når den anlegger løyper. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme om den skal etablere slike løyper eller ikke.

Motorferdselloven regulerer virksomheten

Reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag finnes i motorferdselloven og de tilhørende forskriftene.

Formålet med motorferdselloven er ”ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen”.

I tillegg til å verne om naturlandskap, planteliv og dyreliv, skal loven også verne om andre miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro.

Loven gjelder bruk av alle slags motordrevne fremkomstmidler beregnet på transport av personer eller varer, slik som motorkjøretøyer (biler, traktorer, motorsykler, snøskutere, ATV-er etc.), båter og andre motorfartøyer og start og landing med luftfartøyer (helikopter, småflyetc.).

Loven gjelder også for fremkomstmidler drevet med elektrisk motor. El-sykkel regnes som motorkjøretøy etter motorferdselloven, men du kan likevel bruke el-sykkel i utmark. Bortsett fra i de fleste verneområder og i områder der kommunen har forbudt det.

Motorferdselloven suppleres av tre sentralt fastsatte forskrifter:

I tillegg finnes det en rekke kommunale forskrifter:

I hovedsak regulerer disse snøskuterløyper, bruk av motorbåter i elver og vann eller landing og start med helikopter eller sjøfly.

Rundskriv til loven

Departementets rundskriv gir hjelp til forståelse og anvendelse av reglene. Se særlig rundskriv T-1/96.

Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 (T-1/96)

Motorferdsellovutvalget

Høsten 2021 ble det oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette.

Bakgrunnen for opprettelsen er først og fremst at Stortinget har bedt regjeringen "fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt.

Utvalget skal avgi sin utredning innen 1. desember 2023.

Mandat og sammensetning av Motorferdesellovutvalget