Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bruk av snøscooter og andre motoriserte fremkomstmidler i naturen

Kjøring med snøscootere, ATVer og andre motoriserte fremkomstmidler i naturen kan føre til en rekke ulemper og skader. Samtidig kan bruk av slike fremkomstmidler være både nyttig og nødvendig. Å bruke motorkjøretøyer eller andre fremkomstmidler med motor i naturen er som hovedregel forbudt, både på barmark og på snø.

Motorferdsellovens formål er ”ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen”. Slike fremkomstmidler kan bare brukes der hvor lov eller forskrift gjør unntak fra forbudet, eller kommunen har gitt tillatelse. 

Motorferdsel kan føre til skader i naturen

Snøscootere, ATVer og andre fremkomstmidler som drives med motor kan medføre en rekke ulemper og skader i naturen – som støy, terrengskader, forstyrrelser av dyrelivet og konflikter med friluftslivet. Det er særlig bruk av kjøretøy på barmark som medfører slitasje og skade på terrenget og vegetasjonen ved at belter og hjul lager sår, spor og merker. I enkelte naturtyper som myr, eller i områder der vegetasjonen er sparsom og vokser langsomt, som på høyfjellet, kan skadene etter motorkjøretøyer bli permanente eller svært langvarige. For friluftslivet er det særlig lyden av motordur som kan være forstyrrende, men også lukt og kjørespor, også på snø, kan oppleves negativt.

Både det enkelte kjøretøy, og summen av mange motorkjøretøyer utgjør en belastning for naturen og friluftslivet. Det er derfor viktig å ha en streng regulering av adgangen til motorisert ferdsel i utmark. Hovedregelen i Norge er derfor at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Dette gjelder både på barmark og på snødekt mark, og på både åpne og islagte elver og vann.

Nyttekjøring

I mange tilfeller er bruk av motoriserte fremkomstmidler nyttig og nødvendig, for eksempel i forbindelse med skogsdrift, for politiet og redningstjenesten og ved preparering av skiløyper. 

Det er derfor i stor grad gjort unntak fra forbudet for kjøring til nytteformål. 

Fornøyelseskjøring

Kjøring som ikke er knyttet til nytteformål, såkalt fornøyelseskjøring, er i utgangspunktet ikke tillatt i Norge. Etter en lovendring i 2015 kan likevel kommunene fastsette egne snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Slik kjøring med snøscooter kan bare skje i bestemte løyper, og løypene kan ikke legges i sårbare områder som verneområder og nasjonale villreinområder. Kommunen må ta hensyn til blant annet støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold og sikkerhet når den anlegger løyper. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme om den skal fastsette slike løyper eller ikke. Se nærmere om fornøyelseskjøring her.

Følg gangen i denne saken her.

Motorferdselloven

Reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag finnes i motorferdselloven og forskrifter gitt i medhold av denne loven. Loven regulerer både bruk av motorkjøretøyer (biler, traktorer, motorsykler, snøscootere, ATVer etc.), båter og andre motorfartøyer og start og landing med luftfartøyer (helikopter etc.). Loven skiller ikke på type motor, det vil si at loven også gjelder for fremkomstmidler drevet med elektrisk motor. Loven regulerer bruk av ferdselsinnretninger beregnet på transport av personer eller varer. Loven gjelder ikke bruken av motorredskaper som er for små til å føre personer eller rene leketøysartikler.

Motorferdselloven suppleres av tre sentralt fastsatte forskrifter:

I tillegg finnes det en rekke kommunale forskrifter, som i hovedsak regulerer bruk av motorbåter i elver og vann eller landing og start med helikopter eller sjøfly, samt forskrifter fastsatt av Fylkesmennene om isfiskeløyper og om snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark.

 

Til toppen