Høringer

Høring - Oppdaterte og nye forskrifter om tilskudd til natur- og friluftlivsformål

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til oppdaterte og nye forskrifter om tilskudd til natur- og friluftslivsformål på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 06.10.2023

Vår ref.: 23/4138

Departementet sender med dette forslag til oppdaterte og nye forskrifter om tilskudd til natur- og friluftslivsformål på høring.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 23/4138, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Fristen for å sende inn innspill er 6. oktober 2023.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Vedlagt dette brevet er:

  • Liste over høringsinstanser
  • Høringsnotat
  • Forskrift om tilskudd til Nasjonale turiststier
  • Forskrift om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftlivsområder og områder vernet som friluftslivsområder etter markaloven
  • Forskrift om tilskudd til friluftlivsaktivitet
  • Forskrift om tilskudd til besøkssenter for natur
  • Forskrift om tilskudd til besøkssenter for verdensarv
  • Forskrift om tilskudd til å styrke kunnskapen om og formidlingen av naturmangfoldet

Med hilsen

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Christine Bergan Yang
førstekonsulent

Alle fylkeskommuner

Alle statsforvaltere

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Artsdatabanken

Attac Norge

Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka

Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda, Eidfjord

Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda, Skinnarbu

Besøkssenter nasjonalpark Jomfruland

Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen Fjærland

Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen, Breheimen, Reinheimen

Besøkssenter nasjonalpark, Folgefonna

Besøkssenter nasjonalpark, Færder

Besøkssenter nasjonalpark, Jostedalsbreen Oppstryn

Besøkssenter nasjonalpark, Lierne

Besøkssenter nasjonalpark, Nordland

Besøkssenter nasjonalpark, Raet

Besøkssenter nasjonalpark, Reisa NP

Besøkssenter nasjonalpark, Stabbursdalen NP

Besøkssenter nasjonalpark, Ytre Hvaler NP

Besøkssenter nasjonalpark, Øvre Pasvik

Besøkssenter nasjonalparl, Lofotodden

Besøkssenter Oslofjorden, Horten

Besøkssenter Reinheimen vest, NP Åndalsnes

Besøkssenter rovdyr, Bardu

Besøkssenter rovdyr, Flå

Besøkssenter rovdyr, Namsskogan

Besøkssenter rovdyr,Østerdalen

Besøkssenter skog

Besøkssenter verdensarv, Alta

Besøkssenter verdensarv, Geiranger

Besøkssenter verdensarv, Rjukan-Notodden

Besøkssenter verdensarv, Røros

Besøkssenter verdensarv, Struves meridianbue

Besøkssenter verdensarv, Urnes

Besøkssenter verdensarv, Vega

Besøkssenter villrein

Besøkssenter våtmark, Ilene

Besøkssenter våtmark, Jæren

Besøkssenter våtmark, Lista

Besøkssenter våtmark, Nordre Øyeren

Besøkssenter våtmark, Oslo

Besøkssenter våtmark, Ørlandet

Bivdu

CICERO Senter for klimaforskning

COWI AS

Den norske turistforening

Departementene

Drivkraft Norge

Energi Norge

Foreningen fredet

Fortidsminneforeningen

Forum for natur og friluftsliv

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Friluftsrådenes landsforbund

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Kulturrådet

Kystskogbruket

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Nasjonalt nettverk for botaniske hager, Naturhistorisk museum

Natur og ungdom

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Naturvernforbundet

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid

NHO Reiseliv

NOAH for dyrs rettigheter

Nordisk konservatorforbund - Norge (NKF-N)

Norges astma- og allergiforbund

Norges bondelag

Norges Handikapforbund

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges kulturvernforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges kystfiskarlag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljøvernforbund

Norges pelsdyralslag

Norges rederiforbund

Norges skogeierforbund

Norges Verdensarv

Norsk almenningsforbund

Norsk bioenergiforening (NoBio)

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk forening for fartøyvern

Norsk forening mot støy

Norsk friluftsliv

Norsk gartnerforbund

Norsk kulturarv

Norsk kulturminnefond

Norsk maritimt museum

Norsk ornitologisk forening

Norsk plantevernforening

Norsk polarinstitutt

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk sau og geit

Norsk zoologisk forening

Norske reindriftsamers landsforbund

NORSKOG

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Regelrådet

Riksantikvaren

Røde Kors

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Sametinget

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Stavanger maritime museum

Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Sysselmannen på Svalbard

Tromsø Museum, Universitetsmuseet

Utmarkskommunenes sammenslutning

Vellenes fellesorganisasjon

WWF-Norge