Markalov for Oslomarka

Oslomarka er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Markaloven ivaretar dette unike området i et langsiktig perspektiv.

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Markaloven er en viktig miljølov – fremfor alt en friluftslov.

Gjennom markaloven oppnås en helhetlig forvaltning av Marka

Marka strekker seg over 17 kommuner i Oslo og Viken fylker

Markaloven lovfester markagrensen. Loven ivaretar dette unike området i et langsiktig perspektiv.

Innenfor lovens virkeområde er det et generelt byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven.

Landbrukstiltak er unntatt fra bygge- og anleggsforbudet. Igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven krever tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kommunale planvedtak må stadfestes av Klima- og miljødepartementet for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven.

Loven er videre tilpasset de særskilte utfordringer som gjør seg gjeldende for eksisterende bebyggelse og virksomhet i Marka, for eksempel etablerte lokalsamfunn og hytteområder.

Skogbruket i Marka reguleres gjennom skogbruksloven med forskrifter.

Kommunene har det primære forvaltningsansvaret for sine markaområder

Statsforvalteren i Oslo og Viken er overordnet klagemyndighet for markasaker i alle kommuner med områder i Marka.

Klima- og miljødepartementet har opprettet et Markaråd som består av representanter for Markas mange forskjellige brukere og aktører.

Rådet har en ombudsmannsfunksjon og skal bidra til å fremme lovens formål.

I loven er det en forskriftshjemmel slik at nærmere angitte områder med særlig store naturopplevelsesverdier kan vernes særskilt som friluftslivsområde. Per 2021 er det vernet fem slike områder i Marka.

Både kommunene og Statens naturoppsyn har oppgaver med tilsyn og oppsyn etter markaloven.

Les mer

Dokumenter: