Markalov for Oslomarka

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Marka strekker seg over 19 kommuner i fem fylker. Markaloven vil ivareta dette unike området i et langsiktig perspektiv.

Lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) trådte i kraft 1. september 2009.

Loven er en viktig miljølov og fremfor alt en friluftslov. Gjennom markaloven oppnås en helhetlig forvaltning av Marka. Se saker etter markaloven. Se relevante dokumenter om markaloven.

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Marka strekker seg over 19 kommuner i fem fylker. Markaloven ivaretar dette unike området i et langsiktig perspektiv.

Hauktjern m/klatreområdet i Hauktjernskløftene i Østmarka. Foto: Steinar Saghaug.
Hauktjern m/klatreområdet i Hauktjernskløftene i Østmarka. Foto: Steinar Saghaug.

Markaloven lovfester markagrensen. Innenfor lovens virkeområde er det et generelt byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven. Landbrukstiltak er unntatt fra bygge- og anleggsforbudet. Igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven krever tillatelse fra Klima- og miljødepartementet. Kommunale planvedtak må stadfestes av departementet for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Loven er videre tilpasset de særskilte utfordringer som gjør seg gjeldende for eksisterende bebyggelse og virksomhet i Marka, for eksempel etablerte lokalsamfunn og hytteområder.

Kommunene vil fortsatt ha et primært forvaltningsansvar for sine markaområder. For å bidra til en helhetlig forvaltning av Marka blir Fylkesmannen i Oslo og Akershus overordnet klagemyndighet for markasaker i alle kommuner med områder i Marka.

Loven inneholder også hjemmel for å opprette et markaråd som vil bestå av representanter for Markas mange forskjellige brukere og aktører. Rådet vil få en ombudsmannsfunksjon og bidra til å fremme lovens formål.

Oslomarka om vinteren. Foto: Steinar Saghaug
Oslomarka om vinteren. Foto: Steinar Saghaug

I loven er det en forskriftshjemmel slik at nærmere angitte områder med særlig store naturopplevelsesverdier kan vernes særskilt som friluftslivsområde. Vernehjemmelen vil særlig være viktig for å kunne ta vare på Markas siste ”eventyrskoger”.

Skogbruket reguleres fortsatt gjennom skogbruksloven med forskrifter. Markaforskriften etter skogbruksloven skal likevel gjennomgås, blant annet i lys av regjeringens markapolitikk.

Både kommunene og Statens naturoppsyn har oppgaver med tilsyn og oppsyn etter markaloven.

Lenker:

Dokumenter:

Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i marka (pdf).