Markalov for Oslomarka

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. M. Markaloven ivaretar dette unike området i et langsiktig perspektiv.

Lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) trådte i kraft 1. september 2009.

Loven er en viktig miljølov og fremfor alt en friluftslov. Gjennom markaloven oppnås en helhetlig forvaltning av Marka. 

Se saker etter markaloven. 

Se relevante dokumenter om markaloven.

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Marka strekker seg over 17 kommuner i Oslo og Viken fylker. Markaloven ivaretar dette unike området i et langsiktig perspektiv.

Markaloven lovfester markagrensen. Innenfor lovens virkeområde er det et generelt byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven. Landbrukstiltak er unntatt fra bygge- og anleggsforbudet. Igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven krever tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kommunale planvedtak må stadfestes av Klima- og miljødepartementet for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Loven er videre tilpasset de særskilte utfordringer som gjør seg gjeldende for eksisterende bebyggelse og virksomhet i Marka, for eksempel etablerte lokalsamfunn og hytteområder.

Skogbruket i Marka reguleres gjennom skogbruksloven med forskrifter.

Kommunene har det primære forvaltningsansvaret for sine markaområder. Statsforvalteren i Oslo og Viken er overordnet klagemyndighet for markasaker i alle kommuner med områder i Marka.

Klima- og miljødepartementet har opprettet et Markaråd som består av representanter for Markas mange forskjellige brukere og aktører. Rådet har en ombudsmannsfunksjon og skal bidra til å fremme lovens formål.


Oslomarka om vinteren. Foto: Steinar Saghaug

I loven er det en forskriftshjemmel slik at nærmere angitte områder med særlig store naturopplevelsesverdier kan vernes særskilt som friluftslivsområde.  Per 2021 er det vernet 5 slike områder i Marka.

Både kommunene og Statens naturoppsyn har oppgaver med tilsyn og oppsyn etter markaloven.

Lenker:

Dokumenter:

Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i marka (pdf).