Markalov for Oslomarka

Oslomarka er av uvurderlig betydning for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Markaloven ivaretar dette unike området i et langsiktig perspektiv.

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Markaloven er en viktig miljølov – fremfor alt en friluftslov.

Eiriksvann i Østmarka
Eiriksvann i Østmarka Foto: Ernst Inge Espeland


Gjennom markaloven oppnås en helhetlig forvaltning av Marka


Marka strekker seg over 17 kommuner i Oslo og Viken fylker

Markaloven lovfester markagrensen. Marka består av store og til dels sammenhengende skogområder i Oslo-regionen: Kjekstadmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka, til sammen ca 1700 km2.

Loven ivaretar dette unike området i et langsiktig perspektiv særlig ved at det innenfor lovens virkeområde er et generelt byggeforbud. .

Jord- og skogbruk i Marka reguleres av landbrukslovgivningen, inkludert skogbruksloven med forskrifter. Landbrukstiltak er unntatt fra bygge- og anleggsforbudet. Bygge- og anleggstiltak i landbruket er likevel søknadspliktige etter markaloven [1].   

Igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven krever tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kommunale planvedtak må stadfestes av Klima- og miljødepartementet for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Loven er videre tilpasset de særskilte utfordringer som gjør seg gjeldende for eksisterende bebyggelse og virksomhet i Marka, for eksempel etablerte lokalsamfunn og hytteområder.

Kommunene har det primære forvaltningsansvaret

Statsforvalteren i Oslo og Viken er overordnet klagemyndighet for markasaker i alle kommuner med områder i Marka.

Klima- og miljødepartementet har opprettet et Markaråd som består av representanter for Markas mange forskjellige brukere og aktører.

Rådet har en ombudsmannsfunksjon og skal bidra til å fremme lovens formål.

I loven er det en forskriftshjemmel slik at nærmere angitte områder med særlig store naturopplevelsesverdier kan vernes særskilt som friluftslivsområde. Per 2021 er det vernet fem slike områder i Marka:

  • Kopperhaugene og Vindernhøgda friluftslivsområde
  • Spinneren friluftslivsområde
  • Hauktjern friluftslivsområde
  • Godbekken friluftslivsområde
  • Skjennungsåsen friluftslivsområde

Kommunene forvalter de vernede friluftslivsområdene. Både kommunene og Statens naturoppsyn har oppgaver med tilsyn og oppsyn etter markaloven.

Les mer

Dokumenter:

Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i marka (PDF-fil)

[1] § 14 - Markaloven - landbrukstiltak - regjeringen.no