Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Radioaktiv forurensning og avfall

Radioaktive stoffer har skadelige virkninger på helse og miljø på linje med tungmetaller og andre miljøgifter. Det finnes en rekke kilder til utslipp og avfall både nasjonalt og internasjonalt.

Det overordnede målet for Norges arbeid med radioaktiv forurensning er:

  • at utslipp, risiko for utslipp og spredning av radioaktive stoffer som kan forårsake helse- og miljøskade, skal holdes på lavest mulig nivå,
  • at alt radioaktivt avfall skal håndteres forsvarlig.

Ansvar og regelverk

Radioaktiv forurensning av det ytre miljø er Klima- og miljødepartementets ansvarsområde.

Strålevern og helsevirkninger av radioaktiv stråling er Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde.

Radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall reguleres etter forurensningsloven og forvaltes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Miljøskader som følge av radioaktiv forurensning

Radioaktiv forurensning kan skade miljø og helse på flere måter.

I havet tas radioaktive stoffer opp i tang, fisk og skalldyr. Stråledoser kan overføres til mennesker som spiser fisk og sjømat. Stråledosen for et menneske som spiser vanlige mengder norsk fisk og sjømat er lav. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er de verdiene som er målt i fisk og sjømat så lave at det ikke innebærer noen helserisiko.

På samme måte kan radioaktive stoffer tas opp i lav, mose og bær. Stråledosene kan overføres til dyr som spiser dette. For å sikre trygg mat, blir kjøtt og melk fra småfe, storfe og tamrein som beiter i områdene med mest radioaktiv forurensning, kontrollert for radioaktivt cesium.

Det tar lang tid før radioaktiv forurensning forsvinner. For radioaktive stoffer varierer halveringstiden fra mikrosekunder til flere milliarder år. Halveringstiden er tiden det tar til innholdet av radioaktivitet er redusert til det halve av utgangspunktet.

Kilder til radioaktiv forurensning

Radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall i Norge kommer fra industri, sykehus og forskning. Det kan også oppstå som et biprodukt i ulike typer prosessindustri, ved utvinning av mineral og ved graving i alunskiferholdig grunn. For eksempel kommer det lavradioaktivt avfall fra gruveindustrien og fra oljeutvinningen.

Tilførsel av radioaktive stoffer skjer også fra andre steder i verden gjennom transport i luft og med havstrømmer. I tillegg har hendelser fra mange år tilbake fortsatt konsekvenser i dag. Dette skyldes at noen radioaktive stoffer, for eksempel fra Tsjernobyl-ulykken, brytes langsomt ned og fortsatt tas opp i planter og dyr. 

Tillatelse til radioaktiv forurensning

Innen forskning, industri og i helsesektoren finnes det prosesser som er avhengig av at vi bruker radioaktive stoffer. Da vil det også kunne forekomme radioaktiv forurensning. Utslipp av radioaktive stoffer som overskrider grensene i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall, krever utslippstillatelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet .

Internasjonalt arbeid

Norge arbeider aktivt internasjonalt for å redusere radioaktiv forurensning gjennom Regjeringens handlingsplan for atomsaker som finansieres over UDs budsjett, gjennom det internasjonale atomenergibyrået IAEA og gjennom konvensjonen for beskyttelse av det marine miljøet i nordøst Atlanteren (OSPAR).

Les mer om radioaktiv forurensning på Miljøstatus.no

Til toppen