Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøvennlig transport

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge og transportmengden øker stadig. Utslippene må reduseres kraftig hvis Norges mål om å være et lavutslippssamfunn i 2050 skal nås.

De fleste transportframskrivninger viser at transportmengden vil øke i framtida. Framskrivningene som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan for 2014-2023 viser at persontrafikken i Norge vil øke med én prosent i året i perioden 2010-2060, mens innenlands godstrafikk er beregnet å øke med 1,6 prosent i året i perioden 2008-2043.

Dagens transportsektor bidrar til klimagassutslipp, støy, luftforurensning og forringelse av naturmangfold. Utbygging, drift og vedlikehold av dagens transportsystem bidrar til tap og forringelse av leveområder for planter og dyr.

Det er i hovedsak tre måter å gjøre transport mer miljøvennlig på:

  • Redusere transportbehovet
  • Skifte til mer miljøvennlige transportformer
  • Ta i bruk ny og utslippsreduserende teknologi

Klimaforlikets mål for miljøvennligere transport

Gjennom klimaforliket fastsatte Stortinget flere mål for transportsektoren. Nye biler skal for eksempel ikke slippe ut mer enn 85 gram/km i 2020. All økning i transport rundt de store byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. En større andel av godstransporten skal over fra vei til sjø og bane. Dette er viktige mål for regjeringen å følge opp.

Ved omleggingen av engangsavgiften i 2007, ble skattesatsene for sylindervolum byttet ut med skattesatser for CO2-utslipp. Dette har gjort det mer lønnsomt å kjøpe biler med lavere utslipp, og endringen har hatt stor innvirkning på salget av nye biler. Utslipp per kjøretøy har gått ned hvert år etter 2006. I 2014 er gjennomsnittlige utslipp på 110 gram CO2 / km.

Verdensledende i bruk av elbiler

Salget av elbiler har i Norge stabilisert seg på et svært høyt nivå sammenlignet med andre land. I 2014 har 13 prosent av alle solgte nye biler vært elektriske biler. Dette er en tredobling fra året før. Salget av ladbare hybridbiler har tidoblet seg fra 2013 til 2014.

Skipsfarten i endring

Redere rundt omkring i verden må i dag ta investeringsbeslutninger der de må ta stilling til hva slags motorteknologi de skal velge når de bygger nye skip. Nå bygges gasskip, elektriske ferger og hybride løsninger side om side med konvensjonelle skip drevet av tungolje. Økte reguleringer og strengere krav til utslipp kan gjøre investeringer i tradisjonell fossil teknologi ulønnsomme.

Verdens første elektriske bilferge ble satt i drift fra januar 2015 som følge av strenge miljøkrav i anbudsprosessen. Fergen ble bygget i Norge.

Til toppen