Meld. St. 13 (2020–2021)

Klimaplan for 2021–2030

Meldinga presenterer politikken til regjeringa for å redusere klimagassutsleppa i perioden 2021-2030 i tråd med Noregs klimamål og i samarbeid med EU. Eit sentralt element i planen er politikk for å kutte dei ikkje-kvotepliktige utsleppa (utslepp frå transport, jordbruk med meir) med 45 prosent innan 2030.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget