Forurensning

Miljøavtale om NOx-utslipp og fritak for avgift

Virksomheter som slutter seg til avtalen om reduksjon i utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogenoksider (NOx), får fritak for avgift på utslipp i samme periode.

Klima- og miljødepartementet inngikk i 2017 en miljøavtale med 15 næringsorganisasjoner om reduksjon i utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogenoksider (NOx).

Avtalen gjaldt i utgangspunktet for perioden 2018-2025, men er i 2022 forlenget med to år gjennom en tilleggsavtale.

Virksomheter som slutter seg til avtalen, får fritak for avgift på utslipp av NOx i samme periode. Avgiftsfritaket for årene 2018-2025 er godkjent av ESA. ESA skal behandle spørsmålet om avgiftsfritak for årene 2026-2027.

Avgiften og avtalen er virkemidler for å redusere utslippene av NOx i tråd med Norges internasjonale forpliktelser i Göteborgprotokollen og i EØS-avtalen.

Avgift på utslipp av NOx

Norge innførte avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) i 2007. Det kan gis avgiftsfritak for utslippsenheter omfattet av miljøavtale med staten om reduksjon av NOx-utslipp (Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx, § 2 første ledd, bokstav d).

For informasjon om NOx-avgiftens omfang, gjeldende avgiftssats, bestemmelsene om avgiftsfritak med videre, se Skatteetatens årlige rundskriv.

Miljøavtale om reduksjon av NOx-utslippene

Klima- og miljødepartementet inngikk 24. mai 2017 en ny miljøavtale med 15 nærings­organisasjoner om reduksjon av NOx-utslippene (NOx-avtalen 2018-2025). Avtalen er i det alt vesentlige en videreføring av tilsvarende avtaler for periodene 2008-2010 og 2011-2017.

Virksomheter som slutter seg til avtalen får fritak for avgift på utslipp av NOx for årene 2018-2025.

Organisasjonene og de tilsluttede virksomhetene skal i fellesskap gjennomføre tiltak som er nødvendige for å overholde de avtalte miljøforpliktelsene, fastsatt som to-årlige utslippstak. Utslippstakene for årene 2018-2025 ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet 18. desember 2017 (miljøavtalens punkt 2.2 og 2.3).

Klima- og miljødepartementet inngikk 5. mai 2022 en tilleggsavtale til NOx-avtalen 2018-2025. Virksomheter som slutter seg til tilleggsavtalen får fritak for avgift på utslipp av NOx for årene 2026 og 2027, forutsatt at ESA godkjenner dette. Det er i tilleggsavtalen fastsatt utslippstak for 2026-2027.

Utslippstakene er som følger: 

  • 2018 og 2019: til sammen 202.510 tonn (gjennomsnitt 101.255 tonn/år)
  • 2020 og 2021: til sammen 192.510 tonn (gjennomsnitt 96.255 tonn/år)
  • 2022 og 2023: til sammen 182.510 tonn (gjennomsnitt 91.255 tonn/år)
  • 2024 og 2025: til sammen 172.510 tonn (gjennomsnitt 86.255 tonn/år)
  • 2026 og 2027: til sammen 161.000 tonn (gjennomsnitt 80.500 tonn/år)

Dersom de samlede utslippene som omfattes av avtalen er mer enn tre prosent over utslippstaket, oppstår plikt til å betale avgift i henhold til bestemmelsene i avtalen.

Miljødirektoratet kontrollerer om miljøforpliktelsene i avtalen er overholdt. Direktoratet har konkludert med at utslippstaket for årene 2018-2021 er overholdt.

Utslippsreduserende tiltak

Næringsorganisasjonene som er parter til miljøavtalen, har etablert Næringslivets NOx-fond. Fondet har som formål å arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører NOx-reduserende tiltak, og at virksomhetene som er tilsluttet miljøavtalen medvirker til dette.

Avgiftspliktige virksomheter kan slutte seg til avtalen gjennom å sende tilslutningserklæring til NOx-fondet. Tilslutning skjer ved at NOx-fondet utsteder tilslutningsbevis til virksomheten.

For informasjon om tilslutning til miljøavtalen og om NOx-fondets arbeid, se fondets nettside.

Mottakere av offentlig støtte

Støtte gitt som fritak for NOx-avgift føres i registeret for offentlig støtte i Brønnøysund­registrene. Der føres årlig fritaksbeløp til det enkelte foretak, fra 500.000 euro og oppover.

For annen informasjon om regler om offentlig støtte, se Nærings- og fiskeridepartementets nettsider.

Avgiftsfritaket må godkjennes av ESA

Fritak for NOx-avgift for utslippsenheter som omfattes av miljøavtalen, ble godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) 22. februar 2018. Tilleggsavtalen gir ikke rett til avgiftsfritak for årene 2026-2027 før ESAs godkjenning foreligger. 

Les mer