Miljøavtale om NOx-utslipp

Klima- og miljødepartementet har inngått ny miljøavtale med 15 nærings-organisasjoner om reduksjon i utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogen-oksider (NOx).

Virksomheter som slutter seg til avtalen, får fritak for avgift på utslipp av NOX. Forutsetningen er at ESA godkjenner fritaket.

Redusere utslipp av NOX

Norge innførte avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOX) i 2007. Avgiften er et virkemiddel for å redusere utslipp av NOX. Den skal bidra til at Norge overholder sine utslippsforpliktelser i Gøteborgprotokollen og i EØS-avtalen.

(For informasjon om avgiftens omfang, gjeldende avgiftssats, bestemmelsene om avgiftsfritak med videre, se Skatteetatens årlige rundskriv her.) 

Miljøavtale om reduksjon av NOX-utslippene

Det kan gis avgiftsfritak for utslippsenheter omfattet av miljøavtale med staten om reduksjon av NOX-utslipp, jamfør Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOX, § 2 første ledd, bokstav d. Klima- og miljødepartementet inngikk 24. mai 2017 en ny miljøavtale med 15 nærings­organisasjoner. Virksomheter som slutter seg til avtalen får fritak for avgift på utslipp av NOX for årene 2018-2025. 

Organisasjonene og de tilsluttede virksomhetene skal i fellesskap gjennomføre tiltak som er nødvendige for å overholde de avtalte miljøforpliktelsene, fastsatt som to-årlige utslippstak. Dersom de samlede utslippene som omfattes av avtalen er mer enn tre prosent over utslippstaket, oppstår plikt til å betale avgift i henhold til bestemmelsene i avtalen. 

Overholde miljøforpliktelsene 

Næringsorganisasjonene som er parter til miljøavtalen har etablert Næringslivets NOX-fond. Fondet har som formål å arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører NOX-reduserende tiltak, og at virksomhetene som er tilsluttet miljøavtalen medvirker til dette. Avgiftspliktige virksomheter som faller inn under miljøavtalens virkeområde, kan slutte seg til avtalen gjennom å sende tilslutningserklæring til NOX-fondet. Tilslutning skjer ved at NOX-fondet utsteder tilslutningsbevis til virksomheten. For informasjon om tilslutning til miljøavtalen og om NOX-fondets arbeid, se fondets nettside. 

Mottakere av støtte

Støtte gitt som fritak for NOX-avgift føres i Registeret for offentlig støtte – Brønnøysund­registrene. Der føres årlig støttebeløp til det enkelte foretak, fra 500.000 Euro og oppover. Se registerets nettside. 

For annen informasjon om regler om offentlig støtte, se Nærings- og fiskeridepartementets nettside. 

Krever godkjenning av ESA

Fritak for NOX-avgift for utslippsenheter som omfattes av miljøavtalen ble notifisert til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i desember 2017. Fritaket kan ikke tre i kraft før det er godkjent av ESA.  

Les NOx-avtalen her.