Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøavtale om NOx-utslipp

Klima- og miljødepartementet har inngått ny miljøavtale med 15 næringsorganisasjoner om reduksjon i utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogenoksider (NOx).

Virksomheter som slutter seg til avtalen, får fritak for avgift på utslipp av NOX. Fritaket er godkjent av  ESA.

Avgiften og avtalen er virkemidler for å redusere utslippene av NOX i tråd med Norges  internasjonale utslippsforpliktelser i Gøteborgprotokollen og i EØS-avtalen.

Avgift på utslipp av NOX

Norge innførte avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOX) i 2007. Det kan gis avgiftsfritak for utslippsenheter omfattet av miljøavtale med staten om reduksjon av NOX-utslipp, jamfør Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOX, § 2 første ledd, bokstav d.

(For informasjon om avgiftens omfang, gjeldende avgiftssats, bestemmelsene om avgiftsfritak med videre, se Skatteetatens årlige rundskriv her.) 

Miljøavtale om reduksjon av NOX-utslippene

Klima- og miljødepartementet inngikk 24. mai 2017 en ny miljøavtale med 15 nærings­organisasjoner om reduksjon av NOX-utslippene. Avtalen er i det alt vesentlige en videreføring av tilsvarende avtaler for periodene 2008-2010 og 2011-2017. Virksomheter som slutter seg til den nye avtalen får fritak for avgift på utslipp av NOX for årene 2018-2025. 

Organisasjonene og de tilsluttede virksomhetene skal i fellesskap gjennomføre tiltak som er nødvendige for å overholde de avtalte miljøforpliktelsene, fastsatt som to-årlige utslippstak. Utslippstakene ble fastsatt i Klima- og miljødepartementets brev av 18. desember 2017, jamfør miljøavtalens punkt 2.2 og 2.3.

Utslippstakene er som følger:

2018 og 2019: til sammen 202.510 tonn (gjennomsnitt 101.255 tonn/år)

2020 og 2021: til sammen 192.510 tonn (gjennomsnitt 96.255 tonn/år)

2022 og 2023: til sammen 182.510 tonn (gjennomsnitt 91.255 tonn/år)

2024 og 2025: til sammen 172.510 tonn (gjennomsnitt 86.255 tonn/år)

Dersom de samlede utslippene som omfattes av avtalen er mer enn tre prosent over utslippstaket, oppstår plikt til å betale avgift i henhold til bestemmelsene i avtalen. 

Overholde miljøforpliktelsene 

Næringsorganisasjonene som er parter til miljøavtalen har etablert Næringslivets NOX-fond. Fondet har som formål å arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører NOX-reduserende tiltak, og at virksomhetene som er tilsluttet miljøavtalen medvirker til dette. Avgiftspliktige virksomheter kan slutte seg til avtalen gjennom å sende tilslutningserklæring til NOX-fondet. Tilslutning skjer ved at NOX-fondet utsteder tilslutningsbevis til virksomheten. For informasjon om tilslutning til miljøavtalen og om NOX-fondets arbeid, se fondets nettside. 

Mottakere av støtte

Støtte gitt som fritak for NOX-avgift føres i Registeret for offentlig støtte – Brønnøysund­registrene. Der føres årlig støttebeløp til det enkelte foretak, fra 500.000 Euro og oppover. Se registerets nettside. 

For annen informasjon om regler om offentlig støtte, se Nærings- og fiskeridepartementets nettside. 

Avgiftsfritaket er godkjent av ESA

Fritak for NOX-avgift for utslippsenheter som omfattes av miljøavtalen ble godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) 22. februar 2018.  Les ESAs vedtak her.

Les NOx-avtalen her  og Klima- og miljødepartementets brev av 18. desember 2017 med fastsettelse av utslippstakene her.

Til toppen