Miljøavtale om NOx-utslipp og fritak for avgift

Virksomheter som slutter seg til avtalen om reduksjon i utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogenoksider (NOx), får fritak for avgift på utslipp i samme periode.

Klima- og miljødepartementet inngikk i 2015 en miljøavtale med 15 næringsorganisasjoner om reduksjon i utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogenoksider (NOx).

Avtalen gjelder for perioden 2018-2025. Virksomheter som slutter seg til avtalen, får fritak for avgift på utslipp av NOx i samme periode. Avgiftsfritaket er godkjent av ESA.

Avgiften og avtalen er virkemidler for å redusere utslippene av NOx i tråd med Norges  internasjonale utslippsforpliktelser i Göteborgprotokollen og i EØS-avtalen.

Avgift på utslipp av NOx

Norge innførte avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) i 2007. Det kan gis avgiftsfritak for utslippsenheter omfattet av miljøavtale med staten om reduksjon av NOx-utslipp (Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOX, § 2 første ledd, bokstav d).

Miljøavtale om reduksjon av NOx-utslippene

Klima- og miljødepartementet inngikk 24. mai 2017 en ny miljøavtale med 15 nærings­organisasjoner om reduksjon av NOx-utslippene. Avtalen er i det alt vesentlige en videreføring av tilsvarende avtaler for periodene 2008-2010 og 2011-2017.

Virksomheter som slutter seg til den nye avtalen får fritak for avgift på utslipp av NOx for årene 2018-2025.

Organisasjonene og de tilsluttede virksomhetene skal i fellesskap gjennomføre tiltak som er nødvendige for å overholde de avtalte miljøforpliktelsene, fastsatt som to-årlige utslippstak. Utslippstakene ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet 18. desember 2017 (miljøavtalens punkt 2.2 og 2.3).

Utslippstak

  • 2018 og 2019: til sammen 202.510 tonn (gjennomsnitt 101.255 tonn/år)
  • 2020 og 2021: til sammen 192.510 tonn (gjennomsnitt 96.255 tonn/år)
  • 2022 og 2023: til sammen 182.510 tonn (gjennomsnitt 91.255 tonn/år)
  • 2024 og 2025: til sammen 172.510 tonn (gjennomsnitt 86.255 tonn/år)

Dersom de samlede utslippene som omfattes av avtalen er mer enn tre prosent over utslippstaket, oppstår plikt til å betale avgift i henhold til bestemmelsene i avtalen.

Miljødirektoratet kontrollerer om miljøforpliktelsene i avtalen er overholdt. Direktoratet har kontrollert utslippstallene for 2018 og 2019, og har konkludert med at utslippstaket for disse årene er overholdt.

Utslippsreduserende tiltak

Næringsorganisasjonene som er parter til miljøavtalen, har etablert Næringslivets NOx-fond. Fondet har som formål å arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører NOx-reduserende tiltak, og at virksomhetene som er tilsluttet miljøavtalen medvirker til dette.

Avgiftspliktige virksomheter kan slutte seg til avtalen gjennom å sende tilslutningserklæring til NOx-fondet. Tilslutning skjer ved at NOX-fondet utsteder tilslutningsbevis til virksomheten.

Mottakere av NOx-støtte

Støtte gitt som fritak for NOx-avgift føres i Registeret for offentlig støtte – Brønnøysund­registrene. Der føres årlig støttebeløp til det enkelte foretak, fra 500.000 euro og oppover.

Avgiftsfritaket er godkjent av ESA

Fritak for NOx-avgift for utslippsenheter som omfattes av miljøavtalen,ble godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) 22. februar 2018.

Les mer