Forsiden

Historisk arkiv

Konvensjonen om langtransporterte luftforurensninger fyller 40 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I år er det 40 år siden FNs konvensjon om langtransporterte, grenseoverskridende luftforurensninger – også kjent som "Sur Nedbør"-konvensjonen – ble vedtatt. Norges tidligere statsminister og daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland var helt sentral i utarbeidelsen av konvensjonen, som er betraktet som en av de mest vellykkede internasjonale miljøkonvensjonene.

Logo

Til sammen 51 land har sluttet seg til konvensjonen, som har bidratt sterkt til at luftforurensningen i Europa er kraftig redusert og at problemene med forsuring og fiskedød i Skandinavia er vesentlig redusert. Vannkvaliteten er bedret og fisken er tilbake i mange vassdrag.  

-Det finnes få internasjonale miljøavtaler som har vært like vellykket som dette.  Utslipp av blant annet svovel og nitrogen har blitt redusert med 40-80 prosent.  Det er igjen laks og ørret i elvene på Sørlandet. I Europa kan vi ha unngått opp mot 600.000 for tidlige dødsfall på grunn av luftforurensning, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Vitenskapelig grunnlag

Et stort og grundig vitenskapelig arbeid for å avdekke hvordan forurensning kunne fraktes over svært lange avstander og hvordan det påvirket miljøet er sett på som en viktig grunn til at det var mulig å få politisk oppslutning om kraftige kutt i utslippene.  Ikke minst ble utslippene fra kullkraftverk og industri i både England og og på kontinentet redusert kraftig.

-Helt tilbake i 1978 ble jeg, som miljøvernminister, invitert av lederne i daværende Sovjetunionen for å diskutere problemene som sur nedbør skapte.  Disse samtalene og et sterkt engasjement i de nordiske landene med tydelige mål for utslippsreduksjoner, medvirket sterkt til at konvensjonen ble så vellykket, sier tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

Video: Gro Harlem Brundtland hilser UNECE.mp4

Mønster for andre konvensjoner

Konvensjonen har utviklet seg til et dynamisk verktøy hvor partene har påtatt seg stadig nye forpliktelser om utslippsreduksjoner. Gøteborgprotokollen regulerer nå utslipp som skader både økosystemer og menneskers helse. Arbeidet under konvensjonen bidrar til å oppfylle flere av FNs bærekraftsmål.

40-års jubileet for Luftkonvensjonen, som den bare kalles i dag, markeres 11. desember i Genève samtidig med FNs 25 klimakonferanse i Madrid – COP25.  Mange av dem som har arbeidet med konvensjonen, både politikerne, forskere og diplomater er tilstede i Genève. 

–Jeg håper og tror at arbeidet med Luftkonvensjonen kan være til inspirasjon og mønster for andre internasjonale konvensjoner for å redusere miljøproblemer, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen fra COP25 i Madrid.

 

Brosjyre om UNECE-konkvensjonen

Om Luftkonvensjonen og FNs bærekraftsmål