Regjeringen forlenger NOx-avtalen med næringslivet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet forlenger miljøavtalen med 15 næringsorganisasjoner om reduksjon i utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogenoksider (NOx).

- Næringslivet skal gjennom store omstillinger fremover, og det er viktig at arbeidet med å redusere NOx-utslippene ses i sammenheng med den grønne omstillingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Avgiften på utslipp av NOx ble innført for å gi næringslivet insentiv til å redusere utslippene. Virksomheter som slutter seg til NOx-avtalen fritas fra betaling av NOx-avgift mot at de forplikter seg til å redusere sine utslipp. Avgiften og avtalen er sentrale verktøy for å sikre at Norge overholder sine internasjonale utslippsforpliktelser. Nåværende NOx-avtale for perioden 2018-2025 forlenges nå med to år, til ut 2027.

- Avtalene om å redusere grenseoverskridende luftforurensninger har vært en internasjonal suksess som har tjent Norge godt. Vi har redusert sur nedbør og andre luftforurensninger. Avgiften på utslipp av NOx og NOx-avtalene med næringslivet har vært avgjørende for at Norge har redusert utslippene fra store, norske utslippssektorer som kystfarten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Utslippskravene skjerpes ytterligere

Med den gjeldende NOx-avtalen for perioden 2018-2025 forplikter næringslivet seg til å gjennomføre tiltak slik at virksomhetene samlet sett overholder tallfestede utslippstak for perioder på to år. Utslippstaket blir gradvis strammere fra en toårsperiode til neste. Med forlengelsen av avtalen er det fastsatt et nytt, strammere utslippstak for årene 2026-2027. Dersom utslippstaket for en toårsperiode ikke overholdes, oppstår det krav om å betale avgift til staten avhengig av hvor stor overskridelsen er.

De avtalte forpliktelsene innebærer nå at NOx-utslippene skal reduseres fra et gjennomsnitt per år på 101.255 tonn til 80.500 tonn i løpet av den samlede avtaleperioden 2018-2027.

Om NOx-utslipp

Nitrogenoksider (NOx) bidrar til sur nedbør, overgjødsling og økte konsentrasjoner av bakkenært ozon. Utslippene kan skade økosystemer og vegetasjon. De gir også helseskader for mennesker ved høye forurensningsnivåer. Norge har forpliktelser om å redusere NOx-utslippene i Göteborgprotokollen og i EØS-avtalen.

Les mer: Miljøavtale om NOx-utslipp og fritak for avgift