Konsekvensutredninger

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Behandlingen av saker etter bestemmelsene skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres. Regelverket skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.

Ny forskrift om konsekvensutredninger ble fastsatt i kongen i statsråd 21.06.2017. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Forskriften erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.  Ny forskrift gjennomfører endringene i det revidert EU-direktiv om miljøkonsekvensutredninger (direktiv 2014/52/EU) det såkalte EIA-direktivet og også Direktiv 2001/42/EØF om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer (det såkalte SEA-direktivet).

Forskrift om konsekvensutredninger

Regulation on impact assessment

Kongelig resolusjon av 21. juni 2017

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig forskriften når det gjelder tiltak og planer som reguleres etter sektorlover. Ansvaret er tillagt Naturforvaltningsavdelingen ved Samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen.

Miljødirektoratet har fått ansvaret for de faglige utviklingsoppgavene innenfor Klima- og miljødepartementets ansvarsområde og representerer også departementet i i EUs ekspertgruppe om konsekvensutredninger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for spørsmål knyttet til konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Veiledning til ny KU-forskrift

Det er utarbeidet en veileder til forskriftens § 10: Når skal vedlegg II-tiltak konsekvensutredes?

Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes?

Det vises også til veileder fra juni 2015 om anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data etter bestemmelsene i forskriftene. Veilederen vil bli oppdatert i løpet av 2018.

Konsekvensutredninger - anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data

Internasjonalt regelverk og samarbeid

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for de to EU-direktivene om miljøkonsekvensvurderinger. Miljødirektoratet deltar på vegne av departementet i EUs ekspertgruppe om konsekvensutredninger.

Klima- og miljødepartementet er også ansvarlig for FN-konvensjonen om miljøvurderinger av tiltak med grenseoverskridende virkninger (Espoo-konvensjonen) og den tilhørende protokollen om miljøvurderinger av planer og programmer med grenseoverskridende virkninger (Kiev-protokollen).

Miljødirektoratet er nasjonal kontaktmyndighet for enkeltsaker som behandles etter konvensjonen/protokollen. Reglene for behandlingen av slike saker fremgår av kapittel 8 i forskiften. Oversikt over Espoo-saker til behandling finner du på nettsiden til Miljødirektoratet.

Informasjon om Espoo-konvensjonen og Kiev-protokollen finner du på UNECEs hjemmeside.