Konsekvensutredninger

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Konsekvensutredningen skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres.

Regelverket om konsekvensutredning skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.

Forskrift om konsekvensutredninger

Den gjeldende forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriften erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.

Sammen med andre regler om konsekvensutredning, gjennomfører konsekvensutredningsforskriften to EU-direktiv om miljøkonsekvensutredninger:

  • Direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger, som endret ved direktiv 2014/52/EU (kalt EIA-direktivet).
  • Direktiv 2001/42/EØF om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer (kalt SEA-direktivet).

Ansvar for konsekevensutredninger

  • Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for den delen av konsekvensutredningsforskriften som gjelder for tiltak og planer som reguleres etter sektorlover.
  • Miljødirektoratet har fått ansvaret for de faglige utviklingsoppgavene innenfor Klima- og miljødepartementets ansvarsområde.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for den delen av regelverket som gjelder konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Veiledning til ny forskrift om konsekvensutredninger

Miljødirektoratet veileder om utredning av miljøtemaer og generelt om konsekvensutredning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet veileder om konsekvensutredning til planer etter plan- og bygningsloven

Internasjonalt regelverk og samarbeid

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for gjennomføringen av de to EU-direktivene om miljøkonsekvensvurderinger i norsk rett.

Miljødirektoratet deltar på vegne av departementet i EUs ekspertgruppe om konsekvensutredninger.

Klima- og miljødepartementet er også ansvarlig for FN-konvensjonen om miljøvurderinger av tiltak med grenseoverskridende virkninger (Espoo-konvensjonen) og den tilhørende protokollen om miljøvurderinger av planer og programmer med grenseoverskridende virkninger (Kiev-protokollen).

Miljødirektoratet er nasjonal kontaktmyndighet for enkeltsaker som behandles etter konvensjonen. Reglene for behandlingen av slike saker fremgår av kapittel 8 i konsekvensutredningsforskriften.