OECD mener Norge må holde høyt tempo på digitaliseringen

Skal vi opprettholde velferdssamfunnet og styrke konkurranseevnen til næringslivet, er det avgjørende at Norge henger med på den raske teknologiske utviklingen. Det slår OECD fast i en ny rapport om digitalisering i Norge.

– Vi har de beste forutsetninger for å skape nye jobber og gi bedre tjeneste til folk ved hjelp av digitalisering, men da må vi ta de rette grepene. Rapporten viser at vi ligger langt framme på digitalisering, men at vi ikke kan ta vår posisjon for gitt. Det handler om styrket samordning, kultur for innovasjon og tilgang på riktig kompetanse. Derfor blir arbeidet med ny nasjonal digitaliseringsstrategi svært viktig, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Hovedutfordringen for Norge er å holde tritt med den raske teknologiske utviklingen for å opprettholde velferdssamfunnet og sikre vår økonomi framover. Vi må omstille til et grønnere og digitalt samfunn der alle er inkludert.

– Norge er langt fremme i å møte de utfordringene som kommer med den digitale omstillingen av samfunnet.  Samtidig trenger Norge å styrke digital innovasjon. Norge bør tilrettelegge for eksperimentering og risikotaking, tilgang til risikokapital og muligheter for vekst for oppstartsbedrifter.  I tillegg bør Norge fremme investeringer i forskning og utvikling for å henge med på den raske teknologiske utviklingen, sier visegeneralsekretær Ulrik Vestergaard Knudsen i OECD.

OECD anbefaler at Norge må bli bedre til å ta i bruk nye teknologier og utvikle digital kompetanse for økt innovasjon og konkurransekraft. Digitaliseringen av små- og mellomstore bedrifter, som spiller en avgjørende rolle i Norges økonomi, må styrkes.

Her er OECDs anbefalinger(les hele rapporten her):

 • Det må sikres tilgang på digital kompetanse, som må utvikles både blant eksisterende og fremtidige arbeidstakere.
 • Det må satses ytterligere på digital innovasjon, tilgang til risikokapital og tiltak for å understøtte oppstartsbedrifter.
 • Det må legges bedre til rette for å øke delingen av data innad i næringslivet og mellom offentlig og privat sektor.
 • Husstander og bedrifter bør sikres robust tilgang til høyhastighetsbredbånd, også utenom sentrale strøk.
 • Det må jobbes målrettet for å inkludere grupper som opplever digitale barrierer og digitalt utenforskap.
 • Norge scorer svakt når det gjelder resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Det er avgjørende at denne utfordringen tas tak i for å nå Norges klima- og bærekraftsmål.

OECD har på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet utarbeidet rapporten «Going Digital: Shaping Norway´s Digital Future». I rapporten går det fram at Norge, sammenlignet med OECD-landene, ligger i front på mange områder(les også mer om rapporten på OECDs nettsider):

 • Norge ligger helt i topp når det gjelder innbyggernes tilgang til internett. 99,1 prosent av personer mellom i Norge har tilgang til internett, mens gjennomsnittet for OECD-landene er 83,1 prosent.
 • Norge scorer høyt på innbyggere som bruker offentlige digitale tjenester
  Over 91 prosent av innbyggerne i Norge besøker/bruker offentlige digitale tjenester og nettsteder, mens gjennomsnittet for OECD-landene er omtrent 65 prosent.
 • Norge er sammen med øvrige nordiske landene ledende i digitalisering av offentlige tjenester. I OECDs Digital Government Index er vi på 4. plass etter Sør-Korea, Danmark og Storbritannia.