140,6 millioner kroner til sju digitaliseringstiltak

Sju små og mellomstore digitaliseringstiltak får til sammen 140,6 millioner kroner gjennom årets tildelinger fra medfinansieringsordningen. Prosjektene anslås å ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 5,8 milliarder kroner over ti år.

– Vi har behov for enda flere digitaliseringsprosjekter om vi skal lykkes med å gi raskere og bedre tjenester til folk. Med denne tildelingen øker vi tempoet i digitaliseringa. Ikke fordi digitalisering er målet i seg selv, men fordi det er ett av de viktigste verktøyene vi har for å fornye og forbedre offentlig sektor på en slik måte at det utgjør en forskjell for folk, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Blant tiltakene som har fått tilsagn om midler er «Samvirke først» - et digitalt verktøy for å effektivisere redningsaksjoner. Tjenesten vil styrke den digitale samhandlingen mellom de ulike delene av redningstjenesten og bidra til å redde liv når aktører går sammen når det står om sekunder.

– Medfinansieringsordningen er en treffsikker ordning som bidrar til å realisere effektive digitaliseringstiltak med stor nytteverdi på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Det gleder oss å se mangfoldet i årets tiltak, sier Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet.

Dette er tiltakene som nå får tilsagn om medfinansiering:

  • Hovedredningssentralen skal utvikle Samvirkeverktøyet i økosystemet rundt BarentsWatch (33 939 642 kroner)
  • Landbruksdirektoratet skal digitalisere prosessene knyttet til egenerklæring om konsesjonsfrihet og søknad om konsesjon (12 822 446 kroner)
  • Finanstilsynet skal lage en regulatorisk ESA-innrapporteringsløsning som primært skal håndtere de europeiske rapporteringsforpliktelsene (18 913 185 kroner)
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet skal modernisere inntektsmeldingen (19 055 000 kroner)
  • Norsk akkreditering skal erstatte dagens fagsystem og effektivisere akkrediteringsprosesser (11 848 728 kroner)
  • Kommunal - og distriktsdepartementet skal erstatte dagens regionalforvaltning.no som digital løsning for tilskuddsforvaltning for kommunene og fylkeskommunene. (32 000 000 kroner)
  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skal lage en ny løsning for håndtering av strålekilder fra «vugge til grav» (12 000 000 kroner)

Medfinansieringsordningen for samfunnsøkonomisk lønnsomme statlige tiltak skal gi bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor. Ordningen forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet, som nå har fordelt årets pott på 140,6 millioner kroner til sju lønnsomme digitaliseringstiltak.

I år er det stor variasjon i tiltakene som får medfinansieringsmidler. Både små og mellomstore, etatsinterne og tverrgående tiltak får midler.

Alle tiltak som får medfinansiering må dokumentere at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Prosjektene må nå levere en forpliktende gevinstrealiseringsplan for å få endelig tilsagn om midler.