Høring - forskrift om digitalt dødsbo

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om digitalt dødsbo.

Status: På høring

Høringsfrist: 05.07.2024

Vår ref.: 24/329

Høringen er åpen, og alle kan sende svar til oss. Vi ber mottakerne av dette brevet vurdere om høringsnotatet også bør sendes underliggende organer og andre som ikke står på mottakerlisten.

Vi ber om at høringssvar blir levert digitalt på denne siden.

Høringssvar er som hovedregel offentlige og vil bli publisert. Vi ber om merknader innen utgangen av 5. juli 2024.

Med hilsen

Catharina Nes (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Nina Fladsrud

fagdirektør

Departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barneverns- og helsenemnda

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Domstoladministrasjonen

Finansklagenemnda

Finanstilsynet

Helsedirektoratet

Høyesterett

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kartverket

Lagmannsrettene

Landbruksdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Skatteetaten

Statens pensjonskasse

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Sysselmannen på Svalbard (nå Sysselmesteren på

Svalbard)

Tingrettene

Velferdsforskningsinstituttet (NOVA)

 

Nord Universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

(NTNU)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

(NMBU)

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

 

Norges Institusjon for menneskerettigheter

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudet

 

Kommunene

 

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Eiendom Norge

Finans Norge

Foreningen 2 Foreldre

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Huseierne

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

KS – Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norges skogeierforbund

Norsk Allmenningsforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Pasientforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Pensjonistforbundet

Redd Barna

Regnskap Norge

Rettspolitisk forening

Samfunnsbedriftene

Seniornett

Senior Norge

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Rettferd for taperne

TEKNA (Teknisk-naturvitenskapelig forening)

UNICEF Norge

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)