Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 fra Barne- og familiedepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Åpenhetsloven trer i kraft

Åpenhetsloven stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. Den pålegger virksomhetene å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger og informere forbrukere. Loven trer i kraft 1. juli 2022.

Merking av retusjert reklame

Det innføres en plikt til å merke retusjert reklame. Formålet med merkeplikten er at den skal bidra til å motvirke kroppspress ved å gjøre oppmerksom på at de idealiserte personene i reklamen er fikset på. Lovendringen og forskriften trer i kraft 1. juli 2022.

Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)

Stortinget besluttet ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet i 2019. Den nye loven vil erstatte dagens overgangsregler og konsesjonsordningen fra Datatilsynet. Loven trer i kraft 1. juli 2022. 

Ny forskrift om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsforskriften)

Forskriften gir nærmere regler om kredittopplysningsvirksomhet og behandling av opplysninger i slik virksomhet. Forskriften trer i kraft 1. juli 2022.

Endringer i gravplassloven

Endringene innebærer at offentligrettslige regler om taushetsplikt og arkivplikt gjelder for de kirkelige fellesrådene i deres rolle som gravplassmyndighet. Det presiseres hvilke opplysninger gravplassmyndigheten kan gi om plasseringen av anonyme graver. Videre gis det hjemmel til å gi tillatelse til forsøk som avviker fra loven, typisk nye gravferdsformer som muliggjøres ved hjelp av ny teknologi. Endringene trer i kraft 1. juli 2022.

Endring i kontantstøtten

I dag gis kontantstøtte til og med den kalendermåneden rett til kontantstøtte faller bort. Fra 1. august 2022 gis kontantstøtte til og med kalendermåneden før retten faller bort. Det betyr at kontantstøtte ikke lenger gis for den kalendermåneden barnet har plass i barnehage. Har barnet plass i barnehage fra august, gis kontantstøtte til og med juli.

Styrking av fedres rett til foreldrepenger

Far får en selvstendig rett til åtte uker med foreldrepenger. Det vil si at han kan ta ut foreldrepenger i åtte uker uten at mor går ut i aktivitet.
Far får også mulighet til å ta ut inntil to uker med foreldrepenger i forbindelse med fødselen. Hvis far velger dette, får han to uker mindre igjen til senere. Rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven endres ikke.
Endringene gjelder for barn født 2. august 2022 eller senere.

Endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging)

Tverrfaglig helsekartlegging skal bidra til å identifisere hjelpe- og helsebehov hos barn som flyttes ut av hjemmet. Tilstrekkelig informasjon om barnets hjelpe- og helsebehov vil bidra til mer treffsikker hjelp og oppfølging av barn som skal flyttes ut av hjemmet. 

Bufetat er gitt en hjemmel til å tilby tverrfaglig helsekartlegging dersom barneverntjenesten har besluttet å fremme sak for fylkesnemnda eller nemnda har truffet vedtak om plassering utenfor hjemmet, eller ved barnevernstjenestens vedtak om frivillig tiltak utenfor hjemmet. Det er kommunen som anmoder Bufetat om helsekartlegging, og Bufetat som avgjør om helsekartlegging skal tilbys i det enkelte tilfelle. Endringen gjelder fra 1. juni 2022.

Krav om politiattester av ansatte og personer som utfører oppgaver for barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre

Krav om politiattester er viktig for å forebygge overgrep mot barn og for å bidra til å øke tilliten til at mindreårige tas hånd om av skikka personer. Fra 1. juli 2022 utvides Bufetats hjemler etter barnevernloven til å kreve politiattest av den som skal ansettes i eller utføre oppgaver på vegne av Bufetat.

Bufetat har i dag hjemmel til å kreve politiattest av ansatte og personer som utfører oppgaver for barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre. Nå utvides hjemmelen til å også omfatte andre som i sitt arbeid skal utføre oppgaver som innebærer at de kan ha direkte kontakt med barn. Endringen trer i kraft 1. juli 2022.

Midlertidige endringer i reglene i barnevernloven som følge av ankomster av fordrevne fra Ukraina

For å ta imot et økt antall enslige mindreårige er det vedtatt endringer i reglene i barnevernloven kapittel 5A om omsorgssentre for mindreårige. Blant annet er det gjort en presisering av at barnevernets ansvar for enslige mindreårige under 15 år også gjelder flyktninger og barn som har fått opphold etter utlendingsloven § 34.

I tillegg åpnes det for at enslige mindreårige kan tilbys opphold i et familiebasert tilbud som et alternativ til omsorgssentre for mindreårige. Det familiebaserte tilbudet skal oppfylle samme krav som stilles til fosterhjem.

For å sikre at barnevernet i en presset situasjon gis økt fleksibilitet til å prioritere sine ressurser til det beste for alle barn som har behov for tjenester fra barnevernet, er det vedtatt en hjemmel for departementet til å fastsette midlertidig unntak fra bestemte tidsfrister i forskrift, dersom det blir nødvendig.  

Det er også vedtatt enkelte justeringer i regelverket om barnevernsvedtak over landegrenser for å forenkle prosedyrene for samarbeid med ukrainske myndigheter. Endringene trådte i kraft 15. juni 2022, og gjelder frem til 1. juli 2023.

Midlertidig forskrift om endring i forskrifter etter barnevernloven for å håndtere høyt antall ankomster av fordrevne fra Ukraina

Departementet har vedtatt midlertidige endringer i forskrifter etter barnevernloven for å håndtere høyt antall ankomster av fordrevne fra Ukraina. Endringene gir statsforvalterne midlertidig hjemmel til å vurdere hvor mange årlige tilsyn med omsorgssentre som skal føres ved besøk i det enkelte senteret. Adgangen til midlertidig godkjenning av omsorgssentre utvides fra seks til tolv måneder.

Barnevernevernstjenesten gis etter nærmere vilkår utvidet adgang til å redusere antall oppfølgingsbesøk i fosterhjem til minimum to ganger i året. Barnevernstjenesten gis også utvidet adgang til å redusere antall tilsynsbesøk i fosterhjem til minimum to ganger i året. Barnevernstjenestene skal orientere statsforvalterne når unntaksadgangen benyttes.

Unntaksbestemmelsene gjelder bare dersom dette er nødvendig som følge av et høyt antall ankomster av fordrevne fra Ukraina. Behovet for unntak må vurderes konkret i den enkelte kommune og statsforvalter. Endringene trådte i kraft 20. juni og gjelder frem til 1. juli 2023.