Prop. 15 L (2021–2022)

Endringer i folketrygdloven mv. (styrking av fedres rett til foreldrepenger mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om å gi fedre en selvstendig rett til å ta ut foreldrepenger i åtte uker. Endringen innebærer at i tilfeller der bare far har opptjent rett til foreldrepenger, kan far ta ut foreldrepenger i åtte uker, selv om mor ikke går ut i arbeid mv. etter fødselen. Fedre får også mulighet til å ta ut to av foreldrepengeukene sine i forbindelse med fødselen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget