Prop. 222 L (2020–2021)

Endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i gjeldende barnevernlov. Endringene handler i hovedsak om tverrfaglig helsekartlegging. Tverrfaglig helsekartlegging skal bidra til å identifisere hjelpe- og helsebehov hos barn som flyttes ut av hjemmet. Formålet med tverrfaglig helsekartlegging er å skaffe barnevernet tilstrekkelig informasjon om barnet. Tilstrekkelig informasjon om barnets hjelpe- og helsebehov vil bidra til mer treffsikker hjelp og oppfølging av barn som skal flyttes ut av hjemmet. Målet er at god og riktig hjelp skal bidra til en mer stabil plassering, som reduserer risikoen for utilsiktede flyttinger og brudd i plasseringen for barnet. Det foreslås at tilbud om tverrfaglig helsekartlegging legges til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), og at spesialisthelsetjenesten bidrar med nødvendige ressurser. Videre foreslås en plikt for barnevernstjenesten til å vurdere barnets behov for helsekartlegging ved omsorgsovertakelser, atferdsplasseringer og frivillige plasseringer utenfor hjemmet. I tillegg foreslås det endringer i barnevernets taushetsplikt og adgang til å gi opplysninger.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget