Prop. 86 L (2021–2022)

Endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.)

Proposisjonen omfatter forslag til endringer i barnevernsloven om utvidede hjemler for krav til politiattest for den som skal ansettes i eller utføre oppgaver på vegne av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), og som i sitt arbeid har direkte kontakt med barn. Det forslås også at barneverntjenesten ikke kan plassere barn i fosterhjem som har inngått avtale med privat tjenesteyter om godtgjøring for eller innholdet i fosterhjemsoppdraget. Forslaget gjelder ikke beredskapshjem eller spesialiserte fosterhjem. Det foreslås at begrepet «atferdsinstitusjon» blir tatt ut av ny barnevernslov. Proposisjonen inneholder også en redegjørelse for erfaringer med midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget