Prop. 65 L (2021–2022)

Endringar i gravplassloven (teieplikt og arkiv m.m.)

Proposisjonen inneheld mellom anna framlegg om teieplikt og arkivplikt for dei kyrkjelege fellesråda som gravplasstyresmakt og ein heimel for departementet til å gi løyve til forsøk med ny teknologi.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget