Statsforvalternes oppgaver etter gravplassloven

Dersom du som privatperson har spørsmål om gravplasser og gravlegging, må du kontakte gravplassmyndigheten i kommunen din. Det er de fleste steder fellesrådet i Den norske kirke.

Statsforvalternes oppgaver etter gravplassloven er fordelt slik at alle statsforvaltere har enkelte oppgaver, mens Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har de øvrige.

Alle statsforvaltere behandler søknader om tillatelse til å spre aske for vinden og kan fremme innsigelse i plansaker for å ivareta nasjonale hensyn i gravplassloven med forskrift.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark forvalter øvrig myndighet lagt til statsforvalteren i gravplassforskriften. Dette omfatter søknader om privat gravsted for gravlegging av askeurne, søknader om at ansvaret som lokal gravplassmyndighet skal ligge til kommunen, saker om godkjenning av lokale vedtekter og tiltak på gravplasser samt klager over enkeltvedtak som er truffet av kommunen og kirkelig organ i medhold av gravplassloven. (Statsforvalteren i Vestfold og Telemark forvalter dermed myndigheten som inntil 2021 lå i bispedømmerådene.)

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har overtatt oppgavene til gravplassrådgiveren (kirkegårdskonsulenten):

  • veilede lokale gravplassmyndigheter og statsforvalterne om gravplassloven og -forskriften.
  • arbeide med spørsmål knyttet til forvaltning av gravplasser og gravplasslovgivningen.
  • gi bistand til departementet i arbeidet med å forvalte og utvikle gjeldende lov- og regelverk for gravplassektoren.
  • gi generell veiledning om gravplasser gjennom konferanser, kurs og annen informasjonsvirksomhet.

Kontaktperson: Åse Skrøvset
E-post:
asskr@statsforvalteren.no