Forsiden

Minoritetenes behov ved gravferd

Kirkeforliket forutsatte at dagens lovgivning vedrørende gravferdsforvaltningen skulle ligge fast. Samtidig skulle det gjøre tilpasninger som ivaretar minoritetene. Det ble på dette grunnlaget foretatt endringer i gravferdsloven, gravferdsforskriften og i regler om askespredning med sikte på å legge bedre til rette for å imøtekomme de ulike religiøse og livssynsmessige behovene ved gravferd.

Aktuelle lenker: