Den norske kirke

Kirkeforliket - 2008

10. april 2008 ble det inngått en avtale av samtlige politiske partier på Stortinget om det framtidige forholdet mellom stat og kirke. Dagen etter la regjeringen fram Stortingsmelding nr. 17 (2007-2008) om staten og Den norske kirke.

I samsvar med det politiske forliket inneholdt meldingen en rekke forslag som ville gi løsere bånd mellom stat og kirke. Kirkeforliket innebar at det skulle «igangsettes en prosess hvor partenes felles mål er at utnevning av biskoper og proster overføres fra kirkelig statsråd til kirkelig organ som kirkemøte eller bispedømmeråd». Mer om bakgrunnen for avtalen og aktuelle lenker finner du under.

Soria Moria-erklæringen

 • Regjeringen vil «bevare Den norske kirke som en åpen, romslig og inkluderende folkekirke».
 • Regjeringen vil «gjennomføre reformer i kirken som styrker demokratiet, og en bedre koordinert forvaltning i samspill med sentrale kirkelige instanser».
 • Regjeringen vil «legge opp til en bred debatt om stat og kirke på grunnlag av stat – kirke-utvalgets innstilling».

NOU 2006: Staten og Den norske kirke

 • Vurderer om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles.
 • Presenterer tre hovedalternativer: statskirke med reformer (mindretall i utvalget), lovforankret folkekirke (flertall) og selvstendig folkekirke (mindretall).
 • Viser at det kan være glidende overganger mellom alternativene.
 • Drøfter ulike finansieringsordninger.
 • Flertallet anbefaler fortsatt offentlig hovedfinansiering med en større andel statlige bevilgninger.
 • Flertallet anbefaler at staten tar et større ansvar for fredede og verneverdige kirker.
 • Flertallet anbefaler at kommunene overtar ansvaret for gravferdsforvaltningen.
 • Flertallet anbefaler at Opplysningsvesenets fond overføres til Den norske kirke.
 • Utredningen ble sendt på bred høring med høringsfrist 1. desember 2006.
 • Høringsinstanser var alle kommuner, menighetsråd, kirkelige fellesråd, bispedømmeråd, biskoper, frivillige kristelige organisasjoner, berørte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, kirkelige utdanningsinstitusjoner, andre tros- og livssynssamfunn osv.

Politisk avtale om stat og kirke

 • Samtlige politiske partier på Stortinget inngikk 10. april 2008 en avtale om endringer i de grunnlovsbestemte relasjonene mellom staten og Den norske kirke. 
 • Etter avtalen skal det gjøres endringer i alle de sju grunnlovsparagrafene som omhandler statskirkeordningen.
 • Avtalen gjelder ut stortingsperioden 2009–2013.

Stortingsmelding nr. 17 (2007–2008) Staten og Den norske kirke

 • Regjeringen la 11. april 2008 fram St.meld. nr. 17 (2007–2008) Staten og Den norske kirke. Forslagene i meldingen bygger på den politiske avtalen om stat og kirke
 • Gjennomføringen av det brede politiske forliket i Stortinget vil representere de mest omfattende endringene i statskirkeordningens konstitusjonelle rammeverk siden 1814, jf. Innst. S. nr. 287 (2007–2008)
 • Endringene vil gi løsere bånd mellom stat og kirke, men har samtidig som mål å videreføre og styrke Den norske kirke som folkekirke.
 • Et hovedelement i den politiske avtalen er at det skal igangsettes en kirkelig demokratireform som gir kirkens valgte organer en sterkere demokratisk legitimitet og forankring av hos kirkemedlemmene.
 • Ved en slik reform vil det være grunnlag for at biskoper og proster ikke lenger utnevnes i kirkelig statsråd, men av kirkelig valgte organer.

Demokratireform

 • I samråd med Kirkerådet oppnevnte departementet i februar 2008 en arbeidsgruppe med oppgave å foreslå tiltak som kan styrke demokratiet i Den norske kirke
 • Arbeidsgruppens innstilling Styrket demokrati i Den norske kirke ble avgitt i mai 2008 (Bakkevigutvalget)
 • I den politiske avtalen 10. april 2008 om endringer i statskirkeordningen er det vist til at en demokratireform i Den norske kirke skal gjennomføres med utgangspunkt i denne innstillingen
 • Arbeidsgruppen har blant annet lagt vekt på at en demokratireform skal åpne for reelle alternativer ved de kirkelige valgene og økt bruk av direktevalg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Det anbefales at de kirkelige valgene legges samtidig med stortings- og kommunevalgene. Arbeidsgruppen foreslår to alternative valgordninger til Kirkemøtet/bispedømmerådene, som utprøves i 2009 og 2011.

Lenker:

NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Innstillingen «Styrket demokrati i Den norske kirke»

Stortingsmelding om Staten og Den norske kirke. Her er den politiske avtalen av 10. april 2008 (kirkeforliket) gjengitt.

Stortingets behandling av St.meld. nr. 17 (2007–2008)

Prop. 71 L (2011-2012) Endringer i kirkeloven m.m.