Høyringsnotat om digitalisering av gravferdsmeldinga og andre endringar i gravplassloven og gravplassforskriften

Barne- og familiedepartementet sender på høyring forslag til endringar i gravplassloven og gravplassforskriften som skal leggje til rette for effektive og brukarvennlege digitale prosessar og tenester for gjennomføring av gravferd. Lovendringane skal blant anna leggje det rettslege grunnlaget for ei digital gravferdsmelding og gi rettsleg grunnlag for behandling av personopplysningar og deling av data.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2022

Vår ref.: 22/1469

Høyring av endringar i gravplassloven om digital gravferdsmelding osb.

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i gravplassloven og gravplassforskriften. Del 1 av høyringsnotatet (punkt 2 til 8) har samanheng med digital gravferdsmelding, medan del 2 (punkt 9 til 12) inneheld andre regelendringar.

Høyringa er open, og alle kan sende svar til oss. Vi ber mottakarane av dette brevet vurdere om høyringsnotatet også bør sendast underliggjande organ og andre som ikkje står på lista.

Vi ber om at høyringssvar blir levert digitalt på nettsidene våre. Høyringssvar er som hovudregel offentlege og vil bli publisert. Vi ber om merknader innan 1. oktober 2022.

Med helsing

 

Ellen Ur (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Martin Hill Oppegaard

utgreiingsleiar

Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikkje handskrivne signaturar

 

Høringsinstanser – Høring av endringer gravplassloven om digital gravferdsmelding mv.

 

Alle landets kommuner

Alle landets kirkelige fellesråd

Agder og Telemark bispedømmeråd

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arkivverket

Barneombudet

Bjørgvin bispedømmeråd

Borg bispedømmeråd

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske kirke

Den norske kirkes presteforening

Det norske Diakonforbund

Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsk

Fagforbundet TeoLOgene

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Hamar bispedømmeråd

Helse- og omsorgsdepartementet

Human-Etisk forbund

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Islamsk råd Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning KIFO

Kirkeansatte i Delta

Kirkelig undervisningsforbund (KUFO)

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kreftforeningen

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

MF vitenskapelig høyskole

Miljødirektoratet

Muslimsk studentsamfunn (MSS)

Møre biskop

Nidaros bispedømmeråd

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Norges Kristne Råd

Norsk forening for gravplasskultur

Norsk forening for gravplasskultur

Norsk senter for menneskerettigheter

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Opplysningsvesenets fond

Oslo bispedømmeråd

Pensjonistforbundet

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Riksrevisjonen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Senior Norge

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter

Sivilombudet

Statistisk sentralbyrå

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Rogaland

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalterens fellestjenester

Stavanger bispedømmeråd

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd

Universitetet i Oslo

Utenriksdepartementet

VID vitenskapelige høgskole

Virke Gravferd