Løyver

Informasjon, vilkår og regelverk om løyver.

Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet i en eller annen form.

Ordningen med løyve for yrkesmessig person- og godstransport med motorvogn (bil, buss, lastebil) og fartøy skal bidra til at:

 • Transporten skjer på en sikker måte
 • Publikum, kunder og brukere får et godt transporttilbud, med tilfredsstillende kvalitet og god service
 • Transporten skjer på en måte som er innenfor regel- og avtaleverk om like konkurransevilkår, blant annet i tråd med bestemmelser i EØS-avtalen

Søknad

Gods- og turvognløyver
Søknad og spørsmål rettes til Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/tillatelser

Løyver for buss i rute og drosjeløyver
Søknad og spørsmål skal sendes til den fylkeskommunen hvor løyvesøkeren har sin forretningsadresse. Ved søknad om ruteløyve der rutestrekningen er i en annen fylkeskommune enn der løyvesøkeren har sin forretningsadresse, skal søknaden sendes til den fylkeskommunen der man ønsker å drive ruten.

Løyvepliktige

Enhver som skal drive transport mot vederlag må ha løyve.

Med ”drive” menes her all transport med unntak av det rent sporadiske. Det vil si at du som privatperson eller et idrettslag kan gjennomføre et transportoppdrag uten løyve når det kun er et enkeltstående tilfelle.

Vederlagsbegrepet favner vidt og omfatter enhver form for godtgjørelse man selv eller andre mottar som følge av at transportoppdraget blir utført. Det omfatter vederlag i form av penger eller naturalytelser, og uavhengig av om det gir fortjeneste.

Selv om man faller inn under hovedregelen om løyveplikt, finnes det unntak fra kravet til løyvet. Disse unntakene er det redegjort nærmere for under.

Ved godstransport må motorvognen ha tillatt totalvekt over 3500 kg for å komme inn under løyveplikten. Tilhenger skal inkluderes ved beregning av samlet totalvekt.” For persontransport er det ingen størrelsesbegrensning eller krav til antall seter, men løyvekategorien varierer med typen motorvogn.

For å få løyve må man oppfylle visse vilkår. Disse er det redegjort for nedenfor.

Løyvekategorier

Felleskapsløyve for gods
Et godsløyve gir innehaveren rett til å drive godstransport med motorvogn over 3500 kg. Enhver som oppfyller kravene til å få oppfylt løyve har krav på tildeling av godsløyve. Løyvet gir adgang til både det nasjonale og det internasjonale markedet.

Felleskapsløyve for turvogn
Et turvognløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn utenfor rute registrert for over åtte personer i tillegg til sjåføren (minibuss eller buss). Løyvet gir adgang til både det nasjonale og det internasjonale markedet.

Ruteløyve
Den som vil drive persontransport i rute med motorvogn og fartøy må i tillegg til turvognløyve ha et eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd.

Drosjeløyve
Et drosjeløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet.

Den som skal drive med drosjetransport må søke om løyve (tillatelse) hos fylkeskommunen.

 For den som ønsker å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet, må søke om turvognløyve hos Statens vegvesen.

De særskilte løyvekategoriene løyve for selskapsvogn, løyve for transport for funksjonshemmede og utvidet drosjeløyve faller bort fra 1. november 2020. Det er fastsatt overgangsordninger for disse løyvene. For selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for inntil åtte personer i tillegg til førersetet og som er gyldige på det tidspunkt når det nye regelverket trer i kraft, gjelder til 1. november 2022. For drosjeløyver tilknyttet kjøretøy registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet, og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for over ni sitteplasser inkludert førersetet som er gyldige på det tidspunkt det nye regelverket trer i kraft, gjelder til 1. november 2025.

Unntak fra løyveplikten

Egentransport av gods
Med egentransport av gods menes transport av eget gods når transporten er ledd i annen næringsvirksomhet. Slik transport trenger ikke løyve. Vær oppmerksom på hvilke kriterier som må oppfylles for at transporten kan anses som egentransport:

Transporten må være ledd i annen næringsvirksomhet, dvs. hovedformålet med virksomheten kan ikke være å drive transport. Transporten må være en hjelpefunksjon i forhold til virksomhetens hovedaktivitet.

Føreren må eie eller være ansatt i virksomheten ved egentransport.

Virksomheten må selv ha disposisjonsrett over lastebilen, dvs. eie, leie eller lease den. Hvis ikke virksomheten står oppført i vognkortet som eier eller leietaker, må leie- eller leasingkontrakt tas med under transport.

Fra 2011 er det ikke lenger et krav om egentransporterklæring. 

Andre unntak
Andre transporter som ikke er underlagt løyveplikt eller unntatt fra yrkestransportloven, er:

 • Transport på veg utelukkende ved hjelp av motorvogner med største tillatte hastighet på høyst 40 km/t.
 • Transport med beltekjøretøy.
 • Transport med traktor.
 • Bilberging og fjerning av feilparkerte kjøretøy (men annen transport som foretas med bergingsbil eller borttauingsbil kan være løyvepliktig).
 • Transport av husholdningsavfall med en kommunes egne biler.
 • Transport av post utelukkende innenfor Posten Norge AS leveringsplikt.
 • Hoteller og lignende virksomheters transport av egne overnattingsgjester.
 • Transport av egne arbeidstakere til og fra arbeidsplassen.
 • Ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren når de transporterer personer innenfor statens satser for kilometergodtgjørelse.
 • Transport av syke eller skadde personer med godkjent ambulanse.
 • Transport av andre i personbil når man selv skal samme vei (samkjøring). Det er videre et vilkår at betaling er begrenset til en deling av transportkostnadene mellom de som reiser sammen.

Se nærmere yrkestransportloven kapittel 4 og yrkestransportforskriften § 2.

Vilkår for å få løyve

Adgangen til å få løyve innenfor samtlige løyvekategorier er underlagt krav til etablering, vandel, økonomi og faglige kvalifikasjoner.

Hvem må oppfylle kravene til økonomi og etablering?

Det er den som søker om eller innehar løyve som må oppfylle kravene til økonomi og etablering, det vil si enkeltpersonforetak eller selskap. For den som har eller søker om løyve for drosjetransport, er kravet til etablering oppfylt ved registrering i enhetsregisteret. For nyopprettede selskaper som innehar drosjeløyve, må daglig leder i tillegg oppfylle kravet til økonomi.

Hvem må oppfylle kravene til vandel og faglige kvalifikasjoner?

I et enkeltpersonforetak er det personen selv som må oppfylle kravene til vandel og faglig dyktighet.

I et selskap (aksjeselskap, kommandittselskap, samvirkelag og interkommunale selskap)som innehar felleskapsløyve for gods- eller turvogn er det transportleder som må oppfylle kravene til vandel og faglig dyktighet. Transportlederen skal faktisk og varig lede transportvirksomheten, ha en reell tilknytning til foretaket og ha sitt bosted innenfor EØS. I realiteten vil det som før være daglig leder som må oppfylle kravene, da det, i de aller fleste tilfeller, er han som faktisk leder virksomheten. Dersom man har en transportleder som er en annen enn daglig leder, vil foretaket måtte godtgjøre dette overfor løyvemyndigheten. Dersom en transportleder ikke lengre oppfyller kravene til god vandel, skal myndighetene erklære vedkommende uegnet til å lede transportvirksomheten. Med mindre det er satt i verk rehabiliteringstiltak skal transportlederens kompetansebevis ikke lenger være gyldig. I tillegg må selskapet også oppfylle kravene til vandel.

I et selskap (aksjeselskap, kommandittselskap, samvirkelag og interkommunale selskap) som søker om eller innehar drosjeløyve, er det daglig leder eller transportleder som må oppfylle kravene til vandel.

I ansvarlig selskap (ANS, DA) er det tilstrekkelig at en av deltakerne oppfyller kravene til vandel og faglige kvalifikasjoner. Dette gjelder for alle løyvetyper. Selskapet kan også ansette en daglig leder eller en transportleder. Som for aksjeselskaper er det da tilstrekkelig at denne personen oppfyller kravene.

En stiftelse forvaltes av et styre som øverste organ, og det er styrets leder eller den som har ansvar for transportvirksomheten som må oppfylle kravene.

Dersom en godkjent daglig leder eller transportleder slutter i sin stilling, faller løyvene bort dersom det ikke innen tre måneder dokumenteres at det er ansatt en ny daglig leder/transportleder som oppfyller kravene til vandel og faglige kvalifikasjoner.

Generelt

Hvert enkelt selskap behandles som et selvstendig rettssubjekt. Det er ikke tilstrekkelig at et morselskap oppfyller kravene.

Etablering

Transportøren må oppfylle krav til etablering i det landet han skal drive virksomhet. I dette ligger at foretaket må ha lokaler i etableringsstaten hvor forretningsdokumenter oppbevares og foretaket må disponere ett eller flere kjøretøy som tilhører virksomheten. I tillegg må foretaket drive sin virksomhet faktisk og varig fra en driftssentral i etableringsstaten. For drosjeløyve må virksomheten være registrert i Brønnøysundregistrene. 

Vandel

Vandelskravet dokumenteres ved at en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder legges ved søknaden om løyve. Politiattest får du ved å kontakte politiet der du bor. Vær forberedt på at det kan ta noe tid å få utstedt en politiattest.

Vandelskravet må være kontinuerlig oppfylt. Den nye politiregisterloven angir retningslinjer for hvordan fornyet vandelskontroll skal foretas.

For en personlig løyvehaver/enkeltpersonforetak er det vedkommende selv som må fremlegge politiattest.

For den som søker om felleskapsløyve for godstransport og turvogn må kravene i forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 6 være oppfylt. For den som søker om ruteløyve for fartøy og drosjeløyve anses kravet til god vandel ikke å være oppfylt dersom søkeren er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet eller er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse innen visse rettsområder

For nærmere informasjon om kravet til vandel, se yrkestransportforskriften § 6.

Økonomi

Kravet til økonomi oppfylles ved at søknaden vedlegges følgende:

 • en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap
 • attest fra kommunekasserer
 • attest fra skattefogd
 • utskrift fra konkursregisteret

Attestene må ikke være eldre enn tre måneder.

For godsløyver, turvognløyver og ruteløyver må garanti fra bank eller forsikringsselskap (garantist) skal være utstedt på fastsatt blankett og sendes direkte fra garantisten til løyvemyndigheten. I perioden fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020 er garantisummen etter avrunding satt til 90 000 kr for det første løyvet og 50 000 kr for de påfølgjende løyver i hver løyvekategori.For nærmere detaljer om fastsetting av garantibeløp (2020), se rundskriv N-1/2020

Økonomikravet anses ikke å være oppfylt dersom søkeren har vesentlig forfalte, men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser. Det er ikke satt noen fast beløpsgrense og vurderingen om hvorvidt kravet er oppfylt eller ikke er overlatt til den enkelte løyvemyndighet. Se for øvrig rundskriv N-3/2003.

Kreditorer må henvende seg til garantisten for å melde krav i henhold til garantien. Opplysninger om hvem som er garantist er tilgjengelige fra nettstedet vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/tillatelser for gods- og turvognløyver.

Faglig dyktighet

Den som søker om løyve anses å være faglig kvalifisert når han kan legge frem vitnemål for bestått eksamen eller allerede innehar løyve for den løyvetype det søkes om.

Kandidater må bestå eksamen hos Statens vegvesen for å få utstedt løyve. Kravene for gods- og turvogntransport framgår av yrkestransportforskriften § 8 jf. forordning 1071/2009 vedlegg I.

Det stilles ikke krav om obligatorisk opplæring for å kunne melde seg opp til eksamen hos Statens vegvesen. 

For kandidater som har fullført utdanningen i den videregående skolen, hos de godkjente fjernundervisningsinstitusjonene eller gjennomført realkompetansevurdering før den nye eksamensordningen trådte i kraft 1. januar 2018, vil fortsatt oppfylle kravene til faglig kompetanse og vil kunne søke om løyve på grunnlag av gammel ordning, jf. rundskriv N-5/2017 om overgangsordning i forbindelse med flytting av løyveeksamen for gods- og persontransport til Statens vegvesen.

Den som allerede har løyve innen en løyvekategori og ønsker å ta ut flere løyver innen samme løyvekategori i nytt selskap eller omdanne et enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak) til annen selskapsform, trenger ikke oppfylle nye krav til faglige kvalifikasjoner dersom han innehar løyve på søknadstidspunktet. Dersom søker har hatt opphold i den løyvepliktige virksomheten (en periode uten løyve) må han kvalifisere seg på nytt. Søkere av drosjeløyve behøver ikke oppfylle fagkompetansekrav.

Fagkompetansekrav for drosjesjåfører

Fra 1. november vil det innføres et fagkompetansekrav til drosjesjåfør. Dette vil omfatte bl.a. krav som kunnskap om førstehjelp og om transport av sårbare kundegrupper mv. Eksamen vil måtte tas hos Statens vegvesen. I tillegg vil det være et krav om å ha hatt førerkort for klasse B i minst 2 år før man får utstedt en kjøreseddel for drosje. Mer informasjon finnes på Statens vegvesens nettsider: https://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/drosjesjaforkompetanse

Behandlingsgebyr

Ved utstedelse av felleskapsløyve for godstransport og turvogn skal søker/løyvehaver betale et gebyr på kr 3800. For hver attestert kopi betales 1120 kr. For søknad om drosjeløyve betales et gebyr på 3400 kr per løyve. Det samme gjelder for duplikatdokument. Ved søknad om ruteløyve betales et gebyr på 3400 kr per løyve. Det samme gjelder for duplikatdokument. Ved søknad om ruteløyve betales et gebyr på 3400 kr.

For en nærmere redegjørelse for i hvilke tilfeller det skal betales gebyr i forbindelse med utstedelse av løyvedokument vises til rundskriv N-4/1989.

Fastsettelsen av behandlingsgebyret knyttes til det tidspunkt løyvesøknaden er poststemplet, alternativt levert til løyvemyndigheten.

Kontroll

Politiet og Statens vegvesen utfører kontroll etter yrkestransportloven. Som regel utføres løyvekontrollen i tilknytning til annen kontroll på vegen. Under løyvepliktig transport og egentransport skal de dokumentene som er påkrevd å ha med vises frem til kontrolløren.

Ved egentransport skal kontrolløren få tilgang til lasterom for å kunne avgjøre om vilkårene for egentransport er oppfylt. Dokumentene det dreier seg om er:

Løyvedokument for riktig løyvekategori. For buss i rute kreves turvognløyvedokument i original sammen med kopi av ruteløyvet.

Hvis ikke løyvehaver/transportør er oppført som eier eller leietaker i vognkortet, må kopi av leie- eller leasingavtale fremvises, slik at det fremgår at løyvehaver/transportør har disposisjonsrett over bilen.

Mer informasjon

På nettsiden transportloyve.no kan du søke etter informasjon om løyvehavere som har løyve for drosje.

På nettstedet vegvesen.no kan du søke etter mer informasjon om løyvehavere som har løyve til gods- og turvogntransport.