Rundskriv N-3/2003

Nye forskrifter til yrkestransportlova

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
RUNDSKRIV N-3/2003

Fylkeskommunene, samferdselskontorene
Oslo kommune, samferdselsetaten
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Norges Lastebileier-Forbund
Transportbedriftenes Landsforening
Norsk Transportarbeiderforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Turbileierforbund
Justisdepartementet
Politidirektoratet
Fylkeskommunene, samferdselskontorene
Oslo kommune, samferdselsetaten
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Norges Lastebileier-Forbund
Transportbedriftenes Landsforening
Norsk Transportarbeiderforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Turbileierforbund
Justisdepartementet
Politidirektoratet

28.03.2003

Nye forskrifter til yrkestransportlova

1. Innledning

Samferdselsdepartementet har 26. mars 2003 fastsatt følgende nye forskrifter:

Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy

Forskrift om anbud i lokal rutetransport

Forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje

Forskrift om transport med ferje

Kopi av forskriftene følger vedlagt.

Forskriftene trer i kraft 1. april 2003 og samtidig oppheves følgende forskrifter:

Forskrift om godstransport med motorvogn av 04.12.1992 nr. 1016

Forskrift om adgang til yrket i persontransport med rutevogn eller turvogn av 04.12.1992 nr. 1013

Forskrift om persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy av 08.12.1986 nr. 2170

Forskrift om persontransport med motorvogn utenfor rute av 10.06.1977 nr. 8

Forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje av 29.06.1994 nr. 658

Forskrift om anbud i lokal rutetransport av 11.03.1994 nr. 206

Forskrift om befordringsvedtekt for transport med ferjer i riksvegsamband av 16.12.1987 nr. 961

Foruten bestemmelsen om førerattest i forskrift om internasjonal person- og godstransport og bestemmelsen om forsøk med anbud i forskrift om anbud i lokal rutetransport, er det kun foretatt tekniske endringer i de tre sistnevnte forskriftene.

2. Materielle endringer i forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy

 • Løyvemyndighet for riksvegferjer er delegert til Vegdirektoratet, jf. § 3, annet ledd
 • Forsøksordningen for anbud i riksvegferjedriften er bortfalt og løyvemyndigheten står som for den øvrige rutetransporten fritt til å velge om det skal være anbud
 • Politiattest skal forelegges løyvemyndigheten på nytt hvert 5. år, jf. § 6, tredje ledd
 • Kravet til økonomi innføres for drosje, selskapsvogn og transport av funksjonshemmede, jf. § 4
 • Kravet til kjøreseddel og førerkort for vedkommende kjøretøyklasse bortfaller som krav ved søknad om drosjeløyve
 • Kravet til faglig kompetanse og økonomisk garanti innføres for drosje, selskapsvogn og transport av funksjonshemmede, jf. § 4
 • Gjennomgått kurs i ”TAXI-løyve” gir ikke lenger ansiennitet ved tildeling av drosjeløyve
 • Samboere gis i løyvemessig sammenheng de samme rettigheter som ektefeller og registrerte partnere
 • Løyvemyndigheten kan for behovsprøvd løyve utenfor rute tildele løyve til ektefelle, samboer eller registrert partner som i lengre tid har deltatt i avdødes transportvirksomhet
 • Behandlingsgebyret for løyver knyttes opp til rettsgebyret, jf. § 12
 • Registreringskontrollen med påføring av kjennemerke for motorvogn til bruk i løyvepliktig godstransport er opphevet
 • Løyvemyndigheten skal fortløpende oversende informasjon om nye løyver til et sentralt løyveregister, jf. § 14
 • Hjemmel for inndragning av løyvedokument, jf. § 17, annet ledd
 • For vedtak truffet av politiet med hjemmel i yrkestransportlova er Politidirektoratet klageinstans, jf. § 22
 • Reisende som ikke kan forevise gyldig billett kan holdes tilbake forutsatt at Samferdselsdepartementet har godkjent transportvilkårene, jf. § 31
 • Unntak fra krav om ruteløyve ved midlertidig erstatningstransport for tog, jf. § 35, annet ledd

3. Nærmere om enkelte endringer / overgangsordninger

Samferdselsdepartementet har valgt å sette en felles frist for fremleggelse av politiattest og garantierklæring. Innen 1. juni 2004 skal alle overgangsordninger være gjennomført i henhold til fremgangsmåte beskrevet i dette rundskriv. Overgangsordningene er knyttet til fødselsdato og dato for utstedelse av tidligere politiattest. Nærmere beskrivelse av gjennomføringen følger nedenfor.

3.1. Vandel, forskriftens § 6

Enhver søknad om løyve skal vedlegges politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn tremåneder og den skal makuleres etter å ha blitt benyttet til oppgitt formål. Politiattesten skal ikke returneres til søkeren.

Politiattest skal nå forelegges løyvemyndigheten på nytt hvert femte år regnet fra den dato politiattesten er utstedt.

Løyvehaver bør gis rimelig varsel før utløpet av hver femårsperiode slik at ny politiattest kan innhentes før periodens utløp.

Hvor løyvehaver er tildelt flere løyve, regnes fristen for foreleggelse av ny politiattest fra dato for utstedelse av sist forelagte politiattest.

Dersom politiattest ikke forelegges løyvemyndigheten innen fastsatt tid, oppfyller ikke løyvehaver lenger vilkårene for å inneha løyve. Løyve(ne) skal i så tilfelle tilbakekalles.

3.1.1. Løyveinnehavere

Fremleggelse av fornyet politiattest skal knyttes til datoen for tidligere innlevert politiattest og regnes fem år frem i tid. Dette anses formålstjenlig ut fra at løyvemyndigheten skal kunne få en praktisk og rimelig spredning på innsendelsen av slike attester. Dette gjelder løyveinnehavere som er tildelt løyver etter den tidligere samferdselslov og yrkestransportlova før disse forskriftenes ikrafttreden 1. april 2003.

Løyvemyndigheten skal med rimelig varsel sende løyvehaver informasjon om foreleggelse av politiattest.

Hvis en løyveinnehaver søker om utvidelse av antall løyver, må søknaden vedlegges ny politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Fristen for fremtidig foreleggelse av ny politiattest vil da ta utgangspunkt i den sist fremlagte attesten.

3.1.2. Søknad om nytt løyve

Ved søknad om nytt løyve etter forskriftens ikrafttreden, skal søknaden vedlegges politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Fremtidig foreleggelse av ny politiattest skal følge samme retningslinjer som nevnt ovenfor.

3.1.3. Løyveinnehavere for drosje

For drosjeløyver har det ikke tidligere vært stilt krav om politiattest, men om kjøreseddel. Bestemmelsen om kjøreseddel gjelder nå bare føreren og ikke løyveinnehaver. Det innførte kravet om politiattest for innehavere av ovennevnte løyvekategorier knyttes til innehaverens fødselsdag og måned. I første omgang skal slik innsendelse starte opp 1. juni 2003 og være sluttført innen 1. juni 2004. Dato for utstedelse av den fremlagte politiattest vil så danne utgangspunktet for femårsfristen for ny foreleggelse. Det samme gjelder løyve for reservedrosje.

3.1.3.1. Løyver utstedt med hjemmel i yrkestransportlova fra 01.01.2003 til 01.04.2003

For drosjeløyver utstedt med hjemmel i yrkestransportlova etter 01.01.2003 og frem til den nye forskriftens ikrafttreden skal politiattest forelegges løyvemyndigheten innen 31.12.2003 dersom politiattest ikke fulgte søknaden.

3.1.4. Søknad om nytt drosjeløyve

Ved søknad om nytt drosjeløyve etter forskriftens ikrafttreden, skal søknaden vedlegges politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Det samme gjelder løyve for reservedrosje.

3.1.5. Selskapsvognløyve og løyve for transport av funksjonshemmede

For selskapsvognløyve og løyve for transport av funksjonshemmede gjelder retningslinjene under punkt 3.1.1 og 3.1.2.

3.2. Økonomi, forskriftens § 7

Fra 01.04.2003 skal garantierklæring følge samtlige løyvesøknader.

Med bakgrunn i lovendring og erfaringer med den gamle garantierklæringen har vi i samråd med bank og finansnæringen foretatt visse endringer i garantierklæringen. Frem til nye garantierklæringer foreligger benyttes eksisterende garantierklæringer, eventuelt med manuell endring av lovhjemmel fra samferdselslova til yrkestransportlova. Uriktig lovhenvisning på garantien er ikke av betydning for gyldigheten av bankens garantiansvar.

Ved foreliggende revisjon er det vilkårene i den garantien den enkelte løyvehaver er i besittelse av som skal legges til grunn. Likevel slik at de nye vilkårene legges til grunn for samtlige løyvehavere fra og med 1. juni 2004.

Garantierklæringer skal sendes direkte fra utstedende bank til løyvemyndigheten.

3.2.1. Løyveinnehavere for drosje, selskapsvogn og transport av funksjonshemmede

Løyveinnehavere som er tildelt løyve etter tidligere samferdselslov eller yrkestransportlova før ikrafttredelse av disse forskrifter har nå plikt til lå stille garantierklæring på lik linje med de øvrige løyvekategorier. Denne plikten skal være oppfylt innen 1. juni 2004. For å kunne få en praktisk og rimelig innsendelse av garantierklæringer har vi imidlertid funnet det riktig å knytte kravet om innsendelse til løyveinnehavers fødselsdag og måned eller tilsvarende for daglig leder dersom løyveinnehaver er et selskap. I første omgang skal slik innsendelse starte opp 1. juni 2003 og være sluttført innen 1. juni 2004.

Løyvemyndigheten skal med rimelig varsel sende løyvehaver informasjon om innsending av garantierklæring og hvilket beløp den skal lyde på.

3.2.1.1. Løyver utstedt med hjemmel i yrkestransportlova fra 01.01.2003 til 01.04.2003

For drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport av funksjonshemmede utstedt med hjemmel i yrkestransportlova etter 01.01.2003 og frem til den nye forskriftens ikrafttreden skal garantierklæring forelegges løyvemyndigheten innen 31.12.2003 dersom garantierklæring ikke fulgte søknaden.

3.2.2. Søknad om nye løyver for drosje, selskapsvogn og transport av funksjonshemmede

Ved søknad om nye løyver etter forskriftens ikrafttreden, skal søknaden vedlegges garantierklæring. Det samme gjelder løyve for reservedrosje.

3.2.3. Beløpsgrense for skatte- og avgiftsrestanser, alle løyvekategorier

Økonomikravet anses ikke å være oppfylt dersom søkeren har vesentlig forfalte, men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser.

I rundskriv N-4/93 vurderte Samferdselsdepartementet at et beløp over kr. 50 000,- i samlede restanser som ”vesentlig”.

Samferdselsdepartementet er kommet til at det ikke lenger er hensiktsmessig med en fast beløpsgrense med hensyn til skatte- og avgiftsrestanser, men at løyvemyndigheten skal vurdere restansene konkret i det enkelte tilfellet. Det skal ved vurderingen legges vekt på hvorvidt det er inngått en nedbetalingsplan med berørte myndigheter, eller om det på annen måte foreligger en tilrådning fra myndigheten om fortsatt drift av virksomheten.

For det tilfelle at løyvehaver ikke overholder avtale som nevnt ovenfor, kan dette betraktes som at vilkårene for å inneha løyve ikke lenger er tilstede. Løyve kan i så tilfelle kalles tilbake.

3.3. Faglige kvalifikasjoner

Enhver søknad om løyve skal nå vedlegges bekreftet kopi av dokumentasjon på beståtte faglige kvalifikasjoner.

Kopier kan bekreftes av offentlig tjenestemann eller utstedende skole.

For drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport av funksjonshemmede utstedt med hjemmel i yrkestransportlova etter 01.01.2003 og frem til den nye forskriftens ikrafttreden skal kravet til faglig kompetanse være oppfylt innen 31.12.2003 jf. rundskriv N-6/2002.

3.3.1. Godkjent løyveutdanning for person- og godstransport

Søkere med løyveutdanning for person- og godstransport basert på VK I transportfag anses faglig kvalifisert for alle løyvekategorier.

3.3.2. NKI-kurset ”Taxi- løyve”

NKI-kurset ”Taxi-løyve” er godkjent løyveutdanning for drosje, selskapsvogn og transport av funksjonshemmede.

3.3.3. Løyveinnehavere

Samferdselsdepartementet anser at de faglige kravene for henholdsvis drosjeløyve, selskapsvognløyve eller løyve for transport av funksjonshemmede er oppfylt for de som allerede innehar løyve etter samferdselslova i vedkommende kategori.

3.4. Daglig leder

Begrepet ”ansvarlig leder” i tidligere forskrifter er byttet ut med begrepet ”daglig leder”. Dette er ikke ment som noen realitetsendring, kun en presisering for å unngå tvil med hensyn til hvem som skal oppfylle kravet til faglige kvalifikasjoner. Det fremgår av firmaattesten hvem som er daglig leder og det er denne personen som skal oppfylle kravene til faglige kvalifikasjoner.

Unntaksvis vil løyvemyndigheten kunne godkjenne egen transportansvarlig. Dette vil i tråd med eksisterende praksis kunne gjøres gjeldende i selskap av en viss størrelse hvor transportvirksomheten uten å være utskilt som eget rettssubjekt likevel er å regne som en ”selvstendig” enhet.

3.5. Behandlingsgebyr

Behandlingsgebyret for løyvesøknader er i den nye forskriften knyttet til rettsgebyret. Rettsgebyret fastsettes av Justisdepartementet som også forestår kunngjøring av endringene.

Med virkning fra 01.01.2003 er rettsgebyret kr. 700,-.

Ved endringer i rettsgebyret skal fastsettelse av behandlingsgebyret knyttes til det tidspunkt løyvesøknaden er poststemplet, alternativt levert i fylkeskommunen.

Samferdselsdepartementet vil sørge for at fylkeskommunene holdes orientert om endringer i rettsgebyret.

3.6. Hjemmel for inndragning av løyvedokument

Med hjemmel i forskriftens § 17, annet ledd kan kontrollmyndigheten nå i tillegg til å forby bruken av et kjøretøy eller kreve omlasting, inndra tilbakekalt løyvedokument.

Forutsetningen for at slikt tilbakekall kan finne sted er at løyvemyndigheten har truffet vedtak om tilbakekalling av løyve, og at klagefristen for tilbakekallingen er gått ut.

Det er kun de som har fullmakt til å utføre kontroll med hjemmel i yrkestransportlova som kan foreta slik inndragning. Dette innebærer at representanter fra løyvemyndigheten som er med på kontroll ikke kan inndra løyvedokumentet, men må overlate dette til politi, Statens Vegvesen eller annen offentlig tjenestemann med særskilt fullmakt fra Samferdselsdepartementet.

4. Særskilt godkjenning av løyvedokument

Ved søknad datert 19.03.2003 har Hordaland fylkeskommune søkt om godkjenning av løyvedokument utarbeidet for Hordaland fylkeskommune til bruk i eksisterende løyveregistersystem.

Samferdselsdepartementet har godkjent dette dokumentet under forutsetning av at eventuelle senere endringer skal godkjennes av Samferdselsdepartementet.

Den enkelte fylkeskommune står fritt til å benytte enten dokumentet utarbeidet av Samferdselsdepartementet merket ”Elektronisk utgave SD 2003/1” eller dokument utarbeidet i Hordaland merket ”Godkjent av Samferdselsdepartementet 2003/1”. Det skal ikke nyttes andre dokumenter enn disse.

Med hilsen

Edgar Grønfur

Mona S. Olivier