Rundskriv N-5/2017 - overgangsordning i forbindelse med flytting av løyveeksamen for gods- og persontransport til Statens vegvesen

Med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) har Samferdselsdepartementet 3. november 2017 fastsatt endring i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 9. Endringen gir Statens vegvesen som eneste instans rett til å arrangere løyveeksamen for både gods- og persontransport (turvogn, drosje, selskapsvogn og løyve for transport for funksjonshemmede).

Les rundskrivet (pdf)

Innledning- ny eksamensordning

Med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) har Samferdselsdepartementet 3. november 2017 fastsatt endring i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 9. Endringen gir Statens vegvesen som eneste instans rett til å arrangere løyveeksamen for både gods- og persontransport (turvogn, drosje, selskapsvogn og løyve for transport for funksjonshemmede).

Den nye ordningen trer i kraft 1. januar 2018. Fra denne datoen må alle kandidater ta løyveeksamen hos Statens vegvesen for å oppfylle kravene til faglig kompetanse, jf. yrkestransportforskriften § 8. Dette betyr at man ikke kan ta løyveutdanning etter gammel ordning og søke om løyve på grunnlag av den etter 1. januar 2018. Dette omfatter løyveutdanningen som framkommer av rundskriv N-4/2002, N-1/2008, N-3/2003 og N-5/2005.

Fullførte utdanningsløp

Søkere til løyve som har fullført utdanningen i den videregående skolen, hos de godkjente fjernundervisningsinstitusjonene eller gjennomført realkompetansevurdering før den nye eksamensordningen trer i kraft 1. januar 2018, vil fortsatt oppfylle kravene til faglig kompetanse og vil kunne søke om løyve på grunnlag av gammel ordning, jf. overnevnte rundskriv. For at løyveutdanningen for gods- og turvognløyve skal anses som fullført, forutsettes det at søkeren også har bestått eksamen for teoridelen til de relevante førerkortklassene. Dette gjelder så lenge kompetansekravene i løyveutdanningen og teoridelen til førerkortklassene er uendret.

Overgangsordninger

I utgangspunktet vil lov- og forskriftsendringene innebære at alle som er i et utdanningsløp og søker om løyve etter 1. januar 2018 må ha avlagt eksamen hos Statens vegvesen for å oppfylle kravene til faglig kompetanse.

Samferdselsdepartementet ønsker imidlertid å legge til rette for at kandidater som har påbegynt utdanning, skal få fullføre utdanningen etter gammel ordning innen et nærmere fastsatt tidspunkt. Dette vil gjelde utdanningsløp som framgår av rundskriv N-1/2008, N-3/2003 og N-5/2005. Samferdselsdepartementet fastsetter derfor følgende overgangsordninger:

Løyveutdanningen (etter rundskriv N-1/2008)- Ordinært skoleløp og privatister
Kandidater som har fullført utdanningen i den videregående skolen før 1. januar 2021, vil kunne søke om løyve på grunnlag av dette vitnemålet. Eksamen for teoridelen til førerprøven klasse C1 eller D1 må også være avlagt innen 1. januar 2021.

Løyveutdanning hos Kompetanseteam Vest eller NKI Fjernundervisning (etter rundskriv N-3/2003, N-5/2005 og N-1/2008)
Kandidater som har fullført utdanningen hos de private utdanningsinstitusjonen innen 1. januar 2019, vil kunne søke om løyve på grunnlag av avlagt eksamen hos disse institusjonene. Når det gjelder eksamen for gods- og turvognløyve må eksamen for teoridelen til førerprøven klasse C1 eller D1 må også være avlagt innen 1. januar 2019.

Realkompetansevurdering hos utdanningsmyndighetene (etter rundskriv N-1/2008)
Kandidater som har fått utstedt et realkompetansebevis før 1.1. 2018, vil kunne søke om løyve på grunnlag av dette realkompetansebeviset. Eksamen for teoridelen til førerprøven klasse C1 eller D1 må også være avlagt innen 1.1.2018.


Med hilsen

Anne-Lise Junge Jensen
avdelingsdirektør