Rundskriv N-4/2002

Nytt rundskriv om godkjent løyveutdanning for person- og godstransport. Oppheving av rundskriv N-7/2001 og N-2/2002

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Transportavdelingen

RUNDSKRIV
N-4/2002

Fylkeskommunene, Samferdselskontorene
Oslo kommune, Samferdselsetaten
Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
NKI Fjernundervisningen

01.07.2002


Sak 02/1638 331.2

Nytt rundskriv om godkjent løyveutdanning for person- og godstransport. Oppheving av rundskriv N-7/2001 og N-2/2002

Godkjent løyveutdanning for person- og godstransport.

Etter Forskrift om godstransport med motorvogn av 04.12.1992 nr. 1016 nr. 5b og Forskrift om adgang til yrket i persontransport med motorvogn eller turvogn av 04.12.1992 nr. 1013 nr. 4b, stilles det krav til bestått eksamen fra en av departementet godkjent teoretisk opplæring.

Løyveutdanningen består i dag av fem deler:

 1. Samferdsel
 2. Persontransport
 3. Godsbehandling
 4. Ledelse og økonomisk styring
 5. Teoridelen til førerprøven klasse C, CE og D

Fagene 1-3 er basert på læreplanen for VK I Transportfag i den videregående skole. Faget ”ledelse og økonomisk” styring er valgfag i den videregående skole.

Alle deler må være bestått for å få godkjent løyveutdanningen.

Teorikravet til førerprøven gjelder alle førerkortklasser opp til og med D. Dersom søkeren ikke har førerkort som inkluderer klasse D, må dokumentasjon for godkjent teoriprøve for manglende førerkortklasse fremlegges ved søknad om løyve.

Alternative utdanningsveier.

 1. Skoleløpet

Kandidaten må ha bestått eksamen fra Transportfag VK I og valgfaget ”ledelse og økonomisk styring”, samt bestått teoretisk førerprøve for klassene C, CE og D.

 1. Privatister

Kandidater som ikke har gjennomført videregående opplæring vil kunne fremstille seg til eksamen i de enkelte fag i den videregående skole som privatist.

Ved den offentlige skole vil man kunne fremstille seg til eksamen i VK I som består av fagene samferdsel, persontransport og godsbehandling. I tillegg vil man kunne melde seg til eksamen i valgfaget ledelse og økonomisk styring.

Eksamen i den offentlige skole avholdes to ganger årlig, og frist for oppmelding kunngjøres i dagspressen.

 1. Fagarbeider

Fagbrev som yrkessjåfør, terminalarbeider og renovatørarbeider som bygger på Transportfag VK I.

I tillegg til fagbrev i ovennevnte yrker må søker ha bestått eksamen i valgfaget ledelse og økonomisk styring samt teoretisk førerprøve for klassene C, CE og D.

 1. Privatskoleløpet

Kandidaten må ha bestått eksamen fra NKI Fjernundervisningen i fagene samferdsel, persontransport, godstransport og ledelse og økonomisk styring.

Det gis standpunktkarakter på grunnlag av innleverte besvarelser som teller 40% av den endelige karakter. Avsluttende eksamen teller 60% av den endelige karakter. Det benyttes samme karakterskala som i den videregående skole.

Som alternativ til privatistløpet i videregående skole vil man kunne fremstille seg til eksamen ved NKI Fjernundervisningen i det enkelte fag.

NKI Fjernundervisningen fastsetter selv frister for oppmelding til de enkelte eksamener.

Skoler som ønsker å tilby tilsvarende undervisning må være godkjent som fjernundervisningsinstitusjon i henhold til lov om voksenopplæring.

 1. Fritak

Følgende utdanningsløp eller eksamener gir fritak som beskrevet nedenfor:

 1. Realkompetansevurdering

Kandidater født før 01.01.1978 kan fremstille seg for de respektive fylkeskommuners undervisningskontor for en vurdering av sin realkompetanse, jf. lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 4A-3 med tilhørende forskrift. Dette vil kunne være aktuelt for personer med annen yrkesbakgrunn og/eller opplæring, som for eksempel det gamle løyvekurset til NKI.
Fylkeskommunen vil utstede et realkompetansebevis som beskriver hvilken kompetanse kandidaten anses å ha oppfylt. Kandidaten vil da kunne søke om løyve på bakgrunn av tilstrekkelig realkompetanse eller fremstille seg til eksamen i kun de manglende deler.
Samferdselsdepartementet anser det ønskelig med mest mulig bruk av realkompetansevurdering fremfor dispensasjonssøknader til departementet.

 1. Høgskoleutdanning

Høgskolen i Molde: Transportøkonomi, 2 år
Høgskolen i Sør-Trøndelag: Transportingeniør, 3 år
Høgskolen i Bergen: Transport og materialadministrasjon, 3 år
Høgskolen i Tromsø: Økonomi og logistikk, 2 år

Ovennevnte utdanninger gir fritak for løyveutdanningens deler 1 – 4 uavhengig av når vitnemålet er datert.

Høgskoler som ikke er opplistet kan utvikle egne fag som minst dekker de krav som stilles i læreplanen for de fag som søkes dekket.

 1. Teknisk fagskole

Bestått vitnemål fra teknisk fagskole med vekt på logistikk og transport basert på gjeldende lærerplan for teknisk fagskole gir rett til fritak for løyveutdanningens deler 1 - 4.

 1. Statens trafikklærerskole

Utdanning som faglærer eller kjørelærer klasse 1 fra Statens trafikklærerskole gir rett til fritak for løyveutdanningens del 1 – 3. Skolelederutdanningen og Faglig leder utdanningen ved Statens trafikklærerskole gir rett til fritak for løyveutdanningens del 4.

 1. Transportadministrasjon

Eksamen i fordypningsfaget transportadministrasjon i studieretning allmennfag, økonomiske og administrative fag gir rett til fritak for løyveutdanningens del 1 – 4.

Felles for alle fritaksordninger er at løyveutdanningens øvrige punkter må være bestått for at løyve skal kunne utstedes.

Departementet henstiller om at samferdselskontorene distribuerer rundskrivet til skolesjefen i fylkeskommunene/Oslo kommune.

Etter 01.08.2002 vil man ikke kunne søke om løyve på grunnlag av NKI skolens gamle løyvekurs. Likevel slik at de som innehar gyldig løyve pr. 01.08.2002 anses å oppfylle kravene til løyveutdanningen ved tildeling av nye tilsvarende løyver.

Med hilsen

Arnfinn Øen (e.f.)

Mona S. Olivier

VEDLEGG