Høring - NOU 2024:15 - En bedre regulert drosjenæring - delutredning II fra Drosjeutvalget

Drosjeutvalget ble oppnevnt 11. mai 2022 for å foreta en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen, og utarbeide forslag til regulering på området. Utvalget leverte sin delutredning I den 5. juli 2024. Det er denne delutredningen som nå er på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 04.10.2024

Vår ref.: 24/11956

Høringsbrev (pdf)

Abelia

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og familiedepartementet

Buskerud fylkeskommune

Datatilsynet

Digitaliserings- og forvalgningsdepartementet

Energidepartementet

 

Fagforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

ITS Norge

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kollektivtrafikkforeningen

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Møre og Romsdal fylkeskommune

NHO Reiseliv

NHO Transport

Nordland fylkeskommune

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Røde Kors

Norges taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk kemner- og kommuneøkonomers forbund

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

 

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Revisorforeningen

Rogaland fylkeskommune

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

SMB Norge

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet

Økokrim

Østfold fylkeskommune