Endringer i yrkestransportforskriften: Overgangsordninger og dispensasjon

Fra 1. september må alle som har drosjeløyve være tilknyttet sentral, i tillegg til at de som ønsker å drive drosjesentral må ha sentralløyve. Samferdselsdepartementet fastsetter nå det nærmere innholdet i kravene som må være oppfylt for å få tildelt sentralløyve og overgangsordninger for næringen i forbindelse med de nye kravene.

– Regjeringen vil ha en trygg og seriøs drosjenæring. Vi vet at de nye kravene gir store endringer for aktørene i næringen. Derfor har vi fastsatt overgangsordninger for både de som vil drive drosjesentral og for drosjeløyvehaverne.  sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Overgangsordningene innebærer at drosjeløyvehavere får en frist til 1. mars med å knytte seg til en drosjesentral med sentralløyve. Innen den samme datoen må også de som vil drive drosjesentral ha tatt ut sentralløyve.

Forskriftsendringene innebærer at innholdet i de objektive kravene for å inneha sentralløyve fastsettes. Dette gjelder krav om god vandel, etablering i Norge og økonomi. Samferdselsdepartementet har gjort en justering av garantibeløpet sammenliknet med det som var på høring i Drosjeutvalgets NOU delutredning I og fastsatt garantibeløpet til 27 000 euro for alle sentraler.

I tillegg er det fastsatt en hjemmel for dispensasjon i yrkestransportforskriften § 48 e i tråd med den tidligere ordningen som gjaldt for såkalt småskala reiseliv og Inn på tunet-aktører. Dispensasjonsordningen innebærer at løyvemyndigheten, på visse vilkår, kan gi dispensasjon fra kravet om drosjeløyve for transport av egne kunder til og fra aktiviteter innehaveren av dispensasjonen selv er arrangør av. Departementet har fastsatt en dispensasjonsordning som innebærer at slike aktører kan få dispensasjon for inntil fem motorvogner.

Forskriftsendringene skal tre i kraft 1. september 2024, samtidig med endringene i yrkestransportloven om samme temaer.

Les mer om endringene i yrkestransportforskriften her