Prop. 39 L (2023–2024)

Endringer i yrkestransportloven (sentraltilknytningsplikt og justering av løyveplikten for drosje)

Proposisjonen inneholder forslag om innføring av en sentraltilknytningsplikt for drosjeløyvehavere og forslag om innføring av sentralløyve med tilhørende objektive krav for de som ønsker å drive drosjesentral. Sentralene pålegges plikter knyttet til innsamling, lagring og oversendelse av informasjon til offentlige myndigheter, opprettelse av en klageordning samt ansvar for å ha kjøretøy utstyrt for transport for personer med nedsatt funksjonsevne tilknyttet sentralen. Proposisjonen inneholder også et forslag om justering i løyveplikten for drosje slik at ikke-kommersiell virksomhet ikke omfattes av kravet om drosjeløyve.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2023: 22 På vei mot en bedre regulert drosjenæring – Delutredning I fra Drosjeutvalget

Særskilt vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget