Spørsmål og svar om nytt drosjeregelverk

Her finner du en oversikt over aktuelle spørsmål og svar i forbindelse med nytt drosjeregelverk som trer i kraft 1. november 2020.

Hvorfor endrer dere regelverket?

Vi ønsker å bidra til at folk får et bedre drosjetilbud i hele landet. Verden går fort framover, og vi må se mulighetene i dagens og morgendagens teknologi. Nå tilpasser vi drosjeregelverket til folks forventninger om et lett tilgjengelig og effektivt drosjetilbud. Endringene skal sørge for at drosjemarkedet fungerer bedre enn det gjør i dag. Vi legger til rette for bedre konkurranse i byene og dermed at det vil kunne bli et bedre og billigere drosjetilbud for kundene, samtidig som vi sikrer tilbudet i distriktene. De nye reglene skal også legge til rette for at det blir enkelt og trygt å ta drosje, og at det er tilgjengelig tilbud til kunder i hele landet.  

Hva er problemet med dagens regelverk?

Det er dyrt for forbrukerne å ta drosje i dag og drosjenæringen har hatt en nedgang i omsetningen de siste årene. Drosjemarkedet fungerer dårlig i dag. Det er for liten konkurranse i byene og i distriktet er det mange eksempler på at det ikke er tilgjengelig drosjer når folk trenger det.

Dette skyldes primært to forhold:

 • Det er behovsprøving på løyver, det vil si at fylkeskommunene bestemmer hvor mange løyver (tillatelser til å kjøre drosje) som skal deles ut i sine løyvedistrikt. Dette fører til at markedet ikke tilpasser seg etterspørselen. For eksempel vil ikke de som har løyver gi fra seg løyvene når det er nedgang i etterspørselen fordi det kan være vanskelig å skaffe løyve når det er oppgangstid.
 • De som har løyve må ha drosjeyrket som hovederverv, altså kan de ikke ha annet arbeid av betydning ved siden av å være drosjeløyvehaver. Da må de ta mer betalt for hver tur når færre tar drosje for å tjene nok. Det blir en ond sirkel.

Hvordan er reglene i dag?

 • Den som skal drive med drosjetransport må søke om løyve (tillatelse) hos fylkeskommunen, som bestemmer hvor mange løyver det skal være i ett løyvedistrikt. Distriktet er i utgangspunktet en kommune, men i praksis er det i dag som regel slik at fylkeskommunen utgjør et løyvedistrikt. En løyvehaver disponerer ett kjøretøy, men kan ha flere ansatte sjåfører siden drosjen i utgangspunktet skal driftes i 24 timer. Ett løyve gjelder for ett kjøretøy.
 • For å få løyve må søkeren oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og faglige kvalifikasjoner.
 • Sjåføren må ha kjøreseddel, der vedkommende må oppfylle krav til helse og vandel, samt være fylt 20 år.
 • Drosjene må være tilknyttet en drosjesentral.

Hva endres?

 • Behovsprøvingen fjernes. Det skal ikke lenger være noe tak på hvor mange løyver som kan tildeles i ett fylke. Det betyr at alle som oppfyller et sett med objektive vilkår vil få tildelt løyve.
 • Drosjene trenger ikke lenger å være tilknyttet en drosjesentral. Det åpner opp for at det utvikles nye måter å formidle drosjetjenester på.
 • Det blir færre krav til løyvehaver, men flere krav til sjåføren. På den måten sikrer vi at det faktisk er den som kjører som har den nødvendige kompetansen.
 • Fylkeskommunene kan tildele eneretter de stedene der markedet selv ikke gir et godt nok tilbud. Dette gjelder i 323 av landets 356 kommuner. Ved tildeling av enerett gir fylkeskommunen ett, eller flere, selskap mulighet til å kjøre drosje i en kommune.

Hva betyr egentlig løyve? Hvordan fungerer dette i dag og hva blir nytt?

Et drosjeløyve er en tillatelse til å transportere mennesker i personbil mot betaling. Fylkeskommunene bestemmer hvor mange løyver som skal deles ut i de ulike løyvedistriktene avhengig av hvor stort behovet for drosje i området er.

I dag må en søker oppfylle flere krav for å få løyve:

 • Etablering: Søker må ha forretningsadresse i Norge.
 • Vandel: Søker må dokumentere vandelkravet gjennom politiattest
 • Økonomi: Den som søker løyve må ha:
  - Garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap (ca. 80.000 kroner)
  - Attester fra kommunekasserer
  - Attest fra skattefogd
  - Utskrift fra konkursregisteret
 • Faglige kvalifikasjoner: Søker må ha bestått løyveeksamen hos Statens vegvesen.

Det vil være noen endringer i kravet til løyve:

Endringen medfører at kravet til garanti faller bort. Det innføres krav om at løyvene må fornyes hvert tiende år. Innehaveren av løyvet må da vise at denne ikke har ubetalt gjeld eller er registrert i konkursregisteret. Vi ønsker folk ut i arbeidslivet, og at det ikke er størrelsen på lommeboken som bestemmer om man kan etablere seg i drosjemarkedet.

Krav til faglig kompetanse for løyvehaver fjernes, men fagkompetansekrav til sjåfør innføres. Dette vil omfatte bl.a. krav som kunnskap om førstehjelp og om transport av sårbare kundegrupper mv. I tillegg vil det være et krav om å ha hatt førerkort for klasse B i minst 2 år.

De andre kravene vil fortsatt gjelde.

Gjør dere dette på grunn av ESA-klagen? Styres dere av ESA, overvåkingsorganet til Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA)?

Regjeringen er opptatt av at gårsdagens reguleringer ikke står i veien for dagens og morgendagens løsninger og mobilitet. Regjeringen har sett på muligheter for å endre drosjeregelverket en stund. Målet for regjeringen er å legge til rette for et velfungerende drosjemarked uavhengig av ESAs uttalelse om at drosjeregelverket skal være i strid med EØS-avtalen. Vi er også opptatt av at passasjerer i hele landet skal få et bedre tilbud. Delingsøkonomiutvalget foreslo at regelverket måtte endres for å ikke ha for høye etableringshindre. Det er altså flere grunner til at regjeringen er opptatt av å gjøre endringer i drosjeregelverket.

Vil det fortsatt være mulig å leve av å være drosjesjåfør?

Drosjeselskapene må være konkurransedyktige og ha et tilbud som kundene etterspør. Det kan bli en annen måte å organisere driften på, der tilbudet blir rettet mot tidspunkt og områder der etterspørselen er høyest. Det vil også fortsatt være behov for kjøp av drosjetjenester fra både offentlig og privat hold. Slike kontrakter vil sørge for en fast omsetning som krever ansatte for å kunne gjennomføre.

Hva skjer med taxisentralene når de nye reglene trer i kraft?

De nye reglene legger til rette for at aktørene i markedet får stor valgfrihet i hvordan de vil organisere seg. Innehaverne av løyve kan fritt velge å være en del av en drosjesentral, en annen formidler eller starte et eget selskap.

I flere andre land ser vi at drosjesentralene eller selskap ofte blir større enn dagens ordninger. Det kan være flere grunner til det:

- Det er attraktivt å være del av et kjent merkenavn folk forbinder med gode tjenester.

- Det kan være lettere å skaffe kontrakter med selskaper som trenger faste drosjetjenester når man er større og har flere drosjer.

Kan Uber komme tilbake?

Ja, Uber og andre selskap er hjertelig velkommen til Norge, så lenge de følger norske lover og regler.

De selskapene som selv skal inneha løyve må være etablert i Norge. Selskapene må oppfylle alle krav som stilles for å inneha løyve og sjåførene må oppfylle alle krav som stilles til sjåfører. Alternativt kan selskapene tilknytte seg selvstendige løyvehavere og kun være formidler av transporttjenester. Uavhengig av hvilken form som velges må norsk regelverk knyttet til bl.a. skatteregler overholdes.

Hvilke krav stilles til løyvehavere og sjåfører i det nye regelverket?

Alle selskap (eller foretak) som ønsker å drive drosjevirksomhet i Norge må søke om løyve (tillatelse til å transportere mennesker i personbil mot betaling). Slik sikrer vi oss at de følger norske lover og regler.

Etter det nye regelverket må løyvehaver/løyvesøker oppfylle følgende krav:

 • Etablering: Søkeren må ha forretningsadresse i Norge og være registrert i enhetsregisteret
 • Økonomi: Attest/utskrift som viser at søkeren ikke har vesentlige, forfalte restanser til det offentlige eller er under konkursbehandling
 • Ha god vandel

I tillegg trenger alle sjåfører kjøreseddel. For sjåfør gjelder følgende krav:

 • Faglig kompetanse, som blant annet førstehjelp
 • Må være 20 år og ha hatt førerkort i minst to år sammenhengende
 • Må ha god helse
 • Må ha god vandel

Alle biler som skal benyttes som drosjer:

 • Må være registrert i motorvognregisteret som drosjebil
 • Ha taksameter, som i dag
 • Gjennomføre EU-kontroll årlig
 • Innfører krav til merking av kjøretøyet som drosje og synlig kjøreseddel inne i bilen
 • Frivillig med taxi-taklykt, men dersom taklykt benyttes må den godkjennes av Statens vegvesen

Skal det fortsatt være taksameter?

Det vil fortsatt være et krav til taksameter den 1. november. Samferdselsdepartementet ser på mulighetene for å innføre alternativer til dagens taksameter. For at dette skal være aktuelt må vi ha gode, teknologinøytrale løsninger, som så langt som mulig ivaretar de funksjonene som taksametrene ivaretar i dag, blant annet for å sikre at ingen jukser og at sikkerhet for passasjerer blir ivaretatt. Et forslag til regelverk for alternativ til taksameter har nylig vært på høring, og saken er nå til behandling i departementet.

Kan man bestille drosje via en app?

Absolutt. Det er mulig enkelte steder allerede i dag. Det er opp til dem som driver med drosjetransport å velge hvordan det skal være mulig å bestille drosje. I dag er apper så innarbeidet i manges hverdag at vi har stor tro på at det vil bli etablert enda flere selskaper som lager gode drosjeapper for kundene.

Vil det fortsatt være mulig å ringe etter drosje?

Det er opp til selskapene å velge hvordan vi som kunder kan ta kontakt med dem.

Blir det billigere å ta drosje?

Det er et av målene med disse endringene. Å ta drosje oppleves dyrt for mange. Med større konkurranse i markedet har vi tro på at det kan bli billigere å ta drosje, uten at dette går utover dem som driver drosjetransport.

Når trer de nye reglene i kraft?

Reglene trer i kraft 1. november 2020. I høringen var det flere som mente at ikrafttredelsesdato 1. januar 2020 ville være for tidlig. Vi lyttet til det som kom fram i høringen for at drosjenæringen, fylkeskommunene, Statens vegvesen og nye aktører skulle bedre tid til å forberede seg på den nye hverdagen. På grunn av koronasituasjonen ble ikrafttredelse senere utsatt til 1. november.

Vil ikke dette føre til sosial dumping av drosjesjåfører?

Vi har tro på at det fortsatt vil være mulig å ha dette som heltidsyrke. Det viser blant annet studier fra Oslo Economics. Det kan riktignok bli en annen måte å kjøre på, der tilbudet blir rettet mot tidspunkt og områder der etterspørselen er høyest. Det vil også fortsatt være behov for kjøp av drosjetjenester fra både offentlig og privat hold. Slike kontrakter vil sørge for en fast omsetning som krever ansatte for å gjennomføre.

Det er viktig å påpeke at alle som skal drive i drosjenæringen må registrere sin virksomhet i Norge. Altså gjelder norske lover og rettigheter for drosjenæringen på lik linje med all annen næringsvirksomhet.

Vil det ikke bli lettere å drive svart?

Det er viktig at de som driver med drosje følger gjeldende lover og regler. Selskapene må være registrert i Norge og er underlagt norsk regelverk. Vi beholder også inntil videre kravet om taksameter, som har vært et viktig redskap for å sørge for at drosjesjåførene og løyvehaverne betaler skatt.

Kan man bruke hvilken som helst bil som drosje?

Nei. Vi innfører et krav om at bilen som skal brukes må være registrert i motorvognregisteret som drosjebil. Kjøretøy som er registrert som drosjer må gjennom EU-kontroller hvert år, i motsetning til annethvert år slik det er for vanlige personbiler. Videre vil skiltene bli gjenkjent i kontroll som drosjebil ved hjelp av ANPR. ANPR er et skiltgjenkjenningssystem som brukes av Statens vegvesen til å velge ut kjøretøy som skal kontrolleres.

Blir det mer utrygt å kjøre drosje?

Vi har sørget for å ivareta sikkerheten for både passasjerer og sjåfører. Derfor skal alle drosjeturer loggføres. Da vil det være enkelt å oppklare uønskede hendelser i etterkant, slik at det blir en høyere terskel for å utføre noe som oppleves som ubehagelig for enten passasjerene eller sjåføren. Det blir også strengere krav til sjåførens fagkompetanse, som førstehjelp og krav om at sjåføren må ha hatt sertifikat i minst to år sammenhengende før personen starter å kjøre drosje. Prøven for å dokumentere kunnskap om disse kravene skal gjennomføres på norsk.

Blir det vanskeligere for personer med nedsatt funksjonsevne å ta drosje?

Det store flertallet av personer med nedsatt funksjonsevne som tar drosje trenger ikke spesialtilpassede biler. For de som krever større/spesialtilpassede biler, har vi tro på at slike fortsatt vil være tilgjengelig i markedet. For eksempel sikrer myndighetene tilbudet gjennom offentlige anskaffelser. Fylkeskommunene, kommunene, helseforetak og NAV kjøper slik transport. Regjeringen bevilger 600 millioner kroner årlig gjennom TT-ordningen, en ordning der personer med nedsatt funksjonsevne får opptil 200 fritidsturer i året. Kunnskap om transport av sårbare grupper vil tas inn i fagkompetansekravet for sjåfører.

Vil man fortsatt sikre at det finnes drosjer med universell utforming?

Vi må fortsatt sikre at alle har et godt transporttilbud, og vi må sikre at vi fortsatt har et visst antall drosjer spesielt tilpasset funksjonshemmede. I dag er det slik at krav om universell utforming er knyttet til drosjeløyver. Med det nye regelverket vil det bli krav til universell utforming av all rutegående transport med buss. For transport utenfor rute vil forskriften skal gjelde for alle motorvogner som brukes til transport for funksjonshemmede, uavhengig av løyvekategori. I tillegg vil offentlige myndigheter ha mulighet for å stille krav om universell utforming ved kjøp av drosjetjenester, samt at fylkeskommunene vil kunne stille krav om universell utforming i enkeltturmarkedet ved kjøp av drosjetjenester eller tildeling av eneretter.

Vil det bli kaos i oppstartsperioden med nytt regelverk?

Resultatet av dereguleringer av drosjemarkedet i andre land, viser at vi i starten kan forvente at det blir flere nyetableringer av både heltids- og deltidsaktører, men at nivået på tilbudet vil stabilisere seg på sikt.

Aktører som ikke tilpasser seg det kundene etterspør, enten det gjelder kvalitet, pris, standard på materiell, servicenivå, tilgjengelighet eller på annen måte hevder seg i konkurransen, vil ikke være konkurransedyktige – slik situasjonen også er for aktører i andre frie næringer. Drosjeselskapene, nye og gamle, må tilpasse seg den nye hverdagen og kundenes behov. På den måten vil dette regulere seg selv over tid.

Vil dette rasere drosjetilbudet i distriktene?

Vi har sikret oss mot dette ved å åpne for at fylkeskommunene kan tildele eneretter der markedet selv ikke gir et godt nok tilbud. I slike områder kan fylkeskommunene tildele en eller flere løyvehavere enerett til å kjøre drosje i de aktuelle kommunene. Dette gjelder i 323 av landets 356 kommuner. Disse enerettene vil få en gyldighet på opptil fem år. Her har vi hørt på høringsinstansene som ønsket mulighet for lengre gyldighet på enerettene. Med en enerett på opptil fem år får aktørene mulighet til å etablere seg ordentlig i markedet og ha en mer forutsigbar hverdag over tid.

Hva er erfaringene fra andre land?

De fleste land som har gjort lignende endringer i drosjeregelverket gjorde dette før utbredelse av smart-teknologi og app-baserte formidlingsløsninger. Ny teknologi, nye aktører og forretningskonsepter gir større muligheter til å ta ut positive effekter av lovendringene. Det er en tendens til at flere land velger å fjerne behovsprøvingen.

Tilgjengeligheten av drosjetjenester har stort sett økt og ventetider er redusert. Når det gjelder pris er resultatene mer variert.

Erfaringene fra andre land som har gjort store endringer i sitt drosjeregelverk er selvsagt varierende. De ulike landene har hatt ulikt regelverk i utgangspunktet, ulike reformer og ulike årsaker til å endre drosjeregelverket. Rapporten om disse erfaringene er utarbeidet av Oslo Economics og kan leses i sin helhet her.

Hva innebærer enerett?

 • Fylkeskommunene får muligheten til å tildele eneretter der markedet selv ikke gir et godt nok tilbud.
 • Eneretter kan tildeles ett eller flere selskap (løyvehaver). Tildelingen skal skje gjennom en åpen prosess, for eksempel et anbud.
 • Eneretten gjelder for vanlige drosjeoppdrag, dvs. i enkeltturmarkedet. De(n) som får tildelt eneretten får ikke automatisk annen kontraktskjøring, som pasientreiser eller skoleskyss. Det er opp til fylkeskommunene og helseforetakene å samkjøre slike kontrakter innenfor rammene i gjeldende regelverk, om de ønsker det.
 • Eneretten kan tildeles for maksimalt fem år.
 • Det er opp til fylkeskommunen å vurdere transportbehovet og fastsette ønsket transportstandard i sitt fylke. Dersom det er behov for å gripe inn i markedet for å oppnå ønsket tilbud kan fylkeskommunen velge å bruke enerett eller å kjøpe tjenester, evt. en kombinasjon av disse. Det er fylkeskommunene som eventuelt må betale for tjenestene.
 • Fylkeskommunene kan kun tildele eneretter i kommuner der markedet ikke gir et godt nok tilbud og der det er mindre enn 20 000 innbyggere og befolkningstetthet på mindre enn 80 innbyggere per km2.
 • Per januar 2020 innebærer dette at det ikke vil være adgang til å tildele eneretter i 33 kommuner , og at det vil være adgang til å tildele eneretter i 323 kommuner hvis markedet i de 323 kommunene selv ikke gir et godt nok tilbud.
  Med en slik eksklusiv enerett kan enerettshavere benytte inntjening fra lønnsomme områder og tidspunkter til å subsidiere ulønnsom drift på tider og steder som fylkeskommunen fastsetter i enerettskontrakten.
 • Tildeling av enerett innebærer at andre løyvehavere ikke kan tilby drosjetjenester i enkeltturmarkedet innad i enerettsområdet, men en drosjeløyvehaver som ikke har enerett kan transportere passasjerer inn i et enerettsområde eller ut av et enerettsområde når turen er forhåndsbestilt.

Overgangsordninger

De særskilte løyvekategoriene løyve for selskapsvogn, løyve for transport for funksjonshemmede og utvidet drosjeløyve faller bort fra 1. november 2020. Det er fastsatt overgangsordninger for disse løyvene. For selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for inntil åtte personer i tillegg til førersetet og som er gyldige på det tidspunkt når det nye regelverket trer i kraft, gjelder til 1. november 2022. For drosjeløyver tilknyttet kjøretøy registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet, og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for over ni sitteplasser inkludert førersetet som er gyldige på det tidspunkt det nye regelverket trer i kraft, gjelder til 1. november 2025.

Evaluering

Med store regelverksendringer vil det ofte være behov for justeringer i regelverket etter en periode. Det fremgår av prop 70 L (2018-2019) at vi vil evaluere endringene i regelverket tre år etter ikrafttredelse. Samferdselsdepartementet har vurdert det slik at tre år vil være tilstrekkelig tid til at effektene av en regelverksendring vil kunne materialisere seg, og danne grunnlag for om endringene har virket etter formålet og fungert godt i praksis.

 

Se også - Lovdata