NTP 2025-2036: Regjeringen vil ha flere elektriske tungbiler – legger til rette for utbygging av ladeinfrastruktur

– Transportsektoren står for en tredel av norske utslipp, og for å nå klimamålene våre må disse utslippene reduseres kraftig. Elektrifisering av tungbilparken er et av regjeringens viktigste tiltak for å kutte klimautslipp. Derfor vil regjeringen i Nasjonal transportplan 2025-2036 legge bedre til rette for lading av tunge kjøretøy, og bruke 3,7 milliarder kroner på utbygging og drift av døgnhvile- og rasteplasser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I 2021 sto tunge kjøretøy for utslipp av 2,9 millioner tonn CO2. Det tilsvarer en tredel av alle utslippene fra veitrafikken.

– Den utviklingen vi har sett for elektriske personbiler, tror jeg det er mulig å få til for tunge biler også. Én forutsetning for å få til dette er at lastebiler som skal dekke lange strekninger kan lade underveis, og at ladingen kan kombineres med sjåførenes lovpålagte pauser. Å legge til rette for flere døgnhvile- og rasteplasser, som også kan tilby lading, vil være positivt for klima, og det vil være av betydning for arbeidshverdagen til sjåførene, sier Nygård.

Følger opp ladestrategien

I desember 2022 la regjeringen fram en ladestrategi, og i juni 2023 fulgte en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet. Denne planen følges nå opp videre i Nasjonal transportplan.

– I tillegg til å bygge ut selve ladeinfrastrukturen for tunge biler, er en viktig oppgave å bygge ut nye døgnhvile- og rasteplasser, og legge til rette for lading på eksisterende plasser. Regjeringen vil derfor bruke totalt 3,7 milliarder kroner i planperioden til utbygging og drift av døgnhvile- og rasteplasser og annen forsterket innsats for tungbillading innenfor Statens vegvesens ansvarsområde, sier Nygård.

Regjeringen vil også vurdere reduserte takster for store nullutslippskjøretøy på ferje, og vil ikke åpne for bompengebetaling for tunge nullutslippskjøretøy ut en periode frem til 2030.

For flere opplysninger – se: