Kjøreseddel

Informasjon om kjøreseddel for fører av drosje, turvogn, rutevogn.

Fører av drosje, turvogn og rutevogn, må under transport mot vederlag ha kjøreseddel i tillegg til førerkort.

En kjøreseddel er en bekreftelse på at fører har god vandel, god helse og er fylt 20 år. Kjøreseddelen gjelder for hele landet, og er gyldig i 10 år.

Søknad om kjøreseddel sendes til det politidistrikt der føreren bor. Søknaden skal vedlegges legeattest på fastsatt blankett. Legeattesten må ikke være eldre enn tre måneder. Blanketten fås hos lege.

Bestemmelser om kjøreseddel finnes i yrkestransportlovens kapittel 7A.

For søknadsskjema for kjøreseddel, se hjemmesidene til Politiet.

Nye regler for kjøreseddel fra 1. november 2020

Krav om kjøreseddel videreføres etter innføringen av nytt drosjeregelverk 1. november 2020. Det er imidlertid gjort enkelte endringer i kravene til kjøreseddel. Kravet om at søker må være fylt 20 år, samt krav om vandel videreføres som tidligere. Det blir i tillegg stilt ytterligere krav til helse, førerkort og faglig kompetanse.

Ytterligere vilkår for tildeling av kjøreseddel – helse og førerkort

Fra 1. november 2020 må søker av kjøreseddel oppfylle de samme krav til helse som for førerkort klasse D og DE. Legeattest skal, som i dag, vedlegges ved søknad om kjøreseddel og søknad om fornying av kjøreseddel.

Videre må søker av kjøreseddel til drosje, ha hatt førerkort klasse B i minst to år sammenhengende før kjøreseddel kan utstedes.

Nye krav til helse samt krav om førerkort klasse B i minst to år sammenhengende, gjelder for alle som søker om kjøreseddel til drosje eller om fornying av kjøreseddel til drosje fra og med 1. november 2020.

Faglig kompetanse

Fra 1. november 2020 stilles det krav om tilstrekkelig faglig kompetanse for å kunne søke om kjøreseddel for drosjesjåfører. Ved søknad om kjøreseddel eller søknad om fornying av kjøreseddel skal søker legge ved bevis for slik faglig kompetanse. Kravet om faglig kompetanse er oppfylt enten ved å gjennomføre en sjåføreksamen hos Statens vegvesen, eller ved at søker innehar gyldig bevis for yrkessjåførkompetanse for persontransport etter yrkessjåførforskriften.

Kjøresedler utstedt før det nye regelverket trer i kraft skal fortsatt gjelde. Kravet om avlagt eksamen for sjåførutdannelse gjelder kun for nye søkere til kjøreseddel. Det vil si at de som har kjøreseddel når det nye regelverket trer i kraft er unntatt kravet om avlagt sjåføreksamen når kjøreseddelen fornyes. Dersom fornyelsen av kjøreseddel ikke skjer innen ett år etter utløpet av den gamle kjøreseddelen, må søknad om ny kjøreseddel vedlegges kompetansebevis for avlagt sjåføreksamen hos Statens vegvesen.

EØS-borgere som søker om kjøreseddel vil være omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven og skal få sin søknad behandlet i overensstemmelse med denne. Vi har utpekt Statens vegvesen som godkjenningsmyndighet for å vurdere yrkeskvalifikasjonene føreren har fra annen EØS-stat eller Sveits.

For søkere til kjøreseddel fra land utenfor EØS-området og Sveits er det et absolutt krav at førereksamen må avlegges før kjøreseddel utstedes.

Mer informasjon finnes på Statens vegvesens sider: https://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/drosjesjaforkompetanse

Kjentmannsprøve

Adgang til å stille krav om avlagt kjentmannsprøve for fører av drosje for å få utstedt kjøreseddel blir opphevet. Drosjesentraler, løyvehavere som arbeidsgivere, kjøpere av drosjetjenester (som f.eks. helseforetak) eller andre kan stille krav om gjennomført kjentmannsprøve i kontrakter, om ønskelig.