Høring - NOU 2023: 22 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring. Delutredning I fra Drosjeutvalget

Drosjeutvalget ble oppnevnt 11. mai 2022 for å foreta en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen, og utarbeide forslag til regulering på området. Utvalget leverte sin delutredning I den 30. juni 2023. Det er denne delutredningen som nå er på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.09.2023

Vår ref.: 23/1268

Høringsbrev (pdf)

Abelia

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og familiedepartementet

Datatilsynet

Fagforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

ITS Norge

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kollektivtrafikkforeningen

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Møre og Romsdal fylkeskommune

NHO Reiseliv

NHO Transport

Nordland fylkeskommune

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Røde Kors

Norges taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk kemner- og kommuneøkonomers forbund

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Revisorforeningen

Rogaland fylkeskommune

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

SMB Norge

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statsministerens kontor

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet

Økokrim