Et av Norges største digitaliseringsprosjekter skal bidra til mer punktlig togtrafikk

Bane NOR bygger ut signal- og sikringssystemet ERTMS på hele det norske jernbanenettet. Dette er for tiden et av Norges største digitaliseringsprosjekter, og er et viktig skritt i moderniseringen av jernbanen. For de reisende vil ERTMS bety bedre punktlighet, enda sikrere togtrafikk og på sikt flere avganger.

Signalfeil er en av de vanligste grunnene til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. På det norske jernbanenettet er mange forskjellige typer signalanlegg i bruk, og flere av dem er gamle og slitte. Enkelte av de eldre anleggene er såpass gamle at det gjør det vanskelig å få tak i både reservedeler og fagfolk til vedlikehold.

Et omfattende digitaliseringsprosjekt
Hele det norske jernbanenettet skal innen 2034 utstyres med det felleseuropeiske togkontrollsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System). Da vil 4 337 km jernbane og rundt 500 kjøretøy være utstyrt og i drift med ERTMS.

Med en kostnadsramme på over 25 milliarder kroner er dette et av Norges største digitaliseringsprosjekter for tiden. Prosjektet omfatter flere tekniske anlegg som sporveksler, kabler og veisikringsanlegg ved planoverganger.

ERTMS legger til rette for sikrere og mer effektiv avvikling av togtrafikken, slik at punktligheten og regulariteten styrkes. Med ERTMS kan også infrastrukturen utnyttes bedre, ved at det åpner for mer kapasitet på dobbeltsporede strekninger. Med ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi. Det vil blant annet bidra til:

  • Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken
  • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
  • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører

Gradvis utbygging av ERTMS 
Bane NOR bygger gradvis ut ERTMS på det norske jernbanenettet etter en planlagt rekkefølge. Dette tar utgangspunkt i tilstanden til eksisterende anlegg, planlagte utbyggingsprosjekter, utbygging av ERTMS på svensk side av de grensekryssende strekningene og framdriften for ombygging av togmateriell med utstyr for å kunne kjøre på strekninger med ERTMS. 

Østfoldbanens Østre Linje har vært prøvestrekning for ERTMS her til lands. Etter noen barnesykdommer fungerer ERTMS-anlegget etter hensikten. I 2018 hadde denne strekningen best punktlighet i Norge. Erfaringene viser dermed at det nye systemet gir en betydelig forbedring av punktlighet og forutsigbarhet for de reisende.  

De første strekningene som skal bygges ut med ERTMS er Nordlandsbanen nord, fra Grong til Bodø, og nordre del av Gjøvikbanen, fra Roa til Gjøvik, som begge tar i bruk ERTMS i slutten av 2022. Bergensbanen følger deretter, og i 2026 skal systemet tas i bruk på Oslo S.

Med ERTMS flyttes de utvendige signalene inn i toget
ERTMS-systemet gjør at dagens utvendige signaler med rødt og grønt lys "flyttes" inn i toget, slik at lokføreren ser signaler og annen viktig informasjon på en skjerm foran seg. Standardiserte, robuste digitale løsninger og færre fysiske komponenter langs sporene vil forbedre punktligheten og forenkle drift og vedlikehold.

Bygges ut i mange land
Norge er for tiden et av 42 land som har ERTMS på en eller flere strekninger. Satsingen på systemet øker og brer om seg i verden. 55 prosent av investeringene i ERTMS skjer i Europa, 45 prosent i resten av verden. Både i Sverige og Danmark bygges jernbaneinfrastruktur ut med ERTMS. Samme signal- og sikringssystemer på tvers av landegrensene legger til rette for mer grensekryssende trafikk.    

For flere opplysninger – se: