Starter gjennomgang av jernbanens organisering og selskapsstruktur

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Regjeringen har store ambisjoner for norsk jernbane, med mål om flere reisende og mer gods på bane. Derfor går vi nå, i tråd med Hurdalsplattformen, i gang med en grundig gjennomgang av organisering og selskapsstruktur i sektoren. Regjeringen har allerede stanset videre konkurranseutsetting av persontransport og drift og vedlikehold på jernbanen, men det er fortsatt mye å ta tak i etter store endringer i jernbanesektoren de siste årene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt brev til underliggende etater og virksomheter for å orientere om gjennomgangen av jernbanesektoren. Arbeidet skal deles opp i tre løp som starter opp etter sommeren:

  • en ekstern kartlegging av utfordringer
  • en gjennomgang av selskapsstrukturen i sektoren.
  • en videreutvikling av Samferdselsdepartementets styring av jernbanesektoren

Ekstern kartlegging av utfordringer

Et eksternt kompetansemiljø skal kartlegge utfordringer i arbeidsdelingen mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF. Det samme gjelder for avtaleverket mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF og øvrige virksomheter i sektoren. Kartleggingen skal også se på eventuelle utfordringer knyttet til togmateriell, for eksempel mellom selskap som eier togmateriell og selskap som vedlikeholder togene.

En viktig del av kartleggingen er å utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag om utfordringer i sektoren. Kartleggingen skal blant annet se på om regjeringens beslutning om å gå vekk fra konkurranseutsetting endrer samhandlingen mellom aktørene i sektoren, og hvordan dette eventuelt påvirker evnen til å nå målene for jernbanen.

Gjennomgang av selskapsstruktur – med vekt på drift og vedlikehold

I gjennomgangen av selskapsstrukturen vil regjeringen i første omgang se nærmere på de statlige selskapene som driver med drift og vedlikehold av infrastruktur. Disse selskapene, primært Spordrift AS og Baneservice AS, har til dels overlappende virksomhet i konkurranse med hverandre. I gjennomgangen skal regjeringen vurdere hvordan denne organiseringen skal være i fremtiden.

Selskapsstrukturen for eierskap og vedlikehold av persontogmateriell vil bli gått gjennom. I dag eier Norske tog AS materiellet, mens Mantena AS er det statlige selskapet for vedlikehold av tog.

Samferdselsdepartementets styring av jernbanesektoren

Arbeidet med å videreutvikle styringen av jernbanesektoren skal i første rekke følges opp internt i departementet. I denne prosessen vil alle virkemidler, ikke bare organisering, bli sett i sammenheng.

Departementet skal blant annet se på hvordan virksomhetene har fulgt opp tiltak for å styrke budsjettstyringen, etter at flere prosjekter har vist seg å bli vesentlig dyrere enn planlagt.

I denne prosessen skal departementet også lage et beslutningsgrunnlag inn mot neste Nasjonal transportplan for hvordan jernbanen skal utvikles videre.

Eventuelle endringer bør stå seg over tid

Det har vært store endringer og omorganiseringer i jernbanesektoren de siste årene.

– Omorganiseringer kan være krevende. Det er viktig når vi skal gjennomføre strukturelle endringer, at de står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i politisk ledelse. På den måten kan de ansatte og virksomhetene på sikt få ro til konsentrere seg om å gjøre jernbanen bedre. Vi vil derfor sørge for god involvering av både arbeidstakerorganisasjonene og virksomhetene i det videre arbeidet, sier samferdselsministeren.

Ett av flere virkemidler for en bedre jernbane

Regjeringen arbeider med flere grep for å styrke jernbanen.

– Det er viktig for meg å understreke at organiseringen av sektoren bare er ett av flere virkemidler som skal bidra til å realisere våre mål om flere reisende og mer gods på jernbanen. Økonomiske, regulatoriske, styringsmessige og avtalemessige grep er andre virkemidler som kan være vel så viktige, sier samferdselsministeren.

Videre fremdrift

Departementet vil over sommeren 2022 sende ut en invitasjon til et møte om videre prosess og opplegg for involvering.

For flere opplysninger se brev av 6. juli 2022 fra Samferdselsdepartementet til etater og statlige virksomheter (pdf)