Et godt togtilbud

Persontransport med tog er viktig mange steder i landet, både av hensyn til miljøet og for å sikre de reisende et godt og effektivt kollektivtilbud. Dette gjelder ikke minst i byområdene.

Frem til pandemien rammet Norge i mars 2020, var det stadig flere reisende som valgte toget. I 2019 ble det registert om lag 80 millioner togreiser innenlands, en økning på nær 30 prosent sammenliknet med 2012. Det er flere grunner til at flere reisende velger å ta tog:

  • Modernisering av infrastrukturen, i første rekke nye dobbeltspor som legger til retter for raskere reiser og større kapasitet i jernbanenettet
  • Gradvis innføring av ny grunnrutemodell på Østlandet i perioden 2012-2015, med flere togavganger
  • Innfasing av over 120 nye tog med bedre komfort og driftstabilitet siden 2012 – hovedsakelig på Østlandet, men også på Vestlandet og i Trøndelag.
  • Bedre mobildekning om bord på flere strekninger, slik at det blir enklere og arbeide eller bare surfe på reisen.

Kjøp av persontransport bidrar til et godt togtilbud

Persontransport med tog er samfunnsøkonomisk lønnsomt på flere strekninger, men bedriftsøkonomisk ulønnsomt på grunn av at trafikkinntektene sjeldent dekker drifts- og kapitalkostnadene.

Staten, ved Jernbanedirektoratet, kjøper derfor persontransporttjenester på bedriftsøkonomisk ulønnsomme togruter for å sikre et godt og miljøvennlig kollektivtilbud. Midlene til dette bevilges hvert år over statsbudsjettet, og nivået ligger på om lag 4 milliarder kroner i 2021. 

Størstedelen av persontogtilbudet på jernbanenettet er underlagt offentlig kjøp, trafikken på Flåmsbanen, ”cruisetrafikken” på Raumabanen og trafikken til Flytoget mellom Oslo Lufthavn og Drammen. Denne trafikken kjøres kommersielt.

Det nasjonale togtilbudet  omfattes av flere trafikkavtaler

De gjeldende kjøpsavtalene om persontransporttjenester som staten har, er inngått enten ved direktetildeling til ett selskap eller konkurranse mellom flere selskaper. Avtalene som er inngått etter konkurranse har en varighet på om lag ti år. De gjeldende direktetildelte avtalene har ulik varighet.

Jernbanedirektoratet har en direktetildelt trafikkavtale med Vygryppen om persontogtilbudene på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Bratsbergbanen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Spikkestadbanen. I samme avtale inngår InterCity-tilbudet på Dovrebanen og lokaltog som kjører på Drammen- og Askerbanen. Vygruppen har en direktetildelt avtale om drift av togtilbudet på Flåmsbana.

Jernbanedirektoratet har direktetildelt konsesjonssavtale med Flytoget som gir Flytoget en fortrinnsrett til jevn avgangsfrekvens på 10 og 20 minutter mellom Oslo lufthavn og henholdsvis Oslo S og Asker. Flytoget kjører også til og fra Drammen.

Persontransporten på Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt i 2005. Datterselskapet til Vygruppen AS, Vy Gjøvikbanen AS, står i dag for persontogtilbudet på strekningen Oslo-Gjøvik. 

De siste årene har deler av persontransporten blitt konkurranseutsatt. Tre trafikkpakker har blitt tildelt etter konkurranse. Siden desember 2019 har Go-Ahead Nordic driftet persontogtrafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. I juni 2020 overtok SJ Norge togtilbudene på Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen. Vy Tog startet i desember 2020 driften av sitt nye togtilbud på på Bergensbanen og Vossebanen.         

Etter direkteforhandlinger med Vy og Flytoget tildelte Jernbanedierktoratet  våren 2023 driften av lokal- og togtilbudet på Østlandet til Vy for en tiåsperiode fra desember 2023.  

Følgende strekninger er omfattet: Spikkestad/Asker – Lillestrøm, Stabekk/Skøyen – Ski, Oslo S – Hakadal/Jaren, Stabekk – Moss, Oslo S – Mysen/Rakkestad, Oslo S – Ski, Oslo S –  Halden, Oslo S – Gjøvik, Skien – Eidsvoll, Drammen – Lillehammer, Kongsberg – Eidsvoll, Drammen – Dal, Asker – Kongsvinger og Notodden – Porsgrunn. 

I tillegg skal togtilbudet som Flytoget opererer til og fra Gardermoen tas inn i det ordinære togtilbudet senest fra 2028. 

Grensekryssende persontogtrafikk

For å gi de reisende et godt grensekryssende togtilbud, kjøper staten også persontogtjenester på ruter til og fra Sverige.  

Jernbanedirektoratet har i samarbeid med svenske myndigheter inngått avtale med  med SJ AB  om togtransport mellom Oslo- og Stockholm. Vy Tåg, Vy Togs svenske datterselskap, driver togtilbudet mellom Narvik og Kiruna. InterCity-pendelen til Vy Tog mellom Oslo og Halden er for enkelte daglige avganger forlenget til og fra Gøteborg.