Et godt togtilbud

Regjeringen vil at jernbanen skal være et konkurransedyktig transportalternativ. Persontransport med tog er viktig mange steder i landet, både av hensyn til miljøet og for å sikre de reisende et godt og effektivt kollektivtilbud. Dette gjelder ikke minst i byområdene.

Persontransport med tog er samfunnsøkomisk lønnsomt på flere strekninger, men bedriftsøkonomisk ulønnsomt på grunn av at trafikkinntektene sjeldent dekker drifts- og kapitalkostnadene.

Kjøp av persontransport bidrar til et godt togtilbud
Staten, ved Samferdselsdepartementet, kjøper derfor persontransporttjenester på bedriftsøkonomisk ulønnsomme togruter for å oppnå de ovennevnte fordelene Størstedelen av jernbanenettet er underlagt offentlig kjøp, med unntak av dagtogene på Bergensbanen, Dovrebanen, sommertrafikken på Flåmsbanen og ”cruisetrafikken” på Raumabanen, der NSB AS kjører kommersielt.

Transporttilbudet omfattes av seks trafikkavtaler   
Det statlige kjøpet av persontransporttjenester med tog består i dag av seks trafikkavtaler med ulike selskap. Tre av avtalene omfatter persontransport med tog til og fra Sverige. Den største avtalen har staten inngått med NSB for perioden 2012–2017. Den har en samlet verdi på 15,42 milliarder 2012-kroner.

Samferdselsdepartementet konkurranseutsatte persontransporten på Gjøvikbanen i 2005. Datterselskapet til NSB, NSB Gjøvikbanen AS står i dag for persontogtilbudet på strekningen Oslo-Gjøvik. Denne trafikkavtalen utløper i desember 2017.

Konsesjonsavtalen med Flytoget sikrer selskapet fortrinnsrett på tilbringertjenesten mellom Oslo Lufthavn og Drammen.

Samferdselsdepartementet har i samarbeid med svenske myndigheter inngått to trafikkavtaler med SJ AB og SJ Norrlandståg AB om togtransport til og fra Sverige. Dette gjelder henholdsvis på strekningene Oslo-Karlstad-Stockholm og Narvik-Riksgrensen på Ofotbanen. Mellom Karlstad-Kongsvinger har Samferdselsdepartementet i tillegg inngått en medfinansieringsavtale med Hedmark fylkeskommune og svenske myndigheter for å sikre et grensekryssende lokaltogtilbud.

Ny rutemodell på Østlandet
I desember 2012 ble første del av ny grunnrutemodell innført på Østlandet, med ytterligere innfasing i desember 2014. Noen mindre forbedringer ble utsatt til 2015. Omleggingen gir blant annet til flere togavganger og flere sitteplasser. Ny grunnrutemodell har gitt en formidabel vekst i antall passasjerer.

Konkurranse om togtilbudet
I stortingsmeldingen om jernbanereform som regjeringen la fram 12. mai 2015, legges det opp til at staten fortsatt skal kjøpe persontransport med tog på bedriftsøkonomisk ulønnsomme togruter, mens selve togtilbudet skal konkurranseutsettes.

Til toppen