Et godt togtilbud

Regjeringen vil at jernbanen skal være et konkurransedyktig transportalternativ. Persontransport med tog er viktig mange steder i landet, både av hensyn til miljøet og for å sikre de reisende et godt og effektivt kollektivtilbud. Dette gjelder ikke minst i byområdene.

Persontransport med tog er samfunnsøkomisk lønnsomt på flere strekninger, men bedriftsøkonomisk ulønnsomt på grunn av at trafikkinntektene sjeldent dekker drifts- og kapitalkostnadene.

Kjøp av persontransport bidrar til et godt togtilbud
Staten, ved Jernbanedirektoratet, kjøper derfor persontransporttjenester på bedriftsøkonomisk ulønnsomme togruter for å oppnå de ovennevnte fordelene. Størstedelen av persontogtilbudet på jernbanenettet er underlagt offentlig kjøp, med unntak av dagtogene på Bergensbanen og Dovrebanen, sommertrafikken på Flåmsbanen og ”cruisetrafikken” på Raumabanen, der NSB AS kjører kommersielt.

Transporttilbudet omfattes av flere trafikkavtaler   
Det statlige kjøpet av persontransporttjenester med tog består for det første av en trafikkavtale mellom Jernbanedirektoratet og NSB AS om innenlandsk persontogtransport.

Samferdselsdepartementet konkurranseutsatte persontransporten på Gjøvikbanen i 2005. Datterselskapet til NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS står i dag for persontogtilbudet på strekningen Oslo-Gjøvik. 

Konsesjonsavtalen med Flytoget sikrer selskapet fortrinnsrett på tilbringertjenesten mellom Oslo Lufthavn og Drammen.

Samferdselsdepartementet har i samarbeid med svenske myndigheter inngått to trafikkavtaler med SJ AB og SJ Norrlandståg AB om togtransport til og fra Sverige. Dette gjelder henholdsvis på strekningene Oslo-Karlstad-Stockholm og Narvik-Riksgrensen på Ofotbanen. InterCity-pendelen til NSB mellom Oslo og Halden er for enkelte daglige avganger forlenget til Gøteborg.   

Nye rutemodeller og nye tog
I desember 2012 ble første del av ny grunnrutemodell innført på Østlandet, med ytterligere innfasing i desember 2014. Noen mindre forbedringer ble utsatt til 2015. Omleggingen gir blant annet til flere togavganger og flere sitteplasser. Ny grunnrutemodell har gitt en formidabel vekst i antall passasjerer.

De siste årene har stadig nye persontog blitt satt i trafikk, ikke minst på Østlandet. Dette har også bidratt til å gjøre togreisene mer attraktive. 

Konkurranse om togtilbudet
I Stortingets behandling av regjeringens stortingsmeldingen om jernbanereform våren 2015, gikk et flertall inn for at  at staten fortsatt skal kjøpe persontransport med tog på bedriftsøkonomisk ulønnsomme togruter, mens selve togtilbudet skal konkurranseutsettes.

Høsten 2018 ble den britiske togopertatøren Go-Ahead etter konkurranse tildelt kontrakten for drift av persontogtilbudene på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen fra desember 2019 og i ti år framover.  

Les mer om konkurransene om persontogtilbudene på Jernbanedirektoratets nettsider

Til toppen