Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Jernbanen er først og fremst konkurransedyktig på lengre distanser og med store volumer gods. På de lange strekningene fra Oslo til Bergen, Stavanger, Trondheim/Bodø og Narvik har jernbanen i dag en markedsandel fra om lag 50 til over 90 prosent. De siste ti årene har det vært en vekst i transportarbeidet (transportert lengde) på jernbane på 12,4 prosent, mens veksten i transportmengde (tonn) var på 34,3 prosent.

Malmtrafikken på Ofotbanen er et svært viktig delmarked, og transport av tømmer til Sverige er det raskest voksende godssegmentet på jernbanen. Sammen utgjør import av malm og eksport av tømmer rundt to tredjedeler av transportvolumet på norsk jernbane.

Utfordringer for godstransporten

Jernbanen har tapt markedsandeler til vei de siste årene. Dette kommer både av sterkere konkurranse fra lastebilen og utfordringer med stengte jernbanelinjer som følge av ras og flom. Regjeringen vil derfor forsterke vedlikeholdet av jernbanenettet, forbedre kapasiteten ved å bygge nye og forlenge kryssingsspor og styrke godsterminalene. Jernbaneverket startet i 2015 etableringen av alternative beredskaps-/omlastningsterminaler. Dette skal bidra til å redusere ulempene for aktørene når det oppstår driftsavbrudd på delstrekninger.

Mer effektive godsterminaler 

For å kunne overføre gods fra vei til bane må jernbanen være konkurransedyktig på pris. Jernbanegodsterminalene står for en betydelig andel av de totale transportkostnadene.  Jernbaneverket har overtatt driftsansvaret for godsterminalene som tidligere har vært drevet av CargoNet AS/RailCombi AS. Endringer skal sikre en effektiv og konkurransenøytral drift av godsterminalene.

Alnabruterminalen - navet i godstransport på bane

Godsterminalen på Alnabru er navet i godstransport på jernbane i Norge. De tekniske anleggene på Alnabru er gamle og det er behov for fornyelse av disse for å forbedre driftsstabiliteten. Utviklingen av Alnabru godsterminal planlegges i to faser. Første fase omfatter strakstiltak for å bedre driftsstabiliteten på terminalen de nærmeste årene. Fase to ser på hvordan kapasiteten på terminalen kan økes på lengre sikt.

Samferdselsdepartementet har satt i gang en konseptvalgutredning for logistikknutepunkt i Bergensregionen, og det er tatt stilling til at framtidig logistikknutepunkt i Trondheimsregionen skal ligge sør for byen.

NTP Godsanalyse - med ny kunnskap om gods 

For å vurdere hvilke muligheter som finnes for å styrke godstransporten på blant annet jernbane, har transportetatene gjennomført en bred analyse. Analyseprosjektet har blant annet utredet effektiv godstransport på vei, sjø og bane, potensialet for overføring av lange transporter til sjø og bane og effektiv terminalstruktur.  

Analysen konkluderer med at overføring av gods mellom transportformene ikke alene vil bidra nok til å oppfylle Norges klimaforpliktelser. All godstransport må bli sikrere, mer miljøvennlig og effektiv. En annen hovedkonklusjon er at konkurranseflatene mellom transportformene er små. Kun 5-7 millioner av de årlige 270 millioner tonn som fraktes på det norske veinettet kan overføres til sjø og bane - dersom sterke tiltak settes inn. 5-7 millioner tonn utgjør imidlertid mange lastebilturer, og godsanalysen vil bli fulgt opp i transportetatenes og Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029.

Til toppen