Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Jernbanen er først og fremst konkurransedyktig på lengre distanser og med store volumer gods. På de lange strekningene fra Oslo til Bergen, Stavanger, Trondheim/Bodø og Narvik har jernbanen i dag en markedsandel fra om lag 50 til over 90 prosent. 

Malmtrafikken på Ofotbanen er et svært viktig delmarked, og transport av tømmer til Sverige er det raskest voksende godssegmentet på jernbanen. Sammen utgjør import av malm og eksport av tømmer rundt to tredjedeler av transportvolumet på norsk jernbane.

Egen "godspakke" i Nasjonal transportplan 2018-2029
For å vurdere hvilke muligheter som finnes for å styrke godstransporten på blant annet jernbane, gjennomførte transportetatene en bred analyse som en del av forarbeidet til Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). 

Analysen fra 2015 konkluderte blant annet med at overføring av gods mellom transportformene ikke alene vil bidra nok til å oppfylle Norges klimaforpliktelser. All godstransport må bli sikrere, mer miljøvennlig og effektiv.

En annen viktig konklusjon var er at konkurranseflatene mellom transportformene er små. Kun 5-7 millioner av de årlige 270 millioner tonn som fraktes på det norske veinettet kan overføres til sjø og bane - dersom sterke tiltak settes inn.

5-7 millioner tonn utgjør imidlertid mange lastebilturer, og i Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det satt av 18 milliarder kroner til en egen tiltakspakke for å styrke den skinnegående godstransporten. Blant tiltakene i "godspakken" er å forlenge og/eller bygge kryssingsspor, elektrifisere dieseldrevne strekninger og bygge banekoblinger som forkorter transporttidene. I tillegg er selvfølgelig vedlikehold og fornying av infrastrukturen helt avgjørende.

Midlertidig støtteordning for gods på bane
Flere godsoperatører på jernbanen har slitt økonomisk de siste årene. Bakgrunnen er i første rekke sterk konkurranse fra veitransporten og at vareeierne ikke opplever jernbanetransport som pålitelig nok, blant annet som følge av dårlig punktlighet og flere innstillinger. 

Etter forslag fra regjeringen vedtok Stortinget våren 2019 å innføre en støtteordning for gods på bane i inntil tre år. Støtteordningen er et tiltak for å få mer gods på bane ved å styrke selskapene som driver med kombinerte transporter (containere mv.) og vognlast. Det er denne typen transporter som er i direkte konkurranse med tungtransport på vei.

Ordningen, som har vært etterspurt av næringen, skal bidra til å øke konkurranseevnen til disse typene jernbanetransport fram til særskilte infrastrukturtiltak for godstransport på jernbanen får effekt (godspakken i NTP 2018-2029).

Jernbanedirektoratet har ansvaret for å administrere støtteordningen, og har i den forbindelse opprettet en egen nettside.

Mer effektive godsterminaler
For å kunne overføre gods fra vei til bane, må jernbanen være konkurransedyktig på pris. Jernbanegodsterminalene står for en betydelig andel av de totale transportkostnadene.  De senere år har det blitt gjennomført mindre tiltak på flere terminaler.

Godsterminalen på Alnabru i Oslo er størst i Norden og navet i godstransport på jernbane i Norge. De siste årene har det blitt gjennomført tiltak for å bedre både driftsstabilitet og effektivitet. De tekniske anleggene på Alnabru i Oslo er imidlertid gamle, og det er behov for å fornye av disse.  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet våren 2019 levert en rapport om utvikling av terminalen som tas med i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.  

Når det gjelder godsterminalene i Bergen og Trondheim, har tiltak som oppgradering og ny plassering blitt utredet. Plassering av eventuelt nytt logistikknutepunkt i Bergensregionen til erstatsning for Nygårdstangen er ikke avgjort. Framtidig logistikknutepunkt i Trondheimsregionen skal etter planen ligge sør for byen, på Torgård. Som avlastning til eksisterende terminal på Brattøra i Trondheim ble det i fjor åpnet en ny godsterminal på Heggstadmoen.  

I Stavangerområdet åpnet ny godsterminal på Ganddal i Sandnes i 2008. 

Styrking av grensekryssende godstransport
I tillegg til å øke den innenlandske godstransporten, er norske myndigheter opptatt av å styrke den internasjonale transporten på bane. Et av de største hindrene mot en effektiv godstransport på jernbane på tvers av landegrensene har vært at togselskapene møter flere administrative hindringer når en grense krysses. 

For å gjøre godstransport mer konkurransedyktig i Europa, har det i løpet av de siste årene blitt oppettet flere såkalte godskorridorer som følger de store godsstrømmene på kryss og tvers av kontinentet. Målet er at det skal bli enklere å kjøre godstog gjennom en hel eller deler av en korridor. Blant annet skal togselskapene bare behøve å bestille ruter ett sted, og det skal reserveres infrastrukturkapasitet til godstog som følger korridorene.

Norge er med i dette samarbeidet gjennom den såkalte ScanMed-korridoren. Den går fra Oslo og Stockholm gjennom Danmark, Tyskland og Østerrike til Italia. Les mer om ScanMed-korridoren her.