Slik er norsk jernbane organisert

Organiseringen av norsk jernbane har gjennomgått store endringer. I over 100 år hadde NSB ansvaret for nesten alt. De siste 25 årene har det blitt flere aktører i jernbanesektoren.

Stortinget vedtok i 1882 en felles forvaltning av de norske statlige jernbanene. Forvaltningsselskapet Norges Statsbaner ble opprettet året etter. Her følger noen av de viktigste organisatoriske endringene i jernbanesektoren fra 1990-årene og frem til i dag.   

Ansvar for nesten alt

Fram til 1990-tallet hadde NSB ansvar for nesten alt på norsk jernbane. I 1996 ble Jernbaneverket etablert som en etat med ansvar for eierskap og forvaltning av jernbaneinfrastrukturen, inkludert kapasitetsfordeling og trafikkstyring. Samtidig ble Statens jernbanetilsyn opprettet som sikkerhetsmyndighet. Trafikkvirksomheten fortsatte som særlovselskapet NSB BA.

Mer konkurranse for NSB

Det ble vedtatt å å konkurranseutsette deler av NSBs virksomhet i 2002. Dette medførte at en del av aktiviteten ble skilt ut i datterselskaper, for eksempel Mantena AS for togvedlikehold, CargoNet AS for godstransport og Rom Eiendom AS for eiendomsforvaltning. NSB hadde fortsatt ansvaret for persontogtrafikken.

Dagens organisering

For å legge til rette for mer bruk av konkurranse om både persontrafikk og andre tjenester i jernbanesektoren, ble innsatsfaktorer som togmateriell (Norske tog AS), togvedlikehold (Mantena AS) og salg og billettering (Entur AS) skilt ut fra NSB-konsernet og lagt direkte under Samferdselsdepartementets eierskapsforvaltning i 2017. Mantena AS er i dag eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Fordeling av ansvar innen dagens jernbanesektor kan oppsummeres slik:

  • Samferdselsdepartementet skal, innenfor rammer fastsatt av Stortinget i lover og andre vedtak, fortsatt ha hovedansvaret for å sette de langsiktige målene og den strategiske retningen, samt fastsette rammevilkår og overordnede forskrifter.
  • Jernbanedirektoratet har som fagorgan et nasjonalt koordineringsansvar og faglig ansvar for å samordne jernbanesektoren. Jernbanedirektoratet skal inngå avtaler som sikrer at helheten og sammenhengene i et velfungerende jernbanesystem blir ivaretatt. Direktoratet kjøper infrastrukturtjenester fra Bane NOR og persontogtjenester fra togselskapene.  
  • Statens jernbanetilsyn er sikkerhetsmyndighet, lisensutstedende myndighet og markedsovervåkingsorgan for jernbanen, og fører tilsyn med at jernbanevirksomhetene oppfyller sine forpliktelser etter jernbanelovgivningen.
  • Statsforetaket Bane NOR er infrastrukturforvalter for det nasjonale jernbanenettet, og har med det ansvaret for drift, trafikkstyring, vedlikehold og utbygging av jernbanen og forvaltning av all jernbaneeiendom.
  • VyFlytogetGo Ahead NordicSJ Norge, CargoNet, OnRail og andre operatører kjører person- og godstog på jernbanen.
  • Statseide Entur AS har ansvaret for grunnleggende digitale tjenester for all kollektivtrafikk i hele Norge. Entur selger togbilletter og tilbyr reiseplanlegger og felles billetteringsløsninger for kollektivtransportsektoren.
  • Statseide Norske tog AS har ansvaret for statens persontogmateriell. Dette leies ut til togselskaper som kjører på oppdrag fra staten.
  • I tillegg er det selskaper som utfører vedlikehold og fornyelse på jernbanenettet på oppdrag for Bane NOR. Statseide Baneservice AS er et slikt selskap.
  • Tilsvarende er det flere selskaper som vedlikeholder togsettene etter avtale med togselskapene. Statseide Mantena AS er et slikt selskap.