Ny infrastruktur skal gi et bedre togtilbud mellom byområdene

Tog er et arealeffektivt og klimavennlig transportmiddel som knytter sammen bo- og arbeidsregioner. Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene, blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Toget skal sammen med annen kollektivtransport bidra til bedre framkommelighet i storbyområdene. Utbygging av moderne jernbaneinfrastruktur mellom byer og tettsteder gir reduserte reisetider, hyppige og regelmessige avganger, og bedre punktlighet. Dermed kan folk i større grad velge å bo og arbeide der de ønsker, og større områder bindes sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

Samtidig er togtransport en sikker og miljøvennlig transportform. Utbygging av et moderne jernbanenett, som gjør at flere kan reise mer effektivt med toget, er derfor viktig. Flere store prosjekter er under utbygging. Det pågår i tillegg et omfattende planarbeid for kommende prosjekter.

InterCity-utbygging gir et raskere, større og mer pålitelig togtilbud

InterCity-prosjektet på Østlandet omfatter utvikling av et bedre togtilbud på strekningene mellom Oslo og Halden, Skien og Lillehammer. I tillegg er det besluttet at Ringeriksbanen Sandvika og Hønefoss skal inngå som en del av InterCity-strekningene.

Moderne infrastruktur vil gi betydelig reisetidsreduksjoner på alle de fire IC-strekningene, legge til rette for et kapasitetssterkt tilbud med flere tog enn i dag, og ikke minst gi et langt mer pålitelig tilbud til de reisende.

Follobanen - med Nordens lengste jernbanetunnel

I nyere tid er Follobanen den største samferdselsutbyggingen i Norge. Hoveddelen av prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Av dette vil 19,5 kilometer gå i en tunnel med to separate løp – Nordens hittil lengste jernbanetunnel. Målet er at Follobanen kan tas i bruk fra desember 2022.

Reisetiden mellom Oslo S og Ski vil da kunne halveres, fra 22 til om lag 11 minutter. Follobanen vil gi et lenge etterlengtet løft i transportkapasiteten fra Oslo og sørover på østsiden av Oslofjorden. Banen inngår i InterCity-prosjektet på Østlandet.

Bedre infrastruktur i Stavanger, Bergen og Trondheim

Det er ikke bare på det sentrale Østlandsområdet det er ventet sterk befolkningsvekst de nærmeste tiårene. Dette gjelder også øvrige storbyområder. Jernbanen vil kunne spille en viktig rolle i kollektivtransporten også i Bergen-, Trondheim- og Stavangerregionen.

Nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger ble tatt i bruk høsten 2009, og har gitt et vesentlig forbedret togtilbud, med blant annet avganger hvert kvarter, på denne strekningen. Dette har gitt en sterk vekst i antall reisende.

Videre skal ulike tiltak på Jærbanen bidra til en ytterligere styrking av persontogtilbudet. Først fra to til fire tog i timen mellom Stavanger og Ganddal, deretter 10-minuttersintervall mellom Stavanger og Skeiane. Det pågår en planprosess for strekningen Sandnes-Nærbø.

Strekningen på om lag 9 kilometer fra Arna til Bergen er Nord-Europas mest trafikkerte enkeltspor, med opp mot 120 person- og godstog i døgnet. En stor del av traseen har siden midten av 1960-tallet gått i enkeltsporede Ulriken tunnel. I desember 2020 åpnet nye Ulriken tunnel, som ligger parallelt med den gamle. Tunnelen fra 1960-tallet er under oppgradering.

De nærmeste årene skal det bygges dobbeltspor mellom Fløen og Bergen stasjon, og Arna stasjon skal moderniseres.  I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det lagt opp til å starte bygging av dobbeltspor på strekningen Arna-Stanghelle i første seksårsperiode. Alt dette vil legge til rette for et bedre lokal- og fjerntogtilbud, i tillegg til økt kapasitet for godstransport. 

Det legges opp til å styrke togtilbudet i Trøndelag. I september 2021 startet innfasing av 14 nye og mer miljøvennlige tog. Disse hybridtogene går på strøm på strekninger med elektrisk drift og mer miljøvennlig diesel på ikke-elektrifiserte strekninger.

I 2024 skal elektrifiseringsprosjektet på Meråkerbanen og Trønderbanen frem til Stjørdal være fullført. Dette vil også bidra til mer klimavennlig togtransport i Trøndelag. Sammen med de nye togene vil dette gi bedre komfort, mindre støy og større kapasitet både for person- og godstog.

Det er i dag timesfrekvens i grunnruten på Trønderbanen. Ulike tiltak skal bidra til å realisere halvtimesfrekvens mellom Melhus og Steinkjer på Trønderbanen.