Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Toget skal sammen med annen kollektivtransport bidra til bedre framkommelighet i storbyområdene. Utbygging av moderne jernbaneinfrastruktur mellom byer og tettsteder gir reduserte reisetider, hyppige og regelmessige avganger, og bedre punktlighet. Dermed kan folk i større grad velge å bo og arbeide der de ønsker, og større områder bindes sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

Samtidig er togtransport en sikker og miljøvennlig transportform. Utbygging av et moderne jernbanenett, som gjør at flere kan reise mer effektivt med toget, er derfor sentralt for å nå de overordnende målene med transportpolitikken. Flere store prosjekter er under utbygging. Det pågår i tillegg et omfattende planarbeid for kommende prosjekter.

InterCity - dobbelstspor gir et raskere, større og mer pålitelig togtilbud

InterCity-prosjektet omfatter bygging av moderne dobbeltspor på strekningene mellom Oslo og Halden, Skien og Lillehammer. Det omfatter om lag 230 kilometer med jernbane med stasjoner i 21 byer og tettsteder. I tillegg er det besluttet at den om lag 41 kilometer lange Ringeriksbanen Sandvika og Hønefoss skal inngå som en del av InterCity-strekningene.

I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 legges det opp til at sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo, Tønsberg, Seut (Fredrikstad) og Hamar skal være ferdig innen utgangen av 2024. Innen utgangen av 2026 skal dobbeltsporet være forlenget til Sarpsborg. Planlegging videre til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på at InterCity-prosjektet kan ferdigstilles innen 2030.

Høsten 2015 gjorde regjeringen det klart at Ringeriksbanen skal planlegges videre med mål om anleggsstart i 2019 og ferdigstilling fem åre senere.

Moderne infrastruktur vil gi betydelig reisetidsreduksjoner på alle de fire IC-strekningene, legge til rette for et kapasitetssterkt tilbud med flere tog enn i dag, og ikke minst gi et langt mer pålitelig tilbud til de reisende.

Follobanen - med Nordens lengste jernbanetunnel

Høsten 2014 fyrte samferdselsministeren av første salve i den største samferdselsutbyggingen i Norge i nyere tid – Follobanen. Hoveddelen av prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Av dette vil 19,5 kilometer gå i en tunnel med to separate løp – Nordens hittil lengste jernbanetunell. Målet er at Follobanen kan tas i bruk fra desember 2021. Reisetiden mellom Oslo S og Ski vil da kunne halveres, fra 22 til om lag 11 minutter. Follobanen vil gi et lenge etterlengtet løft i transportkapasiteten fra Oslo og sørover på østsiden av Oslofjorden.Banen inngår i InterCity-prosjektet på Østlandet.

Bedre infrastruktur i Stavanger, Bergen og Trondheim

Det er ikke bare på det sentrale Østlandsområdet det er ventet sterk befolkningsvekst de nærmeste tiårene. Dette gjelder også øvrige storbyområder. Jernbanen vil kunne spille en viktig rolle i kollektivtransporten også i Stavanger-, Bergen- og Trondheimsregionen.

Nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger ble tatt i bruk høsten 2009, og har gitt et vesentlig forbedret togtilbud, med blant annet avganger hvert kvarter, på denne strekningen. Dette har gitt en sterk vekst i antall reisende. Det er satt i gang en kommunedelplanprosess for strekningen Sandnes-Nærbø.

Utvidelse til dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes i 2009 ga mulighet for en betydelig tilbudsforbedring på Jærbanen. Det kjøres nå kvartersfrekvens på denne strekningen. Den langsiktige strategien i Nasjonal transportplan er en trinnvis utvikling av et togtilbud videre sørover. Jernbaneverket har satt i gang arbeidet med kommunedelplan for første etappe av nytt dobbeltspor fra Sandnes til Nærbø. Utfallet av det pågående kommunedelplanarbeidet vil være viktig for å vurdere planprosess for neste etappe, strekningen Nærbø–Egersund.  Eventuell videreføring av dobbeltsporet sørover mot Egersund vil gi kapasitetsmessig mulighet for kraftige tilbudsforbedringer også sør for Sandnes.

Strekningen på om lag 9 kilometer fra Arna til Bergen er Nord-Europas mest trafikkerte enkeltspor, med opp mot 120 person- og godstog i døgnet. Det er derfor startet opp utbygging av dobbeltspor på strekningen, hvorav om lag 8 kilometer i en ny tunell som skal gå parallellt med dagens tunell gjennom Ulriken. Når prosjektet etter planen står klart i 2018-2020 vil det være mulig med et bedre togtilbud enn i dag.

I tråd med Nasjonal transportplan 2014-2023 pågår det også en modernisering Trønderbanen på strekningen Trondheim og Steinkjer, og på Meråkerbanen på strekningen Trondheim-Storlien. Prosjektet omfatter elektrifisering av de to banene, nytt dobbeltspor mellom Hell og Værnes, samt tiltak på stasjoner og krysningsspor. Nytt dobbeltspor Hell-Værnes er under utbygging, og øvrige tiltak er under planlegging. Prosjektet vil gi betydelige reisetidsreduksjoner på Trønderbanen, overgang til nytt moderne materiell og føre til at toget blir en mer sentral del av kollektivtrafikken i Trondheimsområdet.

Til toppen