Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Toget skal sammen med annen kollektivtransport bidra til bedre framkommelighet i storbyområdene. Utbygging av moderne jernbaneinfrastruktur mellom byer og tettsteder gir reduserte reisetider, hyppige og regelmessige avganger, og bedre punktlighet. Dermed kan folk i større grad velge å bo og arbeide der de ønsker, og større områder bindes sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

Samtidig er togtransport en sikker og miljøvennlig transportform. Utbygging av et moderne jernbanenett, som gjør at flere kan reise mer effektivt med toget, er derfor sentralt for å nå de overordnende målene med transportpolitikken. Flere store prosjekter er under utbygging. Det pågår i tillegg et omfattende planarbeid for kommende prosjekter.

InterCity - dobbelstspor gir et raskere, større og mer pålitelig togtilbud

InterCity-prosjektet omfatter bygging av moderne dobbeltspor på strekningene mellom Oslo og Halden, Skien og Lillehammer. Det omfatter om lag 230 kilometer med jernbane med stasjoner i 21 byer og tettsteder. I tillegg er det besluttet at den om lag 41 kilometer lange Ringeriksbanen Sandvika og Hønefoss skal inngå som en del av InterCity-strekningene.

Moderne infrastruktur vil gi betydelig reisetidsreduksjoner på alle de fire IC-strekningene, legge til rette for et kapasitetssterkt tilbud med flere tog enn i dag, og ikke minst gi et langt mer pålitelig tilbud til de reisende.

Follobanen - med Nordens lengste jernbanetunnel

Høsten 2014 fyrte samferdselsministeren av første salve i den største samferdselsutbyggingen i Norge i nyere tid – Follobanen. Hoveddelen av prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Av dette vil 19,5 kilometer gå i en tunnel med to separate løp – Nordens hittil lengste jernbanetunell. Målet er at Follobanen kan tas i bruk fra desember 2022. Reisetiden mellom Oslo S og Ski vil da kunne halveres, fra 22 til om lag 11 minutter. Follobanen vil gi et lenge etterlengtet løft i transportkapasiteten fra Oslo og sørover på østsiden av Oslofjorden. Banen inngår i InterCity-prosjektet på Østlandet.

Bedre infrastruktur i Stavanger, Bergen og Trondheim

Det er ikke bare på det sentrale Østlandsområdet det er ventet sterk befolkningsvekst de nærmeste tiårene. Dette gjelder også øvrige storbyområder. Jernbanen vil kunne spille en viktig rolle i kollektivtransporten også i Bergen-, Trondheim- og Stavangerregionen.

Nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger ble tatt i bruk høsten 2009, og har gitt et vesentlig forbedret togtilbud, med blant annet avganger hvert kvarter, på denne strekningen. Dette har gitt en sterk vekst i antall reisende. Det er satt i gang en planprosess for strekningen Sandnes-Nærbø. Eventuell videreføring av dobbeltsporet sørover mot Egersund vil gi kapasitetsmessig mulighet for kraftige tilbudsforbedringer også sør for Sandnes.

Strekningen på om lag 9 kilometer fra Arna til Bergen er Nord-Europas mest trafikkerte enkeltspor, med opp mot 120 person- og godstog i døgnet. En sto del av traseen går i tunnel, og det pågår bygging av ny enkeltsporet Ulriken tunnel, som skal ligge parallelt med dagens tunnel gjennom Ulriken, og stå klar i 2020. I tillegg til dette skal dagens tunnel oppgraderes, og det skal gjøres tiltak på strekningen Bergen stasjon-Fløen og på Arna stasjon.  

Det legges opp til å styrke togtilbudet i Trøndelag. Nytt dobbeltspor Hell-Værnes, med ny bru over Stjørdalselva, sto ferdig i  2016. Det skal arbeides videre med å se på tiltak som kan gi et bedre tilbud til de reisende og flere avganger på Trønderbanen. Dette omfatter også løsninger som full eller delvis elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Elektrifisering i  seg selv gir ikke et bedre rutetilbud for pendlerne. Andre tiltak er nødvendig for å øke avgangsfrekvensen på Trønderbanen.