Luftfarten i Norge

Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa, med krevende topografi og spredt bosetting. Luftfarten binder landet sammen, og knytter Norge sammen med resten av verden.

Flytransport utgjør en viktig del av transporten i Norge. I 2018 (før pandemien) foregikk 6 prosent av persontransporten innenlands i Norge med fly. Godsvolumene som fraktes med fly er små sammenliknet med andre transportformer, men særlige verdifulle varer som må raskt fram sendes ofte med fly.

Fra 2002 til 2018 var det en betydelig vekst i flytrafikken til og fra norske lufthavner. Finanskrisen førte til en markant nedgang i luftfarten høsten 2008, men fra høsten 2009 og fram til pandemien var det igjen stor vekst. Veksten var sterkere i utenlandstrafikken enn i innenlandstrafikken, og sterkere for fritidsreiser enn for forretningsreiser.

Det er ennå stor usikkerhet om hvordan flytrafikken vil utvikle seg etter hvert som virkningen av pandemien avtar. Usikkerheten er særlig stor for utenrikstrafikken. Det er ventet at de varige virkningene vil bli størst for næringsreiser.

Avinor driver de fleste lufthavnene

Lufthavnene er en viktig del av Norges transportinfrastruktur. Avinor AS har ansvar for å eie, drive og utvikle et landsdekkende nett av lufthavner for sivil trafikk, og selskapet driver i dag 43 av 47 norske lufthavner med rutedrift.  Sandefjord lufthavn, Torp er den klart største innenlandske lufthavnene med andre eiere enn Avinor. Haugesund lufthavn blir drevet av selskapet Lufthavndrift AS basert på en anbudsavtale med Avinor AS. Bare de aller største av Avinors lufthavner går med overskudd, selv når vi ser bort fra effektene av pandemien. Overskuddet på de lønnsomme lufthavnene dekker underskuddet på de mindre lufthavnene.  

Staten sørger for rutetilbud over hele landet

Flyselskapenes tilbud er i utgangspunktet styrt av markedet, men for å sikre et tilbud også på de flyrutene som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt, kjøper staten flytransport etter en anbudskonkurranse blant flyselskapene.  

Luftfart er en sikker transportform

Sikkerhetsbegrepet i luftfartssektoren omfatter både tiltak for å unngå ulykker og hendelser i flytrafikken (safety) og tiltak mot terror og sabotasje (security). Sikkerhetsarbeidet i luftfartsnæringen blir stadig mer internasjonalisert, og omfatter både arbeidet for å hindre ulykker og for å forebygge mulige terroranslag. Antall alvorlige hendelser og mindre ulykker er svært lavt, og flysikkerhetsnivået i Norge ligger i verdenstoppen. Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med sikkerheten i norsk sivil luftfart.