Luftfarten i Norge

Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa, med krevende topografi og spredt bosetting. Luftfarten binder landet sammen, og knytter Norge sammen med resten av verden.

Flytransport utgjør en viktig del av transporten i Norge. I 2014 foregikk 6 prosent av persontransporten innenlands i Norge med fly. Godsvolumene som fraktes med fly er små sammenliknet med andre transportformer, men særlige verdifulle varer som må raskt fram sendes ofte med fly.

Fra 2002 til 2008 var det en kraftig vekst i flytrafikken til og fra norske lufthavner. Finanskrisen førte til en markant nedgang i luftfarten høsten 2008, men fra høsten 2009 og fram til i dag har det vært sterk vekst. Veksten har vært sterkere i utenlandstrafikken enn i innenlandstrafikken, og sterkere for fritidsreiser enn for forretningsreiser. Man forventer at luftfarten vil fortsette å vokse framover, og at utenrikstrafikken vil vokse mest.

Avinor driver de fleste lufthavnene

Lufthavnene er en viktig del av Norges transportinfrastruktur. Avinor AS har ansvar for å eie, drive og utvikle et landsdekkende nett av lufthavner for sivil trafikk, og selskapet driver i dag 46 av 52 norske lufthavner.  Moss lufthavn, Rygge og Sandefjord lufthavn, Torp er de to største innenlandske lufthavnene med andre eiere enn Avinor. Bare de aller største av Avinors lufthavner går med overskudd, og dette overskuddet dekker underskuddet på de mindre lufthavnene.  

Staten sørger for rutetilbud over hele landet

Flyselskapenes tilbud er i utgangspunktet styrt av markedet, men for å sikre et tilbud også på de flyrutene som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt, kjøper staten flytransport etter en anbudskonkurranse blant flyselskapene.  

Luftfart er en sikker transportform

Sikkerhetsbegrepet i luftfartssektoren omfatter både tiltakfor å unngå ulykker og hendelser i flytrafikken (safety) og tiltak mot terror og sabotasje (security). Sikkerhetsarbeidet i luftfartsnæringen blir stadig mer internasjonalisert, og omfatter både arbeidet for å hindre ulykker og for å forebygge mulige terroranslag. Antall alvorlige hendelser og mindre ulykker er svært lavt, og flysikkerhetsnivået i Norge ligger i verdenstoppen. Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med sikkerheten i norsk sivil luftfart.